Algemeen Bestuur 14 maart 2018

20.00 uur
LET OP: GEWIJZIGDE LOCATIE!
Gemeentehuis Oegstgeest
Rhijngeesterstraatweg 13

 
01 Opening en vaststelling agenda

02 Verslag Algemeen Bestuur 13-12-2017
Beslispunt:

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

04 Kadernota 2019
In het kader van de Planning en Control-cyclus van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland treft u hierbij de concept-kadernota 2019 aan. De kadernota bevat naast de financiële trendontwikkeling een doorzicht op de inhoudelijke ontwikkeling op de verschillende domeinen.
Beslispunten:

05 Voorstel auditcommissie
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 maart 2017 heeft het AB de aanbestedingsdocumentatie vastgesteld voor de selectie van een accountant voor 2017. In het vastgestelde programma van eisen is opgenomen dat de accountantscontrole zowel de controle van Holland Rijnland als de controle op de TWO betreft. Formeel gezien zijn echter de colleges van de bij de TWO aangesloten gemeenten opdrachtgever voor de TWO. In de praktijk was vorig jaar al sprake van een vermenging van de verantwoording in de jaarstukken van Holland Rijnland met de TWO. Dit advies van de auditcommissie richt zich op de scheiding van de verantwoording bij de accountantscontrole voor Holland Rijnland (inclusief ambtelijke kosten voor de TWO); en daarnaast de verantwoording bij de accountantscontrole voor de TWO (betreffende het uitvoeringsbudget).
Beslispunten:

 • In de jaarstukken een duidelijke scheiding aan te brengen in de kosten van ambtelijke inzet TWO en het uitvoeringsbudget voor de jeugdhulp zodat duidelijk is dat het AB besluit over de jaarstukken v.w.b.  ambtelijke inzet TWO en de deelnemende colleges over het uitvoeringsbudget;
 • De verantwoording over het gevoerde beleid en de kosten vwb de ambtelijke inzet TWO te adresseren aan het AB;
 • De verantwoording over het gevoerde beleid en de kosten vwb het uitvoeringsbudget jeugdhulp te adresseren aan de deelnemende colleges;
 • Dit onderscheid in adressering duidelijk in de jaarstukken terug te laten komen bijvoorbeeld door deze jaarstukken fysiek te scheiden;
 • De verschillende rollen (rollenscheiding) van AB, DB, PHO, directeur TWO en deelnemende colleges te beschrijven;
 • De deelnemende raden te informeren dat de eigen colleges verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de kosten van jeugdhulp.
 • Adviesnota inz. advies auditcommissie
  (75 kb)
 • Advies Auditcommissie Holland Rijnland inz. PC-cyclus TWO
  (147 kb)

06 Duinpolderweg
Op 19 december 2017 hebben beide Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland besloten over een voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg. Helaas hebben GS voor het alternatief ‘Zuid’ gekozen. Holland Rijnland is groot voorstander van alternatief ‘Midden’ en heeft daarom deze zienswijze aangeboden. De zienswijze is in nauw overleg met de (Bollenstreek)gemeenten tot stand gekomen. De zienswijze is 16 februari 2018 ingediend bij beide provincies. Enkele gemeenten (Hillegom, Noordwijkerhout, Noordwijk, Lisse) hebben ook een eigen zienswijze ingediend. Hierin is verwezen naar de zienswijze van Holland Rijnland. Na de inspraakprocedure zal een nota van beantwoording opgesteld worden, waarbij op de ingekomen zienswijzen wordt gereageerd. Daarna volgt een besluit over een  definitief voorkeursalternatief. De verwachting is dat dit medio 2018 aan de orde zal zijn.
Kennisnemen van:

07 Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017: Nota van Beantwoording
Om goed in te kunnen spelen op de veranderende woningmarkt hebben de Holland Rijnland-gemeenten een regionale woonagenda (RWA) opgesteld. Dit document vervangt de vorige woonagenda uit 2014.  Met de woonagenda willen de gemeenten het woningaanbod de komende jaren beter laten aansluiten op de behoefte in de regio Holland Rijnland en in de subregio’s Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijn- en Veenstreek. Op 26 oktober 2017 heeft het Dagelijks Bestuur er mee ingestemd om de concept Regionale Woonagenda 2017 vrij te geven voor inspraak. Er zijn 20 reacties ontvangen en verwerkt in de Nota van Beantwoording. Enkele reacties hebben geleid tot wijzigingen. Deze hebben wij verwerkt in de Regionale Woonagenda 2017 die nu voor u ligt. Daarnaast hebben wij de beknopte uitvoeringsagenda in de RWA verder uitgewerkt.
Beslispunten:

08 Schiphol
In een motie van 2 november 2017 spreekt de gemeenteraad van Teylingen haar zorgen uit over de groei van Schiphol en de daaraan gerelateerde overlast in de vorm van geluidhinder, slaapverstoring en luchtverontreiniging. De gemeenteraad van Teylingen heeft het college verzocht “de zorgen omtrent Schiphol overlast te agenderen voor het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland om zo een gezamenlijke strategie te bepalen richting Schiphol en de regering”. Ook in Oegstgeest is in de gemeenteraadsvergadering van 8 februari jl. een oproep aan het College gedaan om met de regiogemeenten een gezamenlijk
front te vormen tegen de overlast van Schiphol Beleidskader. Niet alleen in de Bollenstreek en Leidse regio zijn klachten en zorgen over de hinder van Schiphol. Ook vanuit Nieuwkoop en andere Groene Hart gemeenten zijn veel klachten en zorgen over de geluidhinder. Het verzenden van een brief door Holland Rijnland geeft een breed gedragen signaal af aan de minister.
Beslispunten:

09 Uitvoeringsprogramma Regionale Energietransitie Holland Rijnland
Op 27 september 2017 is het Energieakkoord Holland Rijnland (2017-2025) ondertekend door 18 partners, waaronder de regio Holland Rijnland. In de periode daarna is gewerkt aan het  uitvoeringsprogramma, inclusief de onderliggende Plannen van Aanpak (PvA’s) voor de zes uitvoeringslijnen, te weten: Energiebesparing, Ruimte (wind en zon), Zon op daken, Warmte, Duurzame Greenports en Duurzame mobiliteit. Het uitvoeringsprogramma en de PvA’s (zie bijlagen 2 t/m 8, aangevuld met de programmaplanning als bijlage 9) zijn op 10 november 2017 en vervolgens op 10 januari 2018  besproken in de Stuurgroep Regionale Energietransitie. Daarin is geadviseerd de uitvoering van de activiteiten ter hand te nemen en dat formele besluitvorming plaats vindt bij het bestuur van provincie,  omgevingsdienst West-Holland en Hoogheemraadschap van Rijnland en het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Vervolgens zijn de aangepaste stukken aangeboden aan het PHO+ Energie, dat op 14  februari jl. heeft ingestemd de stukken aan te bieden aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, om hier namens de 14 gemeente over te besluiten.
Beslispunten:

10 Rondvraag en Sluiting

Volgende vergadering van het Algemeen Bestuur: 4 juli 2018, in Oegstgeest

Back To Top
Ga naar de inhoud