PHO Maatschappij 30 mei 2018

09.30 – 12:00 uur
Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Stadhuisplein 1 Alphen aan den Rijn

01. Opening en vaststelling agenda
(09.30 – 09.35 uur)

02. Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 11 april 2018
(09.35 – 09.40 uur)

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09.40 – 09.45 uur)

WMO

 

04. Vervolg subsidiëring functie VTV voor tweede helft van 2018
(09.45 – 10.00 uur)
Verschillende gemeenten binnen Holland Rijnland hebben VTV tot 1 juli 2018 gesubsidieerd. Eerdere pogingen om samen tot een akkoord te komen voor verdere subsidiering namens alle gemeenten binnen Holland Rijnland zijn tot nu toe  niet van de grond gekomen. Verschillende gemeenten binnen Holland Rijnland willen inzetten op het lokaal inbedden van de VTV-activiteiten. Op 25 april heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden (zonder afvaardiging uit de Rijnstreek)  waarin afgesproken regionale bijeenkomst te organiseren(planning: 31 mei). Het is onmogelijk om voor 1 juli 2018 VTV-activiteiten een lokale invulling te geven. VTV verzoekt om verdere subsidiering voor de tweede helft van 2018.
Voorstel:

  • Akkoord te gaan met de subsidieaanvraag 2e helft 2018 voor VTV.
  • De adviesnota en bijbehorende stukken zal uiterlijk donderdag 17 mei worden nagezonden.

05. Bestuurlijke afspraken maatschappelijke opvang en sluiting gebouw C
(10.00 – 10.20 uur)

De bijlagen worden vertrouwelijk verzonden en openbaar besproken.

Vervoer

06. Verlenging contract Regiotaxi Holland Rijnland
(10.20 – 10.30 uur)
Op 1 januari 2019 loopt het huidige contract voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in Holland Rijnland, de Regiotaxi Holland Rijnland, af. Van de Regiotaxi wordt gebruik gemaakt door reizigers met  een WMO-vervoersvergoeding en door openbaar vervoerreizigers. Dit contract biedt de mogelijkheid tot twee maal toe over te gaan tot een verlenging voor een periode van twee jaar. Dit punt komt ook terug op de agenda van het PHO Economie en Leefomgeving
Voorstel:

Pauze

GECOMBINEERD PHO MAATSCHAPPIJ / BESTUUR EN MIDDELEN

07. Introductie Jeugdhulp 2020
(10.35 – 10.50 uur)
Presentatie door Paul Grob (manager TWO jeugdhulp Holland Rijnland) over de samenhang en het proces jeugdhulp 2020.

08. Verlenging dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp
(10.50 – 11.05 uur)
De gemeenten in de regio Holland Rijnland werken al sinds 2006 nauw samen op het beleidsterrein jeugd. Zo geven de gemeenten via de TWO Jeugdhulp gezamenlijk invulling aan het opdrachtgeverschap richting  jeugdhulpaanbieders. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten tussen 13 gemeenten en het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. De DVO loopt per 1 januari 2019 af en kan met maximaal twee jaar worden verlengd. Hierover dienen de Colleges vóór 1 juli 2018 te besluiten (art. 1.3 DVO). Een advies van het PHO is waardevol voor de besluitvorming in de afzonderlijke Colleges. Dit voorstel gaat hier verder op in.
Voorstel:

09. Proces inkoopstrategie jeugdhulp Holland Rijnland 2020
(11.05 – 11.20 uur)
Per 1 januari 2020 moeten de gemeenten in Holland Rijnland nieuwe overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders hebben afgesloten. Op grond van een aantal jaren ervaring opdoen is het doel de inrichting van de jeugdhulp in Holland Rijnland per 2020 te baseren op duidelijke beleidskeuzes van de gemeenten. Daartoe dient een proces te worden ingericht en een opdracht te worden gegeven. Essentie van het voorstel is de TWO Jeugdhulp samen met het Regionaal beleidsteam jeugd, via het ambtelijk opdrachtgeversoverleg op te dragen bijgaande notitie uit te werken.
Voorstel:

10. Stand van zaken Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland
(11.20 – 11.30 uur)
De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland hebben in het najaar van 2016 ingestemd met het instellen van een regionaal fonds; het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp. Doel van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp is het versnellen van de transformatie en zorgen dat geen kinderen tussen wal en schip vallen. Het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp loopt tot en met eind 2019. In 2017 is een aantal plannen binnen dit Tijdelijk Fonds Jeugdhulp gestart. Sommige  hiervan lopen nog door. Verder is er ruimte voor de zorgaanbieders om nieuwe plannen in te dienen. Het proces rondom het indienen van de nieuwe plannen en evaluatie van de plannen uit 2017 zijn ter kennisname  bijgevoegd.
Voorstel:

11. Presentatie onderzoek objectief verdeelmodel jeugd Holland Rijnland
(11.30 – 11.45 uur)
Voor het derde jaar op rij blijkt dat het jeugdhulpbudget voor de 13 gemeenten in onze regio niet toereikend is. Er zijn sterke indicaties dat het regionale tekort deels te wijten is aan het objectief verdeelmodel jeugd. Op verzoek van de regio heeft APE hier onderzoek naar gedaan. APE presenteert de onderzoeksresultaten.
Voorstel:

12. Regionale afstemming VNG-voorstel ‘fonds tekortgemeenten sociaal domein’
(11.40 – 11.55 uur)
In het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) is door het kabinet en de VNG afgesproken om een fonds te vormen voor de compensatie van gemeenten met grote tekorten in het sociaal domein, de zogenaamde stroppenpot’. Het gaat in totaal om een bedrag van €200 miljoen, waarvan €100 miljoen uit het gemeentefonds afkomstig is. De algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG stemt op 27 juni as. over het ter beschikking stellen van €100 miljoen vanuit het accres en over de criteria voor gemeenten die in aanmerking komen voor het fonds. Enkele bestuurders gaven eerder aan behoefte te hebben aan regionale afstemming, zodat de regiogemeenten in de ALV van de VNG een gezamenlijke lijn kunnen volgen. Het PHO van 30 mei wordt benut om hierover met elkaar van gedachte te wisselen.
Voorstel:

13. Rondvraag en sluiting
(11.55 – 12.00 uur)

Het volgende PHO Maatschappij zal plaatsvinden op 11 juli 2018 in Kaag en Braassem.

GEZAMENLIJKE LUNCH

MIDDAGPROGRAMMA

12.30 – 17.00 uur

Op de regiodag van 30 mei organiseert Holland Rijnland een middagprogramma voor de (nieuwe) portefeuillehouders door de regio. In het middagprogramma wordt u geïnformeerd over de onderwerpen binnen de domeinen maatschappij, energie, economie en leefomgeving waar de gemeenten in Holland Rijnland op samenwerken. Tevens worden de volgende drie voorbeelden bezocht:

  • De Jozef van Woonstichting Woonforte in Alphen aan den Rijn: een voorbeeld van transformatie leegstaand vastgoed, tijdelijke huisvestingsvormen, huisvesting van spoedzoekers en doelgroepen maatschappelijke zorg.
  • De Leo Kannerschool in Oegstgeest: kansen en knelpunten bij de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en (jeugd)zorg voor leerlingen van voortgezet speciaal onderwijs.
  • De Bollenpolder van de toekomst: vanaf Tespelduyn in Noordwijkerhout vertelt Onno Zwart van de Greenport OntwikkelingsMaatschappij over de Hoogeveense polder en omliggende gebieden als bollen proef-polder  voor duurzame en economisch verantwoorde bollenteelt.

Natuurlijk is het middagprogramma ook bedoeld om nader kennis te maken met uw collega-bestuurders van de andere gemeenten in regio Holland Rijnland. Het middagprogramma start na de portefeuillehoudersoverleggen en de lunch om 12:30 uur bij de locatie van de Jozef aan de Hoflaan (vlakbij stadhuis van Alphen aan den Rijn) en eindigt om 17:00 uur ook weer in Alphen aan den Rijn.

Back To Top
Ga naar de inhoud