Regionale Versnellingstafel Holland Rijnland

In Holland Rijnland zijn veel mensen op zoek naar een geschikte woning, zowel starters als mensen die willen doorstromen. Maar het aanbod van woningen blijft ver achter bij de vraag. Vanuit de regio doen we er daarom alles aan om de bouw van meer nieuwe woningen te stimuleren.

Het doel van de Regionale Versnellingstafel is om sneller meer mensen aan een woning te helpen. Of het nu gaat om grote of kleinere projecten; elke sleuteluitgifte telt.

De Versnellingstafel pakt dit aan door kansen voor versnelling van woningbouw te benutten en knelpunten op te lossen. Knelpunten koppelen we aan oplossingen die elders al eerder zijn toegepast of we bedenken een nieuwe oplossing. Zo handelen we steeds effectiever naarmate we meer cases behandelen. Tegelijkertijd leren deelnemers aan de Versnellingstafel van deze processen en van elkaar. Zo bouwen we aan een ijzersterk netwerk.

Criteria

Om een casus voor te leggen aan de Versnellingstafel, dienen betrokken partijen gezamenlijk het project in via een vast format. Een project wordt dus nooit door slechts één partij ingediend. Een ingediende casus moet vallen binnen de periode van de woondeal. Alle projecten die starten voor 2030 komen hiervoor dus in aanmerking. De volgorde om de projecten in behandeling te nemen, is afhankelijk van de data waarop de start bouw gepland staat. De projecten die als eerste van start gaan, worden als eerste behandeld. Verder zijn er geen criteria en wordt vooral per casus gekeken of het knelpunt via het netwerk opgelost kan worden of op de juiste tafel kan worden geagendeerd.

Het indienen van een casus kan via het Projectformulier Regionale Versnellingstafel.

Werkwijze

De Versnellingstafel komt elke twee maanden bij elkaar. Deze bijeenkomst wordt voorbereid door het Voorportaal. (Hieronder meer over het Voorportaal) Naast inbreng vanuit gemeenten, marktpartijen, inwoners of lokale samenwerkingstafels, legt de Regionale Versnellingstafel ook zelf knelpunten ter tafel. Hiermee opereert de versnellingstafel zowel pro- als reactief. Wanneer een casus met een concrete vraag is ingediend, worden verschillende processtappen doorlopen.

Op de eerste plaats wordt door het Voorportaal zoveel mogelijk informatie verzameld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het project. Aan de hand daarvan wordt bekeken of er een snelle oplossing mogelijk is of dat het project ter bespreking wordt voorgelegd aan de Versnellingstafel. De indieners leveren eventueel aanvullende informatie aan, terwijl het Voorportaal de bespreking verder met hen voorbereidt.

De Versnellers behandelen maximaal drie casussen per bijeenkomst. Daarbij worden de indieners van de casussen uitgenodigd om – indien nodig – een toelichting te geven aan de Versnellers en vragen te beantwoorden. Vervolgens gaan de Versnellers onderling met elkaar in overleg om een advies uit te brengen. De secretaris werkt dit advies uit en verstuurt dit aan de indieners van het project.

De indieners en de Versnellingstafel blijven met elkaar in contact om de opvolging van het advies goed af stemmen en te blijven volgen. Doel is en blijft om het knelpunt op te lossen. Indien nodig wordt het project opnieuw op de tafel gelegd en gezocht naar een alternatieve oplossing.

Wat kan de Versnellingstafel voor uw project betekenen?

Binnen de Regionale Versnellingstafel is vanuit de verschillende invalshoeken veel kennis aanwezig over woningbouwontwikkeling. Daarom kan de versnellingstafel, afhankelijk van de oorzaak waarom een bouwproject vertraagt of stagneert, diverse acties in gang zetten. Bijvoorbeeld via een andere route aandacht vragen voor een project dat is vastgelopen in procedures, gesprekken organiseren tussen partijen die eerder nog niet bij elkaar aan tafel zaten, advies geven hoe planningen slim in elkaar schuiven, expertise leveren op het ontsluiten van woonwijken of het leveren van extra capaciteit op verschillende gebieden. Ook mediation tussen ontwikkelaar en bezwaar makende omwonenden behoort tot de mogelijkheden. Voor elk knelpunt wordt, in nauwe samenwerking ook met provincie en het ministerie van binnenlandse zaken, gekeken wat de meest passende oplossing is.

Achtergrond

Op 14 maart 2023 ondertekenden provincie, gemeenten en corporaties uit Holland Rijnland en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een zogenaamde woondeal (officieel de Regionale Realisatieagenda). Meerdere partijen als Bouwend Nederland, Neprom, IVBN en Liander gaven een ondersteuningsverklaring af.

In deze Woondeal spraken we voor de regio Holland Rijnland af om in de periode van 2022 tot en met 2030 30.500 nieuwe woningen te realiseren, waarvan 30% sociaal en 30% betaalbaar. Ook spraken we af een Regionale Versnellingstafel in te richten, waarvoor Holland Rijnland, de samenwerkingsorganisatie van dertien gemeenten, als trekker is aangewezen.

Er zijn vele voorbeelden van knelpunten waardoor woningbouw stagneert. Denk hierbij aan een tekort aan capaciteit om plannen uit te voeren. Of aan onvoldoende wegen waardoor een locatie niet goed kan worden ontsloten. Soms ontbreekt het bij een project aan specifieke expertise. Maar het gebeurt ook dat bouwprojecten blijven ‘hangen’ op allerlei procedures. Dergelijke knelpunten kunnen gespreksonderwerp zijn aan de Versnellingstafel.

Wie doen er aan mee?

De Versnellingstafel is een publiek-private samenwerking. Vanuit overheden en belangenorganisaties schuiven deelnemers aan de Versnellingstafel aan. Dit zijn de Versnellers. Ieder van hen vertegenwoordigt een eigen organisatie of achterban. De Versnellers denken in oplossingen en zorgen ervoor dat bepaalde onderwerpen binnen de groep die zij vertegenwoordigen of binnen hun eigen netwerk worden opgepakt.

De Versnellingstafel bestaat uit maximaal twintig vaste deelnemers. De volgende partijen zijn vertegenwoordigd:

  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1 zetel)
  • De provincie Zuid-Holland (2 zetels)
  • De samenwerkende gemeenten (3 zetels)
  • Holland Rijnland Wonen (2 zetels)
  • Neprom/IVBN/Bouwend Nederland (3 zetels)
  • Het hoogheemraadschap van Rijnland (1 zetel)
  • NUTS partijen (2 zetels)

Daarnaast kunnen per bijeenkomst twee deelnemers of experts worden uitgenodigd vanuit andere organisaties.

Annius Hoornstra is voorzitter en Lonneke Kienhuis is secretaris van de Versnellingstafel. Zij vervullen beiden hun rol onafhankelijk van de betrokken partijen

Voorportaal

Het dagelijks bestuur van de Regionale Versnellingstafel is het Voorportaal. Het Voorportaal ondersteunt de Versnellers door bijeenkomsten voor te bereiden en te zorgen dat de juiste agendapunten op de Versnellingstafel komen. Het Voorportaal bestaat uit de voorzitter, een secretaris, een communicatieadviseur en een data-specialist en wordt aangevuld met inhoudelijk adviseurs vanuit de verschillende partijen. Holland Rijnland vervult de trekkersrol voor het Voorportaal.

Het Voorportaal komt eens in de drie weken bijeen en stemt tussentijds af om de agenda van de Versnellingstafel zo concreet mogelijk vorm te geven. Wanneer mogelijk, legt het Voorportaal zelf de benodigde contacten om zo, op de snelst mogelijke manier, projecten verder op weg te helpen.

Contact

Voor meer informatie over de Versnellingstafel, of bij vragen, kunt u contact opnemen via: versnellingstafel@hollandrijnland.nl.

Voor het indienen van een concrete casus, vult u het Projectformulier Regionale Versnellingstafel in.

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud