skip to Main Content

Woningbouw

Mensen wonen graag in Holland Rijnland. Het is een regio met aantrekkelijke stads- en dorpskernen in een gevarieerd cultuurhistorisch landschap midden in de Randstad. Voor 2030 hebben wij de opgave om 30.000 nieuwe woningen te bouwen. Afspraken hierover hebben gemeenten vastgelegd in de Regionale Woonagenda. Met de woonagenda zorgen we ervoor dat de woningbouwontwikkeling aansluit bij de groeiende behoefte in de regio, zowel in aantallen als kwaliteit. De bouw van woningen in de regio moet aansluiten bij bestaande stads- en dorpsgebieden. Want het uitgangspunt is om zuinig om te gaan met de open ruimte in de regio.

 

De Regionale Woonagenda is het raamwerk voor het woningbouwprogramma dat Holland Rijnland jaarlijks opstelt. Hierin stemmen we vraag en aanbod op de woningmarkt op elkaar af. Daarbij hebben we oog voor lokale en regionale verscheidenheid. De provincie toetst hieraan, en hoeft daarom bouwplannen niet afzonderlijk te beoordelen. Aanvaarding van onze Regionale Woonagenda en jaarlijkse woningbouwprogramma door de provincie versnelt dus planologische procedures. Daarnaast monitoren we de voortgang van de Regionale Woonagenda. Bouwen we de juiste woning, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek?

 

Het ambassadeursteam huisvesting EU-arbeidsmigranten werd begin 2019 opgeheven. Toch blijft er behoefte om onderling kennis te delen en te leren van gemeenten buiten onze regio. We benutten hiervoor Holland Rijnland als platform voor kennisdeling en beleidsafstemming over arbeidsmigranten.

Documenten

Download de regionale woonagenda 20177Regionale Woonagenda 2017
2,28 mb


  • Monitor 2019 Regionale Woonagenda (na PHO Wonen 20 november en DB 21 november)

Woonruimteverdeling

Holland Rijnland is een gewilde regio om te wonen vanwege de gunstige ligging in de Randstad en het aantrekkelijke woningaanbod. Ook de druk op de markt voor sociale sectorwoningen is groot. De vraag overstijgt het aanbod ruimschoots. In de sociale huursector uit zich dat in lange wachtlijsten.

 

Gemeenten belegden de taak woonruimteverdeling bij Holland Rijnland. De spelregels voor de verdeling van sociale huurwoningen zijn vastgelegd in de regionale huisvestingsverordening.  Per 1 juli 2019 is de nieuwe verordening van kracht, met een looptijd van maximaal vier jaar. Met het oog op de decentralisatie maatschappelijke zorg per 2022 wordt bekeken of tussentijdse aanpassing van de verordening noodzakelijk is.

 

Het secretariaat van de Regionale Urgentie Commissie heeft een uitvoerende taak bij het verlenen van urgentie.

 

Voor de regio Holland Rijnland geldt één regionaal woonruimteverdeelsysteem: Huren in Holland Rijnland.

Urgentieverklaring

Als er sprake is van dringende omstandigheden, kan een woningzoekende een urgentieverklaring aanvragen om voorrang te krijgen op andere woningzoekenden. De urgentiecommissie beoordeelt wie daarvoor in aanmerking komt. Holland Rijnland voert het secretariaat van de urgentiecommissie uit. Lees verder bij Urgentie.

Documenten

Factsheet_woonruimteverdeling-Holland-Rijnland

 

 

Download de jaarrapportage 2018 woonruimteverdelingJaarrapportage 2018 woonruimteverdeling Holland Rijnland
1,11 mb


Download de huisvestingsverordening 2019Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
1,65 mb


Download de toelichting op HuisvestingsverordeningToelichting op Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
463 kb

Nieuws

Back To Top