PHO Maatschappij 30 augustus 2017

09.30–13.00 uur
(Vanaf 12.30 uur besloten vergadering)
Gemeentehuis Lisse, Raadzaal

Reguliere vergadering

01. Opening en vaststelling agenda
(09.30 – 09.35 uur)

02. Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 5 juli
(09.35 – 09.40 uur)

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

Wmo

04. Onderzoek doelgroepenvervoer
(09.50 – 10.05 uur)

Tijdens de regiomiddag van 10 mei is mw. Laura Werger bij een gezamenlijk deel met portefeuillehouders Verkeer en Maatschappij om van gedachten te wisselen over het onderzoek naar migratiemogelijkheden binnen het doelgroepenvervoer en het OV binnen de concessie Zuid-Holland Noord. Naar aanleiding hiervan heeft zij een conceptrapportage opgesteld met aanbevelingen die zijn besproken in het bestuurlijk overleg doelgroepenvervoer van 7 juli en medio augustus. De rapportage zal na de bespreking in het bestuurlijk overleg worden nagezonden. Bespreking vindt plaats mede in relatie tot het plan van aanpak OV-Visie Holland Rijnland – Midden-Holland. Tijdens dit agendapunt worden de aanbevelingen zoals opgenomen in de rapportage van mw Werger meningsvormend besproken.
Voorstel:

05. Huisvesting bijzondere doelgroepen in regionale woonagenda Holland Rijnland
(10.05 – 10.35 uur)

De regio stelt in 2017 een nieuwe regionale woonagenda vast. Hierin dient voor het eerst ook beleid m.b.t. huisvesting van bijzondere doelgroepen opgenomen te worden. Naast statushouders en spoedzoekers  gaat het om mensen die ondersteuning nodig hebben bij (het vinden van) huisvesting. De huisvestingsopgave van bijzondere doelgroepen speelt zich af op de scheidslijn van de domeinen wonen en  maatschappij. Om deze reden wordt het PHO Maatschappij gevraagd om voor de passages die betrekking hebben op de huisvesting van bijzondere doelgroepen advies uit brengen. De beleidskeuzes en  aanbevelingen die betrekking hebben op de doelgroepen maatschappelijke zorg dienen verder uitgewerkt te worden in het op te stellen uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg dat door de gemeenten in  het kader van de decentralisatie maatschappelijke zorg per 2020 wordt opgesteld.
Voorstel:

 • Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te adviseren over de passages in de conceptRegionale Woonagenda 2017 die betrekking hebben op huisvesting van bijzondere doelgroepen.
 • Adviesnota
  (82 kb)
 • Concept-regionale woonagenda 2017
  (1,00 mb)

06. Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg HR gemeenten
(10.35 – 10.50 uur)

Tijdens het PHO Maatschappij van 5 juli jl. is dit onderwerp besproken en is ingestemd met beslispunten 1 en 2 in het onderstaande voorstel.
Volgens afspraak zijn de beslispunten 3 en 4 aangepast. In de bijgevoegde adviesnota zijn de voorgestelde aanpassingen in het paars gemarkeerd en is de oude tekst doorgestreept.
Voorstel:

 • In te stemmen met onderstaande aangepaste beslispunten:
  • Akkoord te gaan met de geformuleerde missie en visie en de leidende principes voor de preventie opgave (respectievelijk par. 3.1 en 4.1 van de bijgevoegde notitie)
  • In te stemmen om bij de verdere uitwerking gebruik te maken van het model Positieve Gezondheid van Huber
  • In te stemmen met het verzoek aan de gemeenteraden om beëindigen van de GR GGZ per 2019 te beëindigen
  • De ambtelijke werkgroep Preventie GGZ en VZ de opdracht te geven:
   • tot het voorbereiden van de beëindiging van de GR per 2019, zodat de separate besluitvorming door de deelnemende gemeenten hierover zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval tijdig plaats kan vinden
   • de advisering en afstemming ten aanzien van de lokale/subregionale uitvoeringsopgave Preventie GGZ en Verslavingszorg onder te brengen in de werkgroep innovatie, Herstel en Ondersteuning van de Projectorganisatie Maatschappelijke zorg.
 • Adviesnota
  (160 kb)
 • Notitiepreventie GGZ en verslavingszorg in Holland Rijnland
  (573 kb)

07. Fusie stichting ZON, GGZ Informatiepunt en het Inloophuis Psychiatrie
(10.50 – 10.55)

Inloophuis Psychiatrie, informatiepunt GGZ en Zon zijn drie stichtingen die onafhankelijk van zorginstellingen en hulpverleners opkomen voor de belangen van mensen met psychische en psychosociale  problematiek. De drie stichtingen werken voor dezelfde regio: Holland Rijnland, De drie organisaties werken al langer samen en zijn werkzaam in het zelfde pand in Leiden. Al enige tijd is er behoefte aan intensivering van deze samenwerking. Gekozen is voor een volledige fusie per 1-1-2018.
Dik Toet en Bart Smit geven tijdens de vergadering toelichting op wat de inwoners van Holland Rijnland van deze nieuwe organisatie kunnen verwachten.
Voorstel:

Jeugd

08. Verlengde jeugdhulp met verblijf
(10.55 – 11.10 uur)

Soms zijn jongvolwassenen voor de wet met 18 jaar dan wel meerderjarig, maar dat betekent niet automatisch dat zij ook zelfredzaam zijn of zelfstandig functioneren. De notitie ‘Verlegde jeugdhulp met verblijf’ doet verbetervoorstellen voor de inrichting van de verlengde jeugdhulp voor de 18 – 23 jarigen. Speciale aandacht gaat uit naar de groep met verblijf: zij die in een jeugdhulpinstelling verblijven of bij een pleeggezin wonen.
Met de notitie verlengde jeugdhulp met verblijf wordt helderheid geschapen over de intentie van gemeenten t.a.v. verlengde jeugdhulp. Het is de bedoeling dat jongeren pas uitstromen op het moment dat zij er daadwerkelijk klaar voor zijn. Dit voorstel moet in samenhang worden bezien met de ontwikkeling die de jeugdhulpaanbieders 24 uurszorg aan het ontwikkelen zijn, alsook met beschermd wonen en de totstandkoming van het plan van aanpak Maatschappelijke Zorg.
Voorstel:

09. Kwartaalrapportage Q1
(11.10 – 11.25 uur)

Op 5 juli heeft TWO Jeugdhulp een korte presentatie gegeven van cijfers uit het eerste kwartaal. Op dat moment is aangekondigd dat in het volgende PHO een complete rapportage met duiding van deze cijfers wordt aangeboden. Voor u ligt nu de 1e kwartaalrapportage 2017. De cijfers zoals gepresenteerd en toegelicht in deze rapportage zijn half mei gepubliceerd in een “dashboard”, zodat  beleidsmedewerkers, colleges en gemeenteraden direct kunnen beschikken over de relevante gegevens, per kwartaal, per zorgsoort en per gemeente.
Voorstel:

10. Ondertekening convenant woonplaatsbeginsel
(11.25 – 11.35 uur)

Bij de uitvoering van de Jeugdwet worden verantwoordelijke gemeenten/regio’s belemmerd door onder meer onduidelijkheden met betrekking tot de uitleg van het woonplaatsbeginsel. Een  wetsvoorstel is in voorbereiding om het woonplaatsbeginsel aan te passen, maar invoering van de wijziging is niet voor 1-1-2019 te verwachten. Op landelijk niveau is daarom overlegd om door middel van een convenant het verkeer terzake tussen gemeenten te stroomlijnen. Het gaat er om tot de aanpassing van de Jeugdwet afspraken te maken hoe zal worden gehandeld inzake met name een drietal knelpunten.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van het document “convenant woonplaatsbeginsel” met stukken;
 • Kennis te nemen van het verzoek van de VNG dat per regio wordt ondertekend door de coördinerend portefeuillehouder;
 • Kennis te nemen van het verzoek van VNG uiterlijk 31 augustus 2017 het stuk getekend te retourneren;
 • In te stemmen met het ter vergadering tekenen namens 11 gemeenten door de coördinerend portefeuillehouder Holland Rijnland;
 • De uitvoering van het convenant wegens de inkoopgerelateerde aspecten te beleggen bij de TWO.
 • Adviesnota
  (105 kb)
 • Convenant uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet
  (61 kb)
 • Deelverslag subcommissie Jeugd VNG mei 2017
  (109 kb)

11. Opdracht werkgroep evaluatie DVO Jeugdhulp
(11.35 – 11.55uur)

De 13 gemeenten in Holland Rijnland voeren gezamenlijk het opdrachtgeverschap voor jeugdhulp uit. Hiertoe is een DVO met Holland Rijnland afgesloten. De uitvoering van de overeenkomst wordt geëvalueerd (artikel 12 van de DVO). Daarna wordt besloten over de verlenging van de DVO met twee jaar.
De werkgroep ‘evaluatie DVO Jeugdhulp’ legt haar opdracht ter vaststelling voor aan het PHO Maatschappij. Op deze manier is het voor alle betrokken partijen vooraf helder wat de scope van de evaluatie is en hoe het proces eruit ziet.
Voorstel:

12. Kennismaking mw. Laura Werger
(11.55 – 12.20 uur)

Op 5 juli heeft het PHO Maatschappij mevrouw Werger voorgedragen voor de Raad van Advies van de Coöperatie JGT Holland Rijnland. De nadere kennismaking staat in het teken van uitwisselen van wederzijdse verwachtingen.

13. Rondvraag en sluiting regulier deel
(12.20 – 12.30 uur)

Besloten deel jeugd

De volgende agendapunten worden in beslotenheid en vertrouwelijk behandeld.

14. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijsten PHO mei en juni 2017
(12.30 – 12.35uur)

15. Financiële stand van zaken programmabegroting jeugdhulp 2017 en TFJ
(12.35 – 13.00 uur)

16. Terugkoppeling Thema AO Jeugd: Sturingsprioriteiten Jeugd
(13.00 – 13.30 uur)

Aan het einde van het PHO Maatschappij zal een lunch worden verzorgd.

Back To Top
Ga naar de inhoud