PHO Maatschappij 07 maart 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 5 februari 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming

04 Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

Bij de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten is regionale samenwerking voor onderdelen verplicht en op andere onderdelen wenselijk. Omdat het veelal gaat om specialistische zorg die gepaard gaat met financiële risico’s is bundeling van kennis, uitvoering en middelen wenselijk. Gemeenten willen daarom het opdrachtgeverschap voor jeugdhulp gezamenlijk vormgeven en uitvoeren. In bijgevoegde notitie wordt voorgesteld:

 • Het gemeenschappelijk regionaal opdrachtgeverschap jeugdhulp van en voor de gemeenten voor 2014 en 2015 aan te haken bij de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland.
 • Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen inhoudelijk accounthouderschap/coördinatie en beheerstaken. Deze laatste worden belegd bij bestaande gemeentelijke afdelingen en/of bestaande organisaties als het zorgkantoor/de zorgverzekeraar.
 • Bij de financiering een onderscheid te maken tussen de lokale jeugd- en gezinsteams en de specialistische hulp met een verdeling van naar schatting 20% en 80%. De jeugd- en gezinsteams worden op basis van de lokale wensen gezamenlijk gecontracteerd en voor de specialistische hulp stellen de gemeenten hun middelen in gezamenlijkheid ter beschikking voor contractering en subsidiëring van de aanbieders.
 • De financiële risico’s voor individuele gemeenten te beperken door de kosten van de specialistische jeugdhulp het eerste jaar gezamenlijk te financieren volgens het verzekeringsmodel met maximale risicodekking. Na 2015 kan indien gewenst een model met minder risicodekking en meer prikkels voor lokale ruimte en preventie worden ingevoerd.
  Voorstel:
 • De colleges van de 14 gemeenten van Holland Rijnland te adviseren de “Notitie gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugd” voor te leggen aan de raad voor vaststelling, zodat:
  • De uitvoering en coördinatie van het regionaal opdrachtgeverschap kan worden belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland, in de vorm van een dienstverleningsopdracht door gemeenten. De uitvoering van de beheerstaken wordt zoveel als mogelijk gedaan via bestaande lokale of regionale gemeentelijke afdelingen en het zorgkantoor/de zorgverzekeraar.
  • Voor de spreiding van financiële risico’s wordt in 2015 voor de gespecialiseerde jeugdzorg gewerkt volgens het verzekeringsmodel, dat maximale risicospreiding biedt in de eerste jaren waarin de risico’s het grootst zijn. Op termijn kan een model met minder risicospreiding worden ingevoerd.
 • De colleges van de 14 gemeenten van Holland Rijnland te adviseren de raad voor te stellen voor de opstart en coördinatie van het regionaal opdrachtgeverschap jeugd gezamenlijk in 2014 € 350.976,15 beschikbaar te stellen.
 • De colleges van de 14 gemeenten van Holland Rijnland te adviseren de raad te informeren over het geraamde percentage van 1% voor de uitvoering van regionaal opdrachtgeverschap jeugd in 2015, naast 0,5% voor lokaal accounthouderschap.
 • Een coördinator aan te stellen die het regionale opdrachtgeverschap, binnen de kaders van de “Notitie gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugd”, verder uitwerkt met gemeenten, potentiële beheersorganisaties en Holland Rijnland.
 • Adviesnota
  (66 kb)
 • Notitie gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp
  (410 kb)

05 Samenwerkingsagenda en –convenant Zorg en Zekerheid

Op uw vergadering van 6 november 2013 heeft u de bijgevoegde bestuursopdracht vastgesteld en de regionale 3D organisatie opdracht gegeven de opdracht verder uit te werken. De opdracht bestaat uit drie onderdelen:

 • De samenwerking met het regionale zorgkantoor en de zorgverzekeraars (in onze regio Zorg en Zekerheid)
 • De ketenaanpak OGGZ
 • Specialistische ondersteuning

De eerste opdracht is in overleg met Zorg en Zekerheid afgerond.  Resultaat is een samenwerkingsagenda en een convenant waarin de samenwerking wordt vastgelegd.
Voorstel:

06 Inzet middelen Europees Sociaal Fonds (ESF)

De arbeidsmarktregio Holland Rijnland kan voor de periode 2014-2020 ESF aanvragen. De middelen dienen ingezet te worden voor een brede groep van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het thema is “actieve inclusie”. De aanvraag wordt ingediend door de centrumgemeente Leiden. De gemeente Leiden stelt in overleg met betrokkenen een regionaal plan op. De toekenning geschiedt in tranches van twee jaar. Voor de eerste twee jaar is een bedrag van € 2.375.000 beschikbaar. 30% van dit bedrag is geoormerkt voor schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal-en Praktijkonderwijs. Belangrijke randvoorwaarde is dat deelnemende gemeenten en partijen 50% cofinanciering inzetten.

De planning is, dat de centrumgemeente Leiden de aanvraag 1 mei bij het Agentschap SZW indient.
Voorstel:

07 Collectief Vervoer

Eerder dit jaar is naar aanleiding van een werkconferentie, georganiseerd door de provincie over de mogelijke combinatie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer, afgesproken begin 2014 een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg te organiseren voor portefeuillehouders Sociale agenda en Verkeer & Vervoer over mogelijke bezuinigingen c.q. efficiencywinst die behaald zou kunnen worden uit het gebruik van het openbaar vervoer door klanten van verschillende vormen van doelgroepenvervoer.

Inmiddels is in het kader van de 3 decentralisaties de werkgroep vervoer gestart met een meer uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheid efficiënter om te gaan met de verschillende vormen van doelgroepenvervoer door bijvoorbeeld mogelijke combinaties van vervoer, gezamenlijk aanbesteden etc. Om u voor te kunnen bereiden op de discussie is een A4-tje met enkele stellingen / suggesties bij de stukken gevoegd.
Voorstel:

08 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud