Planning bestuursopdracht wonen

Actualisatie regionale woonagenda Holland Rijnland en heroriëntatie woonruimteverdeling.
(Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.)

Deze planning is onder voorbehoud van besluitvorming en onvoorziene omstandigheden.

In 2020 is de evaluatie van de Regionale Woonagenda van start gegaan.
11 november 2020 vond het Themacafé Woonruimteverdeling plaats.

Voortraject

Van hieruit is het voortraject van start gegaan.
Dit zal lopen van januari tot april 2021, met op 3 februari 2021 het PHO Wonen.
In het voortraject is de bestuursopdracht heroriëntatie woonruimteverdeelsysteem en actualisatie regionale woonagenda (RWA) verleend aan Companen.
Het voortraject wordt uitgevoerd door het Dagelijks Bestuur en de portefeuillehouders Wonen (PHO).
Het portefeuillehoudersoverleg Wonen kent één bestuurlijk vertegenwoordiger per gemeente; voorzitter is Emile Jaensch (DB Holland Rijnland).

Start

De start is in april-mei 2021.
Hierbij is het plan van aanpak vastgesteld en gedeeld met gemeenteraden, algemeen bestuur en stakeholders.
De start wordt uitgevoerd door het kernteam, bestuurlijk opdrachtgeven, AB en gemeenteraden.
Het kernteam bestaat uit een ambtelijk vertegenwoordiger per subregio, de koepel van woningcorporaties, de Programmaleider Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland en de Inhoudelijke procesregie Holland Rijnland.

Verdieping

Van mei tot augustus 2021 vindt verdieping plaats.
Hierbij worden behoefte en opgaven in beeld gebracht en betrokkenen PVA geïnformeerd.
De verdieping wordt uitgevoerd door het kernteam, het Ambtelijk Overleg (AO) Wonen en het PHO.
Het resultaat zijn de eerste resultaten woningbehoefte en -verdeling.
Tussentijds vind op 2 juni 2021 het PHO Wonen plaats en op 30 juni 2021 het AB Holland Rijnland.
Bij de AB-vergadering wordt het PVA bestuursopdracht wonen, inclusief planning ter kennisname aangeboden, het PVA wachtlijst woonwagens, inclusief tussentijdse aanpassing regionale huisvestingsverordening ter kennisname en de Regionale Omgevingsagenda (ROA) ter besluitvorming.

Contouren

Van augustus tot oktober 2021 vormen de eerste contouren.
Deze bestaan uit een brainstorm, de actualisatie RWA en handelingsperspectief door het kernteam, het PHO en PZH. 22 september 2021 vindt het PHO Wonen plaats. In de vierde week van oktober is een Bestuurlijke Tafel Wonen.
Het resultaat is een voorzet handelingsperspectief en RWA.

Dialoog

In de eerste helft van november is de dialoog tussen gemeenteraden en stakeholders. Hierbij wordt input opgehaald en draagvlak bij stakeholders gecreëerd. Het kernteam, PHO, PZH, gemeenteraden, woningcorporaties, huurders en zorginstellingen zijn hierbij betrokken. Het resultaat is handelingsperspectief en opmaat voor bijstelling RWA getoetst en aangescherpt.

Concepten

In november en december 2021 zijn de eerste concepten gereed. Het concept-RWA en handelingsperspectief worden gepresenteerd in het AO en PHO. Betrokkenen zijn het kernteam, PHO, AO, AB, gemeenteraadsleden en stakeholders. Het PHO Wonen vindt plaats op 24 november 2021. Het AB Holland Rijnland op 22 december 2021. Het resultaat is dat de RWA en handelingsperspectief zijn vastgesteld en vrijgegeven voor consultatie.

Eind 2021/begin 2022 is de wensen- en bedenkingenprocedure.

Besluitvorming

Besluitvorming vindt plaats van februari tot maart 2022.
Hierbij wordt de input van de consultatie verwerkt en de definitieve RWA vastgesteld. Hierbij zijn het kernteam, PHO en AB betrokken. Het PHO Wonen vindt plaats in januari/februari 2022, het AB Holland Rijnland in maart 2022.

Voetnoot

De Actualisatie Regionale Woonagenda en heroriëntatie woonruimteverdeling komt tot stand in samenwerking met Companen – advies voor woningmarkt en leefomgeving.

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud