PHO Maatschappij 01 april 2015

01 Opening en vaststelling agenda
(09.30-09.35)

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 11 februari 2015
(09.35-09.40)

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
(09.40-09.50)

04 Cijfers voortijdig schoolverlaten 2013-2014

Het RBL doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden in het jaarverslag RBL. Het jaarverslag is op 6 november 2014 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Omdat de vsv-cijfers op het moment van publicatie van het jaarverslag RBL nog niet beschikbaar zijn heeft het PHO SA op 11-2-2015 besloten voortaan twee maal per jaar cijfers van het RBL te bespreken:

 • medio maart/april: VSV-cijfers over afgelopen schooljaar met analyse van de cijfers;
 • medio november: jaarverslag RBL met gegevens van afgelopen schooljaar over leerplicht, verzuim18+ en resultaten rmc-trajectbegeleiding
  Voorstel:
 • Kennis te nemen van de factsheet Voortijdig schoolverlaten 2013-2014 RMC-regio 026 Zuid-Holland Noord.
 • Informatienota
  (86 kb)
 • Factsheet Voortijdig Schoolverlaten 2013-2014
  (946 kb)

05 OGGZ: Beschermd wonen
(10.05-10.20)

Gemeenten zijn met de WMO 2015 verantwoordelijk voor het bieden van Beschermd wonen. Het gaat om woonvoorzieningen voor cliënten met GGZ problematiek.
Beschermd wonen is een taak die bij de centrumgemeente is ondergebracht. In de regio Holland Rijnland is Leiden de centrumgemeente.
In 2014 lag de focus van gemeenten op een zorgvuldige overheveling van de taken uit de AWBZ naar de Wmo met als belangrijkste opgave het behoud van de huidige plekken voor de mensen met een indicatie en een overgangsrecht van maximaal 5 jaar en het realiseren van de toegang voor nieuwe cliënten. Daartoe zijn pragmatische keuzes gemaakt die de uitvoering vanaf 2015 mogelijk maken.

Het PHO wordt advies gevraagd over de wijze waarop de uitvoering is vormgegeven.

 • Kennis te nemen van:
  • de wijze waarop de centrumgemeente de uitvoering van Beschermd wonen heeft neergezet;
  • de uitwerking van de uitgangspunten van de OGGZ agenda voor de uitvoeringspraktijk Beschermd wonen;
  • het belang van goede ketensamenwerking voor de OGGZ doelgroep en zorgcontinuiteit te waarborgen als er geschakeld moet worden tussen de lokale wmo en de centrumgemeente.
 • Het college van Leiden te adviseren deze uitvoeringsagenda vast te stellen in afwachting van een uitgebreidere integrale beleidsvisie die in de loop van 2015 wordt opgesteld samen met de regiogemeenten.
 • Adviesnota
  (83 kb)
 • Beschermd Wonen – Uitvoeringsagenda regio Hollands Midden 2015
  (152 kb)

06 Afbouw verplichte winkelnering ROC’s miv 2016
(10.20-10.25)

Met ingang van 2015 heeft een wetswijziging plaatsgevonden ten aanzien van Volwassenen-educatie. Het gevolg hiervan is dat de verplichte winkelnering van educatietrajecten bij de roc’s wordt afgebouwd. Dit maakt het mogelijk om taal- en rekenscholing ook bij andere aanbieders dan de ROC’s in te kopen.
Voor de inzet bij de ROC’s voor het jaar 2015 heeft het college van Leiden op 16 december 2014 een besluit genomen, namelijk 90% in de eerste zeven maanden en 75% in de laatste vijf maanden van 2015.
Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 moeten afspraken gemaakt worden met de ROC’s.
Voorstel:

07 Werkbedrijf en ESF
(10.25-10.45 )

Belangrijk onderdeel van de Participatiewet is het Werkbedrijf. Op basis van de notitie Werkbedrijf Holland Rijnland, die in het pho Sociale Agenda van 12 december 2014 besproken is, wordt gewerkt aan de implementatie. Het marktbewerkingsplan vormt het kader, hoe werkgevers benaderd gaan worden. Dit plan is in het Bestuurlijk Overleg Werk van 18 maart aan de orde geweest. Realisatie van garantiebanen is een speerpunt. Tot nu toe hebben zes gemeenten als werkgever en het UWV toegezegd deze banen te willen realiseren.
Leiden heeft als centrumgemeente ESF middelen voor de regio aangevraagd voor jeugd en sociale inclusie. Voor ESF jeugd heeft staatssecretaris Kleinsma extra middelen toegezegd. Deze middelen blijken niet direct inzetbaar te zijn.
Mevrouw Damen zal een toelichting op stand van zaken Werkbedrijf en ESF verzorgen.
Voorstel:

08 Contractering Jeugdhulp 2016
(10.45-11.10)

De gemeenten binnen Holland Rijnland hebben in het kader van de transitie van de jeugdzorg afgesproken gezamenlijk de jeugdhulp te contracteren en de hiervoor bestemde budgetten in te zetten. De voorbereidingen die moeten leiden tot de inkoopstrategie 2016 zijn inmiddels gestart. Een van de onderdelen daarvan is input voor deze kaders ophalen bij de portefeuillehouders Sociale Agenda. Bijgaande nota informeert u kort over de resultaten van 2015 en geeft de mogelijke gesprekspunten voor de inkoopstrategie 2016 aan.
Voorstel:

09 Jeugdbeschermingstafel
(11.15-11.25)

Op de Jeugdbeschermingstafel (JBT) wordt door professionals samen met ouders besloten of er nog mogelijkheden zijn voor vrijwillige hulpverlening of dat de Raad een raadsonderzoek doet. Op 31 oktober 2014 heeft het PHO positief geadviseerd over het samenwerkingsprotocol tussen de gemeenten in de regio Holland Rijnland en de regio Midden Holland met de Raad voor de Kinderbescherming. Onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is de Jeugdbeschermingstafel als overleg waar besloten wordt tot het wel of niet starten van een Raadsonderzoek. Vervolgens hebben alle gemeenten ingestemd met het  Samenwerkingsprotocol waarna de JBT van start is gegaan. Ambtelijk en met de partners is verder vorm gegeven aan de JBT. Inmiddels is de tafel werkende. Er moet echter nog over enkele zaken formeel worden besloten. Dit wordt in dit voorstel  gedaan.
Voorstel:

 • De colleges te adviseren in te stemmen met:
  • Holland Rijnland te verzoeken om het platform te bieden voor de jeugdbeschermingstafel voor de periode maart 2015 tot en met 31 december 2016;
  • het verlenen van de hiervoor benodigde mandaten aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, overeenkomstig het bijgevoegde matenoverzicht;
  • de kosten voor het JBT, te weten maximaal € 80.000,- en dit te dekken uit de post onvoorzien in de regionale begroting jeugdhulp;
  • de samenwerkingsafspraken met de partners van de jeugdbeschermingstafel;
 • De colleges kennis te nemen van:
  • de naamswijziging van COBplus naar Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland;
  • het Veiligheidshuis als de locatie van de Jeugdbeschermingstafel;
 • De colleges te verzoeken:
  • indien noodzakelijk ad hoc en binnen korte termijn ruimten beschikbaar te stellen in het gemeentehuis.
 • Adviesnota
  (95 kb)
 • Concept-samenwerkingsafspraken Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland, versie 5
  (80 kb)
 • Mandaatoverzicht Jeugdbeschermingstafel
  (14 kb)
 • Memo ervaringen Jeugdbeschermingstafel
  (12 kb)

10 Varianten verzekeringsmodel voor PGB’s
(11.25-11.40)

Vorig jaar zijn afspraken gemaakt rond de gezamenlijke sturing, planning en financiering van de jeugdhulp in Holland Rijnland voor het jaar 2015. Onderdeel van dit afsprakenkader is de regeling rondom het PGB voor 2015. In de notitie jeugdhulp is bepaald dat dit een lokale verantwoordelijkheid is en is geconstateerd dat de spelregels over de toekenning van dit budget aan gemeenten nader dienen te worden bepaald. Toegezegd is dat er ten aanzien van deze spelregels varianten zouden worden gepresenteerd. In bijgevoegd voorstel voor het portefeuillehoudersoverleg zijn drie varianten uitgewerkt.
Voorstel:

11 Begroting Jeugdhulp 2015
(11.40-11.45)

In augustus 2014 is de begroting Jeugdhulp 2015 opgesteld. Aan de hand van de contractering, de verplichte begrotingsindeling vanuit het Rijk (IV3 codes) en de inrichting van de administratie wordt voorgesteld om de indeling van de begroting aan te passen. Hiernaast is er in deze begroting ook alvast een aantal besluiten verwerkt die nog genomen moeten worden en die gelijktijdig met deze begroting voorliggen.
Voorstel:

11 Rondvraag en sluiting
(11.45-12.00)

Back To Top
Ga naar de inhoud