Algemeen Bestuur 24 juni 2015

01 Opening en vaststelling agenda

02 Verslag Algemeen Bestuur d.d. 5 maart 2015
Voorstel:

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ Uitgegane stukken/Verslagen

04 #Kracht15

Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland

Beslispunten:

05 #Kracht15

Huisvesting en bedrijfsvoering van Holland Rijnland

06 Jaarrekening 2014 van Holland Rijnland

Beslispunten:

 • De jaarstukken van 2014 van Holland Rijnland vast te stellen.
 • Kennis te nemen van de controleverklaring van Deloitte.
 • Het rekeningresultaat na bestemming vast te stellen op € 853.088.
 • In te stemmen met de voorgenomen reservering van € 853.088 in de Reservefrictie- en transitiekosten.
 • In te stemmen met de afrekenstaat en de verrekening met de deelnemende gemeenten.
 • Adviesnota
  (61 kb)
 • Jaarstukken 2014
  (1,41 mb)
 • Controleverklaring jaarrekening 2014
  (707 kb)
 • Normenkader 2014
  (29 kb)

07 Begroting 2016

Beslispunten:

08 Richtlijnen samenstelling Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

09 7e algehele herziening van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland

Beslispunten:

 • De 7e algehele herziening van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland vast te stellen.
 • Het stemgewicht van een AB-lid dat zitting neemt in het DB te stellen op 1 (art 9 lid 7).
 • Het aantal stemmen per gemeente te stellen op 1 stem per 10.000 inwoners, afgerond naar boven, vermenigvuldigd met de factor 3.
 • De vestigingsplaats Leiden te vervangen door de werkelijke vestigingsplaats, mocht blijken dat Holland Rijnland buiten Leiden gehuisvest zou worden.
 • Voor RBL geen aparte gemeenschappelijke regeling te treffen, noch de strategische eenheid en RBL apart te huisvesten
 • De 7e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling voor te leggen ter verdere besluitvorming aan de gemeenteraden.
 • Adviesnota
  (60 kb)
 • Tabel wijzigingen per artikel
  (36 kb)
 • 7e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
  (86 kb)

10 Eindevaluatie Uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek

Beslispunten:

11 Regionale woonruimteverdeling: Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015

Per 1 juli 2015 moeten huisvestingsverordeningen voldoen aan de nieuwe Huisvestingswet 2014. Daarom en vanwege de aansluiting van Boskoop bij Alphen aan den Rijn zijn juridisch-technisch noodzakelijke   wijzigingen doorgevoerd in de bestaande regelgeving die medio 2013 door het Algemeen Bestuur werd geaccordeerd. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de aangepaste Huisvestingsverordening vast te stellen.
Beslispunten:

12 Rondvraag en Sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud