Economie

Holland Rijnland is economisch gezien een veelzijdige regio. Medicijnen worden ontwikkeld op het Leiden Bio Science Park. Esa Estec in Noordwijk werkt aan ruimtevaarttechnologie. Heineken brouwt bier in Zoeterwoude. De kust, het Nationaal Park Hollandse Duinen en de bloembollenvelden zijn toeristische trekpleisters. Holland Rijnland herbergt drie sierteelt-greenports van wereldformaat, in bomen-, bloemen- en bollenteelt. Naast al deze economische topsectoren zijn zorg, onderwijs en het midden- en kleinbedrijf grote werkgevers. Regio Holland Rijnland is een regio die werkt, en waar groei in zit. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is het platform waarop gemeenten hun economische agenda’s afstemmen, strategisch beleid opstellen voor kantoren en bedrijventerreinen, en lobby- en positioneringsvraagstukken beleggen.

Regionale strategieën voor bedrijventerreinen en kantoren

De centrale ligging van Holland Rijnland, tussen de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam Den Haag, biedt kansen voor economische groei en werkgelegenheid. De vraag naar ruimte voor bedrijven groeit, maar de beschikbare ruimte is beperkt. In onderlinge afstemming maken we keuzes die de economische ontwikkeling van de regio en het arbeidsmarktpotentieel ten goede komen. De strategische keuzes over de aard en de locatie van kantoren en bedrijven leggen we vast in een regionale kantorenstrategie en een hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen Holland Rijnland. Gemeenten ontwikkelen op lokale of sub-regionale schaal kwalitatief beleid voor bedrijventerreinen.

Holland Rijnland actualiseert de regionale kantorenstrategie en de hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen. De basis hiervoor is onder andere een regionale kantorenmonitor die we jaarlijks laten uitvoeren. De beide strategieën vormen de economische input voor integrale afwegingen die we willen maken met betrekking tot andere ruimtevragende opgaven, zoals wonen, de energietransitie, mobiliteit en natuur en recreatie.

Lobby en positionering

Gemeenten in Holland Rijnland voeren op subregionale schaal hun economische agenda’s, te weten: Economie071, Groene Hart Werkt! en de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. Holland Rijnland verbindt deze economische agenda’s en positioneert dit als regio op hogere schaalniveaus bij de provincie of het Rijk.

Holland Rijnland is aangesloten bij de Economic Board Zuid-Holland (EBZ). In de EBZ voeren we met bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden een strategische agenda die het Zuid-Hollandse bedrijfsleven toekomstbestendig en concurrerend maakt en houdt., Dit is de Groeiagenda Zuid-Holland. Het vernieuwen van de economie en het creëren van een excellent vestigingsklimaat staan daarin voorop.

Holland Rijnland richt namens de gemeenten de blik naar buiten. We houden subsidies, beleid en regelgeving van Europa, ministeries en provincie scherp in de gaten. Waar kansen liggen om onze regionale economie te stimuleren, pakken we die of spelen deze door naar relevante partners.

Holland Rijnland lobbyt namens de gemeenten om (de randvoorwaarden voor) economische ontwikkeling te stimuleren. Daarvoor is een gemeenschappelijke visie op positionering van de regio nodig. Ook hebben gemeenten een gezamenlijke rol in het creëren van een excellent vestigingsklimaat. We willen dat de regio een aantrekkelijke plek is om te wonen, te werken, te ondernemen en onderzoek te doen.

Documenten

Links

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud