Terugdringen Laaggeletterdheid

In onze regio hebben, naar schatting, 50.000 mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Daardoor is het voor hen lastig om mee te doen in onze (digitaliserende) samenleving. Ruim de helft van deze mensen heeft Nederlands als moedertaal. Iets minder dan de helft van de laaggeletterden heeft een baan. Het bevorderen van geletterdheid leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit, minder ziekteverzuim en minder beroep op sociale voorzieningen. Maar het helpt mensen vooral uit een isolement.

De aanpak van laaggeletterdheid lijkt eenvoudig. Volwassenen kunnen zich immers aanmelden bij een taalcursus, maar in de praktijk blijkt voor velen die drempel te hoog. Daarbij speelt schaamte een grote rol.

Bondgenootschap geletterdheid

Sinds 2013 bestaat er in de regio Holland Rijnland een Bondgenootschap Geletterdheid. Samen met partners in de regio zetten de gemeenten zich in voor het terugdringen van laaggeletterdheid. Holland Rijnland vervult hierbij een aanjaagfunctie.

De ruim veertig bondgenoten maakten met elkaar afspraken over de regionale aanpak in het convenant Geletterdheid 2017-2020. Zij gaven aan welke rol zij kunnen spelen en welke activiteiten zij daarin ondernemen. De overeenkomstige ambities van deze partners zijn uitgewerkt in concrete acties in het Regionaal Uitvoeringsplan Aanpak Laaggeletterdheid 2017-2020 | 668 kb |.

Volwasseneneducatie en Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024

Sinds 2015 is de gemeente Leiden, als contactgemeente voor de arbeidsmarktregio regio Holland Rijnland (exclusief Voorschoten), verantwoordelijk voor het regionaal beleid voor volwasseneneducatie en de inkoop van taal- en rekentrajecten voor laaggeletterden. Hierbij is Holland Rijnland het platform dat Leiden gebruikt voor regionale samenwerking en besluitvorming.

De ministeries van OCW, SZW, VWS en BZK dragen samen met de VNG en de contactgemeenten van de arbeidsmarktregio’s in 2020 zorg voor de vervolgaanpak van laaggeletterdheid.

Regionaal programma laaggeletterdheid 2020-2024

De arbeidsmarktregio’s moeten medio 2020 een Regionaal Programma Laaggeletterdheid 2020-2024 aanleveren bij het rijk.
De ambtelijke werkgroep Vervolgaanpak Laaggeletterdheid werkt samen met andere beleidsterreinen en partners in het sociaal domein van onderaf en integraal aan het programma. Holland Rijnland is de secretaris van deze werkgroep.
Het programma wordt afgestemd op het eerder opgestelde ‘Regionaal Educatieprogramma 2016 en verder’ en het convenant en het uitvoeringsplan van het Bondgenootschap geletterdheid 2017-2020. De gemeente Leiden is hiervoor eindverantwoordelijk als contactgemeente van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Holland Rijnland ondersteunt vanuit haar expertise en haar regionale functie bij de totstandkoming van en de besluitvorming over dit regionale programma.

Documenten

Klik om de afbeelding te vergroten
Factsheet laaggeletterdheid

Documenten

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud