Maatschappelijke zorg

In de regio Holland Rijnland doen alle inwoners mee. Ze ontplooien zich en nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, elkaar en hun leefomgeving. Voor inwoners die hier niet toe in staat zijn, is tijdelijke of langdurige zorg en begeleiding nodig. Daar zetten we ons voor in.

Decentralisatie van de maatschappelijke zorg

Sinds 2023 zijn alle gemeenten in Holland Rijnland zelf verantwoordelijk voor maatschappelijke zorg, die bestaat uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Specialistische zorg, die niet in een gemeente kan worden georganiseerd, verzorgt de gemeente Leiden. Specialistische zorg is onder andere 24-uurszorg en complexe zorg.

Afspraken hierover zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke zorg 2023 Holland Rijnland (versie augustus 2023).

Regionaal beleidskader maatschappelijke zorg Holland Rijnland

De basis voor de decentralisatie van de maatschappelijke zorg is vastgelegd in het Regionaal beleidskader Maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2017-2025, | 931 kb | en het Uitvoeringsprogramma decentralisatie en transformatie Maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2018-2020 | 657 kb | Daarin spraken de gemeenten af om in de regio de maatschappelijke zorg zó in te richten dat zeer kwetsbare inwoners zoveel mogelijk zelfstandig in de woonomgeving van hun keuze kunnen wonen en deelnemen aan de lokale samenleving. Dit doen gemeenten door, samen met ervaringsdeskundigen en zorgpartijen, de zorg in de regio te veranderen met meer ambulante hulp en meer kleinschalige vormen van wonen met zorg. De gemeente Leiden stelt middelen voor deze veranderingen beschikbaar aan de subregio’s in Holland Rijnland | 664 kb |. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over de realisatie van kleinschalige vormen van opvang. De gemeenten in Holland Rijnland hebben afspraken met verzekeraar Zorg en Zekerheid over de verbetering van de GGZ-infrastructuur in de regio. Daarnaast neemt de gemeente Leiden deel aan het landelijke actieprogramma Zwerfjongeren | 466 kb | en trekt daarin samen op met de andere Holland Rijnland-gemeenten.

De veranderingen in de maatschappelijke zorg brengen ook veranderingen met zich mee in de huisvestingsbehoefte van de doelgroepen van Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Contingentregeling

De contingentregeling is in het leven geroepen om bijzondere doelgroepen te helpen de stap te laten maken naar volledig zelfstandig wonen. Tussen drie partijen – de cliënt, de zorginstelling en de corporatie – worden afspraken vastgelegd in een overeenkomst. De regeling is ook bedoeld om te voorkomen dat mensen uit deze doelgroep instromen in een instelling of een vorm van maatschappelijke opvang.

De bijzondere doelgroepen waarover wordt gesproken in verband met deze regeling, zijn enerzijds cliënten van zorginstellingen die behoefte hebben aan woonruimte. Hierbij is (tijdelijke) begeleiding nodig als tussenfase naar volledig zelfstandig wonen. Anderzijds gaat het sinds 2024 ook om mensen die ambulante begeleiding ontvangen vanuit een zorginstelling gecontracteerd door één van de Holland Rijnland-gemeenten. Zij hebben een nieuwe woning nodig om instroom in een instelling of in de maatschappelijke opvang te voorkomen.

In 2024 gaat het om 250 woningen. Hiervan zijn er tweehonderd gereserveerd voor de uitstroom van cliënten uit zorginstellingen en 50 plekken voor ambulante cliënten ter preventie van instroom in zorginstellingen.

Wie werken hier aan mee?

De betrokken partijen aan de contingentregeling zijn:

  • Alle gemeenten van Holland Rijnland
  • Alle corporaties van Holland Rijnland Wonen
  • De volgende zorgpartijen: De Binnenvest, De Brug, Brijder, Cardea, Exodus, Gemiva SVG, GGZ Rivierduinen, De Haardstee, ’s Heerenloo, Horizon, Ipse de Bruggen, JADOS/IVA/Stumass, Kocon, Leger des Heils, Limor, MEE, Prodeba, Raamwerk, Reclassering NL, Silhouet Coaching, Steenrots, Tom in de Buurt, Zorggroep Soeverein

Regionale aanpak

De decentralisatie van de maatschappelijke zorg is voorbereid door een regionale projectorganisatie. In 2023 en 2024 begeleidt het regionaal programmateam de transformatie van de maatschappelijke zorg Holland Rijnland. Het programmateam bestaat uit:

  • De programmamanagers per subregio (Duin- en Bollenstreek, Rijnstreek, Leidse regio);
  • De coördinator van het regionale team voor de specialistische zorg;
  • De programmasecretaris en programmamanager

Holland Rijnland biedt ambtelijke ondersteuning aan het programmateam. Daarnaast verzorgt Holland Rijnland het regionale platform voor ambtelijke advisering (AO WMO) en bestuurlijke besluitvorming (commissie Maatschappij).

Voor informatie kunt u terecht bij: Ida van Breda, strategisch adviseur en programmasecretaris, ivbreda@hollandrijnland.nl

Documenten

Back To Top
Ga naar de inhoud