Energie – ‘een energieneutrale regio’

Concept RES Holland Rijnland

De overheidspartners binnen de regio Holland Rijnland hebben de Concept Regionale Energiestrategie (RES) opgeleverd. De Concept RES is de eerste stap naar een definitieve RES, waarin de regio uiteenzet hoe het regionaal invulling geeft aan de energiedoelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord. U kunt de Concept RES en bijlagen hieronder inzien.

Tevens vond op 29 april het eerste Holland Rijnland webinar plaats, met als thema de Concept-RES.

Energieakkoord Holland Rijnland

Op 27 september 2017 ondertekenden alle regiogemeenten, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland het Energieakkoord Holland Rijnland. | 602 kb | Hierbij een samenvatting van de belangrijkste ambities uit dit akkoord.

Holland Rijnland wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarmee geeft de regio invulling aan nationale en internationale doelstellingen op het gebied van klimaat en energie. In 2050 moet het energieverbruik binnen de regio volledig worden gedekt door energie uit duurzame energiebronnen of restbronnen. Daarvan komt minstens 80% uit onze eigen regio. De resterende 20% vullen we in door bijvoorbeeld restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio. Ook zetten we in op 30% energiebesparing ten opzichte van ons huidige energiegebruik. Hiermee stoot de regio in 2050 nauwelijks nog CO2 uit voor de energievoorziening.

In 2016 analyseerden we voor de regio het energieverbruik, de mogelijkheden voor energiebesparing en de gebiedsspecifieke kansen voor duurzame energieopwekking. Het bleek dat wanneer we de maximale potentie voor duurzame opwekking benutten en maximaal besparen, de regio bijna energieneutraal wordt. Deze analyse vormde de basis voor een integrale duurzame regionale energiestrategie.

Om de ambitie energieneutraal in 2050 te vertalen in concrete acties, zijn er voor 2025 tussentijdse doelen gesteld voor besparing en duurzame energieopwekking.

Van akkoord naar Regionale Energiestrategie

De regio Holland Rijnland is ook één van de dertig RES-regio’s in Nederland. Voor de ontwikkeling van onze RES kunnen we de komende twee jaar kennis, inspiratie en middelen gebruiken van het Nationaal Programma RES (NP RES). Als regio leveren wij een RES, geënt op de richtlijnen uit de handreiking RES van het Nationaal Programma. Hieruit blijkt dat ons huidige Energieakkoord op onderdelen aanvulling vraagt om als volwaardige RES te volstaan. Door slim inrichten en prioriteren van werkzaamheden kunnen we dit gat deels dichten.

Van een gedragen Regionaal Energieakkoord werken we dus toe naar een gedragen RES. Wat ontbreekt er nog, welke bouwstenen zijn er nodig en welke stappen moeten er nog worden gezet?

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud