Ruimte & Energie

Ruimte

Omgeving – een regio met ruimte voor duurzame ontwikkeling

Holland Rijnland groeit en bloeit als nooit tevoren. Dit biedt enerzijds kansen, maar stelt ons ook voor nieuwe uitdagingen. Want hoe geven we woningbouw, bedrijvigheid, mobiliteit en duurzame energie een plek en behouden we tegelijkertijd de kenmerkende, landschappelijke kwaliteit? En zijn we in 2050 nog de regio die we willen zijn? Welke strategische keuzes maken we op regionaal niveau?

 

Voor ruimtelijke verdelingsvraagstukken hebben we als regio behoefte aan een gezamenlijk beeld over onze toekomst, ook in relatie tot de omliggende regio’s. De regionale strategieën die voortkomen uit onze nieuwe regionale agenda moeten we ruimtelijk vertalen en onderling afstemmen. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat mensen die in Holland Rijnland komen wonen en werken zich ook nog kunnen verplaatsen?

 

Holland Rijnland maakt een integraal ruimtelijk afwegingskader. Dit is een hulpmiddel bij het maken van strategische keuzes op regionaal niveau over welke ruimte-vragende activiteiten gemeenten willen realiseren, en waar. Samen monitoren we deze afspraken en stellen deze bij als dat nodig is. We verdelen de lusten en lasten van de verschillende ontwikkelingen. We werken aan een gezamenlijke omgevingsagenda met concrete projecten en mogelijk een nieuwe Regionale Investeringsagenda. Onze omgevingsagenda geeft invulling aan de Nationale Omgevingsvisie, de langetermijnvisie van het Rijk op de leefomgeving. Regionaal ruimtelijk samenwerken is een cyclisch proces met tastbare resultaten als doel. Daarbij is samenwerking met maatschappelijke partijen van belang.

 

Regionaal ruimtelijk samenwerken vraagt inzet vanuit de organisatie Holland Rijnland en vanuit de dertien samenwerkende gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk. We werken opgave-gestuurd, sector-overstijgend en – waar nodig– in verschillende coalities. Hierbij maken we gebruik van de ervaringen en de resultaten van Hart van Holland. Een vernieuwende werkwijze waarin de inhoud voorop staat, we ons inzetten voor een integrale benadering en gemeenteraden aan de voorkant worden betrokken. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze regio een prettige plek blijft om te wonen, te werken en te recreëren.

Documenten

Download de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 Hart van HollandRegionale Agenda Omgevingsvisie 2040 Hart van Holland
8,43 mb


Regionaal InvesteringsFonds

Samen werken om Holland Rijnland bereikbaar en leefbaar te houden, betekent ook samen investeren. Laten zien dat de gemeenten van Holland Rijnland samen willen investeren, is een duidelijk signaal aan provincie en het Rijk dat de bereidheid er is. En dat is een belangrijke randvoorwaarde voor het Rijk en de provincie om mee te financieren aan grote projecten.

 

De gemeenten van Holland Rijnland besloten in 2008 om een Regionaal Investerings Fonds (RIF) op te richten. Iedere gemeente stort een bijdrage in het RIF met als doel projecten te realiseren die de eigen gemeentegrens overschrijden en van belang zijn voor de ontwikkeling van de regio.

 

Het RIF investeert in de bereikbaarheid van de regio, draagt bij aan de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) en financiert projecten uit het Regionaal Groenprogramma. Zonder deze gezamenlijke inspanning was de realisatie van de Rijnlandroute niet van de grond gekomen. Ook voor de Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbindingen Noordwijk-Schiphol en Katwijk-Leiden, die nu in ontwikkeling zijn, draagt het RIF bij. Dat geldt ook voor de inspanningen die moeten leiden tot de aanleg van de Duinpolderweg.

Documenten

Ga naar de pagina beheersverordening RIF 2013, geconsolideerde versieBeheersverordening RIF 2013, geconsolideerde versie


Regionale Structuurvisie 2020

Ga naar de pagina van de Regionale Structuurvisie 2020

Nieuws