Groen

De kwaliteit van onze landschappen, en de flora en fauna die deze herbergen, is niet vanzelfsprekend en staat onder druk. De komende tijd neemt verstedelijking, bedrijvigheid en mobiliteit toe. Ook zijn er plannen op het gebied van erfgoed, landbouwtransitie en energie. In de regionale strategie natuur, landschap en recreatie leggen we vast welke gebieden van belang zijn voor het vergroten van biodiversiteit, ecosysteemdiensten en het vergroten van recreatieve aantrekkelijkheid.

De resultaten van het thema Leefomgeving van Hart van Holland, die al op de schaal van Holland Rijnland is georganiseerd, vormen de basis voor onze regionale strategie natuur, landschap en recreatie. Verdere input komt uit de visie Haarlemmertrekvaart, het uitvoeringsprogramma Hollandse Plassen en het ambitiedocument Nationaal Park Hollandse Duinen. De regionale strategie natuur, landschap en recreatie sluit aan bij het provinciale beleid voor een ‘Rijke Groenblauwe Leefomgeving’. Het vormt de basis om invloed uit te oefenen op het beleid van andere overheden. Holland Rijnland zorgt ervoor dat er vanuit het regionaal Groenprogramma fondsen ter beschikking worden gesteld om projecten uit te voeren die de gewenste kwaliteit versterken.

In het Groenprogramma resteert nog een fors budget voor het gebied van de Leidse Ommelanden en de Duin- en Bollenstreek. Dit programma is in 2019 verlengd tot en met 2024. De Rijn- en Veenstreek zet eigen fondsen in, maar sluit wel aan bij de doelstellingen van de regionale strategie. Holland Rijnland lobbyt ook bij andere overheden en partijen voor het verkrijgen van aanvullende financiering en politiek draagvlak. Gemeenten kunnen uiteraard ook eigen fondsen inzetten of werven om bij te dragen aan de uitvoering van de regionale strategie voor natuur, landschap en recreatie.

Voor de komende periode zetten we in op vernieuwing van het Groenprogramma en is afgesproken om samen met de hele regio tot meer omvangrijke projecten te komen, die  biodiversiteit en waterrecreatie vergoten. Dit zijn de zogenaamde icoonprojecten.

Samen met de gemeenten geeft Holland Rijnland invulling aan deze projecten Er zijn al verschillende ideeën naar voren gebracht, zoals het omvangrijke programma Bloeiende Bermen. Uit onderzoek blijkt dat dit concreet bijdraagt aan het vergroten van de biodiversiteit en in het bijzonder die van de bijenpopulatie.

Op het vlak van waterrecreatie wil Holland Rijnland het thema als geheel promoten, de Hollandse Plassen beter bereikbaar maken, recreatiedruk en toerisme spreiden en het onder de aandacht brengen van ondernemerschap. Daarnaast zijn het vergroten van biodiversiteit en duurzaamheid belangrijk. Met de provincie heeft Holland Rijnland met ondernemers bij de diverse arrangementen ontwikkeld zoals: de Hollandse Plassen, Ervaar de Romeinse Rijn/Limes (genomineerd voor Unesco werelderfgoedlijst) en Trekvaarten Vliet-Schie/vaarroute Pelgrim Fathers.

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud