PHO Energie en Leefomgeving 30 januari 2019

12:15 – 15:30 uur
Gemeentehuis Lisse

Gezamenlijk deel Economie en Maatschappij

De arbeidsmarkt in provincie Zuid-Holland kent drie grote knelpunten:

 • Zuid-Holland kent de grootste arbeidstekorten van alle provincies. 1 op de 5 bedrijven kan geen goede mensen krijgen.
 • De arbeidsmarkt in Zuid-Holland is versnipperd en werknemers stappen niet snel over naar andere sectoren. Dat is een enorm risico in het licht van alle transities die op de regio afkomen en voor veel dynamiek op de arbeidsmarkt gaan zorgen.
 • Zuid-Holland is nummer 10 van de 12 provincies in het activeren van onbenut arbeidspotentieel, mensen zonder werk die wel willen werken of mensen die meer willen werken.

Provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland zijn bezig met een Human Capital traject. Hierin zijn ze bezig met het:

 • identificeren en versterken van bestaande concrete projecten met focus op begeleiding van werk naar werk in de speerpuntsectoren van de Economic Board Zuid-Holland: cyber security, smart industry, haven, life science & health, voeding;
 • opstellen en ondertekenen van een Human Capital akkoord waarbij naast de concrete projecten ook structurelere afspraken worden gemaakt over Human Capital en voorstel voor een uitvoeringsstructuur wordt gedaan.

Gevraagd wordt:

 • te bespreken in welke mate de economische programma’s van Economie071, Economische agenda Duin- en Bollenstreek en Groene Hart Werkt! en Holland Rijnland een bijdrage kunnen leveren aan dit traject;
 • het identificeren van kansrijke, concrete projecten en commitment vragen voor het Human Capital akkoord.

Economie

01. Opening en vaststellen agenda

02. Vaststelling besluitenlijst PHO Economie & Leefomgeving 21 november 2018
Voorstel:

03. Mededelingen, ingekomen stukken en terugmelding externe overleggen

 • Mededelingen
  • Klimaatadaptatie, mogelijke deelname Europese klimaatsubsidie NAS-EU-Life.
 • Ingekomen stukken
 • Terugmelding externe overleggen

04. Regionale kantorenstrategie
Toelichting:
De provincie heeft verzocht om een actualisatie van de regionale kantorenstrategie. Planning is deze vast te stellen in het Algemeen Bestuur van 13 maart 2019. Voorliggend is de concept-strategie. Bureau STEC begeleidt dit proces en zal de concept-strategie mondeling toelichten.
Regio Holland Rijnland heeft de ambitie om ook de regionale bedrijventerreinenstrategie te actualiseren. Op 20 maart 2019 zal hiertoe een thema-PHO worden georganiseerd.
Voorstel:

05. Mededelingen, verslag en terugmelding externe overleggen

06. Ruimte en energie
Er wordt een korte terugkoppeling gegeven van de ronde langs de raden. Wat hebben de Stuurgroepleden die een presentatie hebben gegeven hier uit opgehaald? Er volgen in het nieuwe jaar nog presentaties voor de raden van de gemeenten Zoeterwoude, Lisse (beiden op 24 januari), Voorschoten (7 februari) en Leiden (19 februari). Voor de gemeenten Noordwijk en Leiderdorp moet er nog een datum in worden gepland.
Op basis van de stakeholdersbijeenkomsten, de eerdere bijeenkomsten met de serious games en de ronde langs de raden is een brief aan de provincie opgesteld met het aanbod voor de opwek van duurzame energie in de regio. De brief kent als bijlagen een uitwerking van de opwekking voor 2025 langs infrastructuur en een uitwerking van het Sociaal-economische en ruimtelijke kader. Deze brief wordt, na advies van het PHO+ Energie, naar de gemeenten verzonden (colleges en raden) en besproken in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 13 maart.

07. Warmte
In het Energieakkoord is aangegeven dat de regio zeer geïnteresseerd is in de ontwikkelingen rondom restwarmte vanuit Rotterdam die via een warmterotonde deze richting op komt en waar gebruik van gemaakt kan worden bij de niet-fossiele verwarming van de gebouwde omgeving. De meest waarschijnlijke route is nu de Leiding over Oost (LoO). In bijgaande memo wordt ingegaan op de stand van zaken na de meest recente ontwikkelingen op dit gebied. Fleur Spijker, ambassadeur Warmte in de Stuurgroep en als wethouder vanuit Leiden nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom het warmtenet, praat het PHO bij en geeft aan wat de regionale inzet zal zijn de komende periode.

08. Uitvoeringsprogramma 2019

Na de terugblik op 2018 is er een Uitvoeringsprogramma opgesteld voor het Regionale Energieakkoord. Hierbij is gekozen voor meer focus, het integreren van de lijn Duurzame Greenports en het in samenhang uitvoeren van de uitvoeringslijnen Energiebesparing en Zon op daken, die vooral een doelgroepgerichte aanpak kennen. Er is nog budget over uit 2018. In de begroting voor 2019 is nu uitgegaan van een zelfde budget als voor 2018, gebaseerd op gelijke bijdragen van de partners. Voorgesteld wordt het overschot van 2018 gericht in te zetten wanneer de consequenties van nationale Klimaatakkoord bekend zijn. Er volgt dan nog een aangepaste begroting en een aangevuld uitvoeringsprogramma.
Voorstel:

Gezamenlijk deel Energie en Verkeer & Vervoer

09. Duurzame mobiliteit: laadinfrastructuur, deelauto’s en verduurzamen doelgroepenvervoer
Eén van de uitvoeringslijnen van het Energieakkoord Holland Rijnland is duurzame mobiliteit. Mirjam Piepenbrink, projectleider van deze werkgroep, informeert u over wat er speelt binnen deze uitvoeringslijn. Drie thema’s staan hier nu centraal: laadinfrastructuur, deelauto’s en verduurzamen doelgroepenvervoer. Toegelicht zal worden wat is gedaan, wat de vervolgstappen zijn en welke commitment vanuit de gemeenten hiervoor nodig is.

 • Laadinfrastructuur
  • Informeren op basis van prognosekaarten en adviesrapport wat er op ons af komt qua vraag naar openbare laadinfrastructuur.
  • Informeren dat wij plankaarten laten opstellen en uitleggen waarom.
  • Commitment vragen bij de totstandkoming van deze plankaarten.
  • Oproep om de plankaarten daadwerkelijk te implementeren en hiermee aan de slag te gaan
 • Adviesrapport laadinfra Holland Rijnland
  (959 kb)
 • Handleiding EV Prognose Atlas
  (526 kb)
 • Voorbeeld van verzamelverkeersbesluiten
  (956 kb)
 • Deelauto
  • Rapport onder de aandacht brengen bij u en de gemeentelijke organisaties
  • Oproep: lokaal aan de slag met handreiking/stappenplan en over half jaar met elkaar te bespreken.
  • Commitment bij oppakken regionale acties autodelen!
 • Adviesrapport Kader Autodelen Holland Rijnland
  (722 kb)
 • Enquêtes voor rapport Kader Autodelen
  (158 kb)
 • Verduurzamen doelgroepenvervoer
  • Weergave stand van zaken en terugkoppeling van gehouden bijeenkomst.
  • Meedoen in vervolgproces!

Verkeer en Vervoer

10. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
 • Terugkoppeling externe bestuurlijke overleggen

11. Uitvoeringsprogramma’s RVVP
De uitvoeringprogramma’s zijn een uitwerking van het beleid uit het Regionaal Verkeer en VervoerPlan Holland Rijnland en van enkele regionale visies van Holland Rijnland. De rol van Holland Rijnland bij het opstellen van het UP RVVP is regionaal richtinggevend.
In het kader van de discussie over de nieuwe rol van Holland Rijnland in 2015 na de in dat jaar doorgevoerde structuurverandering heeft het portefeuillehoudersoverleg uitgesproken de jaarlijkse actualisatie van de uitvoeringsprogramma’s te willen handhaven. Als bijlagen bij het UP RVVP (2013) zijn het UP OV-visie (2013), het UP Fiets (2013) en Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (2011) gevoegd.
Voorstel:

12. Regionaal snelfietsroute-netwerk en inrichting
In 2017 heeft Holland Rijnland een mobiliteitsagenda vastgesteld met daarin opgenomen uitvoeringslijnen voor alle modaliteiten voortkomend uit de dat jaar uitgevoerde knelpuntenanalyse mobiliteit. Voor de fiets zijn twee projecten voor de korte termijn geformuleerd. Het eerste project betreft het vormgeven van een snelfietsroutenetwerk voor Holland Rijnland. De tweede opgave betreft het formuleren van kwaliteitseisen voor deze routes.
Door toename van het gebruik van de e-bike wordt steeds vaker en voor langere afstanden gebruik gemaakt van de fiets. Dit geldt voor woon-werkverkeer en schoolroutes. Door de aanleg van snelfietsroutes wordt dit gebruik gestimuleerd hetgeen tevens een bijdrage levert aan de gezondheid en congestie beperkt.
Voorstel:

Ruimte en Wonen

13. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

Natuur, Landschap en Recreatie

14. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

 • Mededelingen
  • Opening park buitenplaats Rusthoff
  • Project ‘ervaar de Romeinse rijn’
  • Opening wandelpad Veldwijk
  • Start werkzaamheden project Noordvoort
 • Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
 • Terugmelding externe overleggen

Algemeen

15. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
 • Kaderbrief 2020
  De kaderbrief legt de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting vast. Momenteel wordt gewerkt aan de herijking van de regionale agenda Holland Rijnland. Deze wordt op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Deze meerjarige agenda vervangt dan de huidige inhoudelijke agenda en geeft voor de periode 2019-2023 richting aan de inzet van het samenwerkingsverband Holland Rijnland, de begrotingsafspraken hierover en de verantwoording. Omdat dit proces nog in volle gang is, is deze kaderbrief noodgedwongen nog gebaseerd op de eerder vastgestelde inhoudelijke agenda en bevat vooral de financiële kaders.

 • Terugmelding externe overleggen

16. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehouderoverleg Economie & Leefomgeving vindt plaats op de regiodag Holland Rijnland van 22 mei 2019.

Back To Top
Ga naar de inhoud