Woningbouw

Mensen wonen graag in Holland Rijnland. Het is een regio met aantrekkelijke stads- en dorpskernen in een gevarieerd cultuurhistorisch landschap midden in de Randstad. Voor 2030 hebben wij de opgave om 30.000 nieuwe woningen te bouwen. Afspraken hierover hebben gemeenten vastgelegd in de Regionale Woonagenda. Met de woonagenda zorgen we ervoor dat de woningbouwontwikkeling aansluit bij de groeiende behoefte in de regio, zowel in aantallen als kwaliteit. De bouw van woningen in de regio moet aansluiten bij bestaande stads- en dorpsgebieden. Want het uitgangspunt is om zuinig om te gaan met de open ruimte in de regio.

De Regionale Woonagenda is het raamwerk voor het woningbouwprogramma dat Holland Rijnland jaarlijks opstelt. Hierin stemmen we vraag en aanbod op de woningmarkt op elkaar af. Daarbij hebben we oog voor lokale en regionale verscheidenheid. De provincie toetst hieraan, en hoeft daarom bouwplannen niet afzonderlijk te beoordelen. Aanvaarding van onze Regionale Woonagenda en jaarlijkse woningbouwprogramma door de provincie versnelt dus planologische procedures.

Daarnaast monitoren we de voortgang. Bouwen we de juiste woning, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek? De huidige Regionale Woonagenda, die op 14 maart 2018 is vastgesteld, is op onderdelen niet meer actueel. Daarom is in 2020 de Regionale Woonagenda geëvalueerd. Deze evaluatie is een eerste stap voor het actualiseren van de woonagenda. We maken een kwalitatieve verdiepingsslag op de provinciale woningbehoeftecijfers en zetten deze af tegen het huidige aanbod. Op basis van de behoefte(-cijfers) maken we keuzes hoe we de verschillende doelgroepen kunnen en willen ondersteunen binnen de woningbouwopgave en woonruimteverdeling.

Met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten is er behoefte om onderling kennis te delen en te leren van gemeenten buiten onze regio. We benutten hiervoor Holland Rijnland als platform voor kennisdeling en beleidsafstemming over arbeidsmigranten.

Documenten

Woonruimteverdeling

Holland Rijnland is een gewilde regio om te wonen vanwege de gunstige ligging in de Randstad en het aantrekkelijke woningaanbod. Ook de druk op de markt voor sociale sectorwoningen is groot. De vraag overstijgt het aanbod ruimschoots. In de sociale huursector uit zich dat in lange wachtlijsten.

Gemeenten belegden de taak woonruimteverdeling bij Holland Rijnland. De spelregels voor de verdeling van sociale huurwoningen zijn vastgelegd in de regionale huisvestingsverordening. Per 1 juli 2019 is de nieuwe verordening van kracht, met een looptijd van maximaal vier jaar. Met het oog op de decentralisatie maatschappelijke zorg per 2022 wordt bekeken of tussentijdse aanpassing van de verordening noodzakelijk is. Eind 2020 bleek uit het Themacafé ‘De Toekomst van de woonruimteverdeling’ dat er waardering is voor het huidige systeem, maar tevens de wens tot verbetering. Het blijft een verdeling van schaarste en essentieel zijn het bouwen van sociale huurwoningen en een heroriëntatie van het verdeelsysteem. U kunt het verslag van de avond teruglezen of online terugkijken.

Voor de regio Holland Rijnland geldt één regionaal woonruimteverdeelsysteem: Huren in Holland Rijnland.

Documenten

Bestuursopdracht Wonen

De druk op de woningmarkt in onze regio neemt toe. Op 11 november 2020 hebben wij een online Themacafé gehouden over ‘de toekomst van de woonruimteverdeling’. In de bijeenkomst stond de vraag centraal of het huidige woonruimteverdeelsysteem wel toekomstbestendig is of dat een andere wijze van verdelen nodig is. Een van de rode lijnen van de avond was dat de woonruimteverdeling de voorraad niet kan vergroten. Het blijft een verdeling van de schaarste. Bouwen van goedkope sociale huurwoningen is essentieel, naast een verdere heroriëntatie op het woonruimteverdeelsysteem. Daarnaast is de huidige Regionale Woonagenda, die op 14 maart 2018 is vastgesteld, op onderdelen niet meer actueel. In 2020 hebben we de Regionale Woonagenda geëvalueerd. Deze evaluatie is een eerste stap voor het actualiseren van de Regionale Woonagenda.

Om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen zijn wij op basis van de Bestuursopdracht Wonen 2021 aan de slag met een heroriëntatie van ons huidige woonruimteverdeelsysteem en de actualisatie van de Regionale Woonagenda. Meer informatie hierover vindt u in het Plan van Aanpak en de Factsheet over de planning.

Documenten

Urgentieverklaring

In veel regio’s zijn er te weinig sociale huurwoningen om alle woningzoekenden direct aan een woning te kunnen helpen, ook in Holland Rijnland. De meeste mensen moeten soms jaren wachten op een geschikte woning. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Als u buiten uw schuld in de (huisvestings-) problemen bent gekomen en u kunt die op geen enkele manier zelf oplossen, kunt u een zogenoemde urgentieverklaring aanvragen. Bijvoorbeeld bij zeer schrijnende situaties waar dakloosheid van minderjarige kinderen dreigt. Of als u ernstig ziek bent geworden en daardoor niet meer in uw huidige woning kunt wonen. De urgentiecommissie beoordeelt wie daarvoor in aanmerking komt. Holland Rijnland voert het secretariaat van de urgentiecommissie uit. Lees verder bij Urgentie.

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud