laaggeletterden volgen onderwijs bij ROC

Aanpak laaggeletterdheid

In Nederland beheersen naar schatting 2,5 miljoen mensen onvoldoende basisvaardigheden op het gebied van taal,  rekenen en computers om zelfstandig en actief te kunnen participeren in de samenleving. Van deze mensen is een derde allochtoon en twee derde autochtoon. Volwasseneneducatie biedt mensen de mogelijkheid om hun basisvaardigheden te verhogen en hen te betrekken bij de samenleving. De zelfredzaamheid en de economische onafhankelijkheid nemen hierdoor toe. Ook bevordert het maatschappelijke betrokkenheid en deelname aan vrijwilligerswerk. Volwasseneneducatie werkt zowel preventief als curatief bij de aanpak van knelpunten in de samenleving.

Sinds 2015 is de gemeente Leiden, als contactgemeente voor de arbeidsmarktregio regio Holland Rijnland (exclusief Voorschoten), verantwoordelijk voor het regionaal beleid voor volwasseneneducatie en de inkoop van taal- en rekentrajecten. Hierbij is Holland Rijnland het platform dat Leiden gebruikt voor regionale samenwerking en besluitvorming. Er is een ambtelijke werkgroep Educatie ingesteld, die de opdracht heeft om voor de regio Holland Rijnland een meerjarig regionaal educatieprogramma te ontwikkelen. Daarnaast is er in de regio een convenant geletterdheid opgesteld, waarin een bondgenootschap van inmiddels 41 verschillende partijen met elkaar hebben afgesproken om gezamenlijk laaggeletterdheid in de regio aan te pakken. Holland Rijnland coördineert, ondersteunt en is aanjager van dit Bondgenootschap.

 

Convenant bestrijding laaggeletterdheid

In 2017 tekenden 41 bondgenoten uit de regio Holland Rijnland het tweede convenant regionaal bondgenootschap geletterdheid. In het convenant spreken de ondertekenaars met elkaar af om gezamenlijk laaggeletterdheid in de regio te bestrijden. Het convenant werd ondertekend door gemeenten, bedrijven, bibliotheken en diverse partijen op het gebied van gezondheid en onderwijs.

 

In onze regio hebben ruim 50.000 inwoners, waaronder 25.000 werknemers, zeer veel moeite met lezen en schrijven waardoor ze onvoldoende kunnen functioneren in de maatschappij en op de werkvloer. Omdat laaggeletterdheid niet door één persoon of één instantie kan worden opgelost, is een gezamenlijke aanpak nodig.

 

De bondgenoten leveren een bijdrage aan de bestrijding van laaggeletterdheid door hun werknemers, cliënten of bezoekers te verwijzen naar een lees-of schrijfcursus, door communicatiematerialen en werkinstructies te vereenvoudigen en door laaggeletterdheid op de werkvloer bespreekbaar te maken. Daarnaast werken de bondgenoten met elkaar samen: ze delen kennis over activiteiten, inspireren elkaar met goede voorbeelden zoals bijvoorbeeld het inzetten van de Taalmeter om laaggeletterdheid te herkennen.

Initiatiefnemers van het bondgenootschap laaggeletterdheid in de regio zijn: Holland Rijnland, Stichting Lezen en Schrijven en de gemeenten in de regio Holland Rijnland.

Factsheet laaggeletterdheid