Maatschappelijke zorg

In de regio Holland Rijnland doen alle inwoners in de regio mee. Ze ontplooien zich en nemen de verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor elkaar en hun leefomgeving. Voor inwoners die hier niet toe in staat zijn, is tijdelijke of langdurige zorg en begeleiding nodig. Daar zetten we ons voor in.

Leiden draagt als centrumgemeente zorg voor de inkoop van maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen en beschermd wonen voor kwetsbare doelgroepen. Daartoe ontvangt Leiden de middelen van het Rijk. Vanaf 2022 pakken de gemeenten in Holland Rijnland deze taken zoveel mogelijk zelf op.

De gemeenten in Holland Rijnland en Stichting De Binnenvest hebben in het convenant Maatschappelijke opvang | 724 kb | afspraken vastgelegd in aanloop naar de doordecentralisatie maatschappelijke zorg per 2022.

Contingentregeling

De contingentregeling is in het leven geroepen om bijzondere doelgroepen te helpen de stap naar volledig zelfstandig wonen te laten maken. Dit gebeurt op een manier die geen van de partijen (cliënt, zorginstelling, corporatie) benadeelt. De regeling is ook bedoeld om te voorkomen dat mensen uit deze doelgroep instromen in een instelling of een vorm van maatschappelijke opvang.

De bijzondere doelgroepen waarover wordt gesproken in verband met deze regeling, zijn enerzijds cliënten van zorginstellingen die behoefte hebben aan woonruimte. Hierbij is (tijdelijke) begeleiding nodig als tussenfase naar volledig zelfstandig wonen. Anderzijds gaat het sinds 2024 ook om mensen die ambulante begeleiding ontvangen vanuit een zorginstelling gecontracteerd door één van de Holland Rijnland-gemeenten. Zij hebben een nieuwe woning nodig om instroom in een instelling of in de maatschappelijke opvang te voorkomen.

In 2024 gaat het om 250 woningen. Hiervan zijn er tweehonderd gereserveerd voor de uitstroom van cliënten uit zorginstellingen en 50 plekken voor ambulante cliënten ter preventie van instroom in zorginstellingen.

Wie werken hier aan mee?

De betrokken partijen aan de contingentregeling zijn:

  • Alle gemeenten van Holland Rijnland
  • Alle corporaties van Holland Rijnland Wonen
  • De volgende zorgpartijen: De Binnenvest, De Brug, Brijder, Cardea, Exodus, Gemiva SVG, GGZ Rivierduinen, De Haardstee, ’s Heerenloo, Horizon, Ipse de Bruggen, JADOS/IVA/Stumass, Kocon, Leger des Heils, Limor, MEE, Prodeba, Raamwerk, Reclassering NL, Silhouet Coaching, Steenrots, Tom in de Buurt, Zorggroep Soeverein

Decentralisatie maatschappelijke zorg

In het regionaal beleidskader Maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2017-2025, | 931 kb | het Uitvoeringsprogramma decentralisatie en transformatie Maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2018-2020 | 657 kb | spreken de gemeenten in de regio af om de maatschappelijke zorg zó in te richten dat zeer kwetsbare inwoners zoveel mogelijk zelfstandig in de woonomgeving van hun keuze kunnen wonen en deelnemen aan de lokale samenleving. Dit doen we door, samen met ervaringsdeskundigen en zorgpartijen, de zorg in de regio te veranderen: meer ambulante hulp en meer kleinschalige vormen van wonen met zorg. De gemeente Leiden stelt middelen voor deze veranderingen beschikbaar aan de subregio’s in Holland Rijnland | 664 kb |. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over de realisatie van kleinschalige vormen van opvang. De gemeenten in Holland Rijnland hebben afspraken met Zorg en Zekerheid over de verbetering van de GGZ-infrastructuur in de regio. Daarnaast neemt de gemeente Leiden deel aan het landelijke actieprogramma Zwerfjongeren | 466 kb | en trekt daarin samen op met de andere Holland Rijnland-gemeenten.

De veranderingen in de maatschappelijke zorg brengen ook veranderingen met zich mee in de huisvestingsbehoefte van de doelgroepen van Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Rol Holland Rijnland

Door de inrichting van een regionale projectorganisatie bereiden de regiogemeenten zich samen voor op de decentralisatie van de maatschappelijke zorg. Holland Rijnland biedt ambtelijke ondersteuning aan deze regionale projectorganisatie. Daarnaast verzorgt Holland Rijnland het regionale platform voor ambtelijke advisering (AO WMO) en bestuurlijke besluitvorming (PHO Maatschappij).

Documenten

Back To Top
Ga naar de inhoud