Cofinancieringsfonds

Holland Rijnland vindt het belangrijk om flexibel in te kunnen springen op innovaties en kansen die zich voordoen, bijvoorbeeld vanuit het bedrijfsleven of het onderwijs. Maar de ervaring leert dat het lastig is om daarvoor op korte termijn financiële middelen beschikbaar te hebben. Besluitvorming hierover kost tijd, evenals begrotingswijzigingen. Om ervoor te zorgen dat kansrijke initiatieven niet verloren gaan, is er nu jaarlijks een cofinancieringsbudget beschikbaar van bijna drie ton.

Om op een financiële bijdrage te kunnen rekenen, moet een extern initiatief aansluiten bij de doelstellingen van de regio Holland Rijnland op de domeinen maatschappij, economie en samenleving. Of dat het geval is, beslist het bestuur van Holland Rijnland. Het cofinancieringsfonds is bedoeld als aanjager voor kansrijke initiatieven. Het deel van het benodigde budget dat wordt gefinancierd door Holland Rijnland dient als multiplier om meer externe gelden aan te trekken.

Hier in HR

Het magazine van Holland Rijnland met het thema cofinanciering.

Voortgangsrapportages

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud