Skip to content

PHO Maatschappij 11 november 2015

01 Opening en vaststelling agenda
12.30-12.35

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Maatschappij 14 oktober 2015
12.35-12.45

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
12.45-12.55

Mededelingen

 • Stand van zaken Begroting jeugdhulp 2016

Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming

Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

04 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht
12.55-13.15

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voert voor 12 gemeenten in Holland Rijnland de leerplichtwet, kwalificatieplicht, leerlingenadministratie en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC-functie) uit. Het RBL is sinds 2008 ondergebracht bij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Het RBL doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden in het jaarverslag. Door de uitvoering van de leerplichtwet en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten op regionaal niveau te organiseren worden behalve schaalvoordelen ook kwalitatieve doelen gediend.
Voorstel:

 • Naar aanleiding van het jaarverslag RBL 2014-2015 meningsvormend te discussiëren over de signalen die de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie opleveren voor het lokale en regionale jeugdbeleid, inkoop jeugdhulp, Wet op Passend Onderwijs, WMO en de Participatiewet.
 • Adviesnota
  (184 kb)
 • Jaarverslag RBL 2014-2015, incl. bijlagen
  (8,25 mb)

05 Inloopfunctie GGZ
13.15-13.25

Op 26 oktober jl. heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met Rivierduinen. Hierin zijn afspraken gemaakt over de inloopfunctie 2016 en daarna. De werkgroep OGGZ heeft op dit moment nog onvoldoende gegevens over de financieringssystematiek van de inloopfunctie van Rivierduinen voor een goed onderbouwd voorstel voor dit portefeuillehoudersoverleg. Daarnaast hebben we van Rivierduinen nog geen voorstel ontvangen voor een subsidieaanvraag voor 2016. Er wordt nu hard gewerkt aan een goed uitgewerkt en onderbouwd voorstel. Mogelijk komt er binnenkort een schriftelijke ronde met een voorstel voor de subsidie van de inloopfuncties in de regio.
Voorstel:

 • Onderwerp in een schriftelijke ronde behandelen.

06 Nadere regels jeugdhulp
13.25-13.40

De gemeenten van de regio Holland Rijnland trekken samen op in de transitie en transformatie van de Jeugdhulp. Daarom is het wenselijk dat deze Nadere Regels Jeugdhulp 2016 zo veel als mogelijk gelijk zijn in de gemeenten van de regio Holland Rijnland. Mede doordat binnen de regionale begroting Jeugdhulp een regionale risicoreserve PGB’s is opgenomen en een beroep op het verzekeringsmodel kan worden gedaan.
Voorstel:

07 Integrale Crisisdienst 0-100+
13.40-13.55

Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn bij wet verplicht om in spoedeisende gevallen bereikbaar en beschikbaar te zijn door een crisisdienst in te richten die 24 uur per dag bereikbaar is, waarbij per direct hulp kan worden geboden (binnen en buiten kantooruren). Momenteel zijn er verschillende crisisdiensten actief en ontbreekt een eenduidige ingang tot hulpverlening bij een crisis. Er is grote behoefte aan een eenduidige ingang, waarbij er geen onderscheid hoeft te zijn in leeftijd of doelgroepen. Er is overlap tussen de crisisdiensten van Holland Rijnland en Midden Holland, die samen 1 veiligheidsregio vormen. Beide regio’s delen ook de organisatie Veilig Thuis. Er komt één crisisdienst die voor beide regio’s en alle leeftijden werkzaam is.
Voorstel:

 • In te stemmen met de voorgestelde inrichting van de crisisdienst 0-100;
 • In te stemmen met de voorgestelde planning;
 • Te besluiten tot overdracht van het huidige CIT van Jeugdbescherming West per januari 2016 naar de GGD HM en dit proces onder te brengen in het traject overdracht JPT naar GGD HM;
 • De GGD HM opdracht te geven om een implementatieplan met begrotingsvoorstel uit te werken volgens de geschetste kaders;
 • Besluit 4 tevens ter kennisname voor te leggen aan het DB van de GGD HM.
 • Adviesnota
  (91 kb)
 • Voorstel bestuurders inz. inrichting integrale crisisdienst Hollands Midden
  (79 kb)
 • Schematische weergave integrale crisisdienst
  (31 kb)

08 Digitaal preventieloket Sociaal Domein
13.55-14.15

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Een sterk en goed georganiseerd preventief veld verlaagt de druk (en daarmee de kosten) op de gespecialiseerde hulpverlening. Om de pijler preventie goed in te richten en zorg te dragen voor verbinding tussen vraag en aanbod moeten de medewerkers in de lokale teams worden ondersteund en is lokale borging van preventie nodig. De inrichting van een digitaal marktplein, het organiseren van facilitaire ondersteuning en lokale inzet op preventie dragen daaraan bij.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van het voorstel digitaal preventieloket;
 • Het volgende te besluiten:
  • Opdracht te geven aan Kwadraad en de GGD  om gezamenlijk de inrichting van een digitaal marktplein vorm te geven.
  • Opdracht te geven aan de GGD tot facilitaire ondersteuning aan alle medewerkers binnen het CJG (JGZ/JGT) bij de organisatie van preventief groepsaanbod.
  • In te stemmen met de financiële consequenties:
   • Eenmalige kosten: €106.000 voor de inrichting, facilitaire ondersteuning en projectleiding;
   • Structurele kosten: €165.000 voor beheer en facilitaire ondersteuning
  • De inzet op preventie lokaal te borgen: te weten de activiteiten binnen de universele preventie en het lokale aanspreekpunt op het gebied van preventie.
 • Adviesnota
  (154 kb)

09 Uitgangspunten toekomst Jeugdhulp
14.15-14.45

De gemeenten hebben de intentie de regionale samenwerking op het gebied van de jeugdhulp vanaf 2017 te continueren. Vanwege de duur van een goede inkoopprocedure is het van belang dat de gemeenten in 2015 een uitspraak doen over de uitganspunten voor de toekomst van de jeugdhulp. Bijgaande notitie vormt het startpunt om in overleg te gaan met de raden en stakeholders.

 • Het regionale jeugdhulpmodel Hart voor de Jeugd te herbevestigen en hierbij de volgende accenten aan te geven om een versnelling van de transformatie te realiseren:
  • Inzetten op integraal beleid om samenhang met de verschillende onderdelen van het sociale domein te bereiken;
  • Partnerschap en opdrachtgeverschap versterken om met alle partijen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor het anders werken;
  • Ruimte voor lokale sturing in verbinding met de regionale kaders;
  • Jeugd- en gezinsteams zijn de basis van de transformatie;
  • Afschalen en normaliseren: doen wat nodig is, zo zwaar als nodig is en zo licht als mogelijk.
 • Kaders en overwegingen hierover op te halen bij de gemeenteraden.
 • Adviesnota
  (100 kb)
 • Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland
  (303 kb)

10 Inhoudelijke Agenda
14.45-14.55

Het Hoofdstuk Maatschappij van de Inhoudelijke Agenda is geagendeerd voor het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Maatschappij op 29 oktober. Het definitieve concept wordt voorgelegd in dit portefeuillehoudersoverleg.

11 Rondvraag en sluiting
14.55-15.00

Back To Top
Ga naar de inhoud