PHO Leefomgeving 25 mei 2016

12:30-14:00 uur: Themasessie Verkeer en Vervoer; gast: gedeputeerde Floor Vermeulen

Stukken:

 • Themasessie verkeer en vervoer

14:00 – 15:30 uur: PHO Leefomgeving

ALGEMEEN

Onder voorzitterschap van Arno van Kempen

01 Opening en vaststelling agenda

02 Besluitenlijst van het portefeuillehouderoverleg Leefomgeving van 17 februari 2016

Voorstel:

ONDERDEEL VERKEER EN VERVOER

Voorzitter: Arno van Kempen

03 Mededelingen / Ingekomen stukken / Binnengekomen uitnodigingen / Uitgegane stukken / Verslagen

 • Provinciale subsidieregeling mobiliteit: In de vorige portefeuillehouderoverleggen is toegezegd dat wanneer er informatie beschikbaar zou zijn over de nieuwe subsidieregeling mobiliteit van het Provincie deze met u gedeeld zou worden. In het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad begin april is meegedeeld dat de nieuwe regeling voor 2017 nog niet gereed is. De Provincie is voornemens deze eind mei af te ronden. Overigens verwacht de provincie geen vergaande wijzigingen voor 2017. Het doorvoeren van verder gaande wijzigingen wordt voor de jaren 2018 en verder verwacht.
 • Duinpolderweg, stand van zaken
 • Verkeersveiligheid
 • Nota Aanbevelingen van de Tweede fase onderzoek doelgroepenvervoer Holland Rijnland: de nota wordt ter informatie aan de wethouders gestuurd. Het Dagelijks Bestuur heeft inmiddels kennis genomen van de nota en besloten tot aanbesteding van de Regiotaxi Holland Rijnland.

04 Vaststellen uitvoeringsprogramma’s Regionaal Verkeer en VervoerPlan

Voorstel:

05 Stand van zaken openbaar vervoerconcessie Zuid-Holland Noord

 • Mondelinge toelichting door Arriva over Dienstregeling 2017
ONDERDEEL NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

Voorzitter: Kees den Ouden

06 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

 • 8 juli 2016, 14.00-15.30 uur, in De Dyck in Woudbrugge: vergadering Regiegroep Holland Rijnland – provincie Zuid-Holland – Hoogheemraadschap van Rijnland

07 Zuidvleugel Zichtbaar Groener

Op 12 oktober 2005 heeft het Algemeen Bestuur de overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) vastgesteld en ingestemd met de regionale bijdrage. Met deze overeenkomst besloten Rijk, provincie en regio om negen groene recreatiegebieden in (toenmalig) Holland Rijnland te ontwikkelen en hier middelen voor te reserveren. Van de totale storting van de gemeenten voor ZZG-projecten resteert nu definitief €156.060. De vraag ligt nu voor wat er met de resterende middelen gaat gebeuren. Voorgesteld wordt om het resterend budget te reserveren ten behoeve van het Landschapsfonds Holland Rijnland. Dit voorstel wordt tevens besproken in het PHO Bestuur & Middelen.

Voorstel:

 • Het Dagelijks Bestuur te adviseren de volgende beslispunten aan het Algemeen Bestuur voor te leggen:
  • Kennis te nemen van het afronden van de overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener.
  • Te constateren dat hiermee een resterend bedrag van € 156.060 vrijkomt.
  • Te constateren dat het wenselijk is deze middelen weer beschikbaar te stellen ten behoeve van natuur, landschap en recreatie.
  • In te stemmen met het inzetten van deze middelen voor recreatieve voorzieningen en natuur- en landschapselementen bij particulieren.
  • Hiertoe de resterende regionale middelen voor ZZG specifiek te reserveren voor het Landschapsfonds Holland Rijnland binnen het geografische gebied van de gemeenten, die aan ZZG hebben bijgedragen.
  • In een samenwerkingsovereenkomst met het Landschapsfonds de inhoudelijke doelen en gemeenten waar de middelen voor bestemd zijn, vast te leggen.
  • Deze samenwerkingsovereenkomst ter vaststelling voor te leggen aan het AB in oktober 2017.

08 Informatienota Leader Holland Rijnland 2015-2020

Het PHO wordt geïnformeerd over de start van de uitvoering van het project Leader Holland Rijnland 2015-2020.

Voorstel:

 • Kennis te nemen van de start uitvoering van Leader Holland Rijnland 2015-2020.
 • Kennis te nemen van de publieke financieringsstructuur van Leader-projecten.
 • Kennis te nemen van de inzet van het btw-compensatiefonds van gemeenten om de btw-kosten van Leader Holland Rijnland vergoed te krijgen.
 • Informatienota
  (74 kb)
 • Memo inz. start uitvoering Leader Holland Rijnland 2015-2020
  (112 kb)
ONDERDEEL RUIMTE EN WONEN

Onder voorzitterschap Jos Wienen

09 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

 • Ladder duurzame Verstedelijking, stand van zaken (mondeling)
 • Jaarverslag Woningnet 2015
  De Beleidscommissie Woonruimteverdeling zal het jaarverslag op 16 juni in haar vergadering bespreken. De Beleidscommissie zal het Dagelijks Bestuur adviseren over het vaststellen van de benutting lokale beleidsruimte en benutting contigent bijzondere doelgroepen.

10 Verstedelijkingsstrategie Zuidelijke Randstad

Komende maanden wordt ter voorbereiding op de omgevingsvisie/wet door Provincie Zuid-Holland gewerkt aan een update van de verstedelijkingsstrategie. Miran Wiersma van APPM en Annemarie Hatzman van Provincie Zuid-Holland geven een korte mondelinge toelichting op het proces.

11 Adhesiebetuiging City Deal Binnenstedelijk bouwen en transformatie

Voorstel:

 • Kennis te nemen van de City Deal, die de gemeenten Leiden en Alphen aan den Rijn mede hebben ondertekend;
 • Het Dagelijks Bestuur te adviseren de City Deal als adhesiebetuiging mede te ondertekenen;
 • De maatregelen, die uit de pilots komen, met boven-gemeentelijk effect of algemene toepasbaarheid in dit Portefeuilleoverleg te bespreken.

De City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie Zuidelijke Randstad is opgesteld in het kader van Agenda Stad en is een spin-off van het MIRT-onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen. Portefeuillehouders van de gemeenten Leiden en Alphen aan den Rijn zal gevraagd worden een korte toelichting te geven op de pilot-projecten in hun gemeenten.

12 Planlijsten 2016 woningbouwprojecten

De provincie Zuid-Holland verzoekt de regio om de planlijst met woningbouwprojecten jaarlijks te actualiseren en uiterlijk 1 juli aan te bieden. De planlijst zelf zal pas ter vergadering ter beschikking gesteld kunnen worden. De gemeenten hebben ambtelijk aangegeven dat hun planlijst overeen zal komen met het afwegingskader. De voorzitter zal de planlijst toelichten.

Voorstel:

 • Het DB te adviseren de planlijsten vast te stellen en voor aanvaarding aan te bieden aan Gedeputeerde Staten.
 • Adviesnota
  (71 kb)

13 Jaarverslag 2015 Regionale Urgentiecommissie Woonruimteverdeling

Toelichting door voorzitter urgentiecommissie de heer R. Breeuwsma.

14 Knelpunten bij Provincie m.b.t. huisvesting statushouders

Gemeente Nieuwkoop ervaart knelpunten bij de Provincie m.b.t. huisvesting van statushouders, en wil Holland Rijnland als platform benutten om hierover van gedachten te wisselen en eventueel afspraken te maken.

Voorstel:

 • Kennisnemen van de knelpunten die gemeente Nieuwkoop ervaart bij Provincie Zuid-Holland met betrekking tot de huisvesting van statushouders.
 • Te delen of meer gemeenten tegen deze knelpunten aanlopen.
 • Afspraken te maken hoe gemeenten gezamenlijk optrekken richting provincie Zuid-Holland.
 • Memo Knelpunten bij Provincie m.b.t. huisvesting statushouders
  (52 kb)

15 Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving vindt plaats op de regiomiddag Holland Rijnland van 28 september 2016.

15:30 – 16:00 uur: Themasessie: Omgevingsvisie

Met o.a.presentatie Paul Laudy over de Omgevingsvisie Hart van Holland
HOLLAND RIJNLAND

Back To Top
Ga naar de inhoud