PHO Maatschappij 17 februari 2016

01 Opening en vaststelling agenda
(14.15-14.20)

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Maatschappij 20 januari 2016
(14.20-14.30)

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
(14.30-14.40)

Jeugd

04 Inkoopplan Jeugdhulp 2017
(14.40-15.00)

16 december 2015 is de Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017 besproken in het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij. Deze ligt nu ter besluitvorming voor in de betrokken gemeenten. Deze inkoopstrategie vormt het kader voor de inkoop van 2017, waarmee richting wordt gegeven aan de verdere transformatie van de jeugdhulp. De kaders uit de inkoopstrategie worden verder uitgewerkt in een inkoopplan. Het inkoopplan ligt 16 maart voor positief advies voor in het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij, waarna het ter vaststelling wordt aangeboden aan de colleges. De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp geeft een presentatie over de laatste inhoudelijke ontwikkelingen. Eerder bent u in de gezamenlijke sessie met Bestuur en Middelen geïnformeerd over het proces.

Voorstel:

 • Kennis te nemen van presentatie en ruimte voor vragen.

Participatie

05 Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland
(15.00-15.15)

Het Werkbedrijf stelt een marktbewerkingsplan op, over zowel de vraagzijde (werkgevers) als aanbodzijde (werkzoekenden) van de arbeidsmarktregio. In het plan komt tot uitdrukking welke afspraken gemaakt worden over de bemiddeling van de werkzoekenden op de (te creëren) banen. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle deelnemers binnen het regionale Werkbedrijf. De scope van het Werkbedrijf Holland Rijnland ligt op de langere termijn bij de brede doelgroep werkzoekenden, de prioriteit ligt bij de doelgroep voor de banenafspraak.

Voorstel:

 • Akkoord te gaan met het marktbewerkingsplan 2016 en de hierin opgenomen bestuurlijke uitgangspunten.
 • Akkoord te gaan met de uitvoering en nadere uitwerking van projecten in het marktbewerkingsplan 2016:
  • Vraag en aanbod – Banenmarkten
  • Sectorbenadering onderwijs
  • Sectorbenadering zorg
  • Sectorbenadering transport en logistiek
  • Sectorbenadering overheid
  • PPS-constructie: kansen bij de uitzendbranche
  • Communicatie
  • Inzicht kandidaten- en vacaturebestand
  • Inzet werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging
  • Heldere beleidskeuzes
  • Social Return
 • Adviesnota
  (36 kb)
 • Marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2016
  239 kb)

06 Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
(15.15-15.30)

Met de komst van het werkbedrijf en het Bestuurlijk Overleg Werk is de functie van het RPA ter discussie komen te staan. Het Bestuurlijk Overleg Werk heeft verzocht op dit PHO een notitie met betrekking tot de toekomst van het RPA te bespreken.

Voorstel:

 • Het DB Holland Rijnland te adviseren de deelname van Holland Rijnland aan het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe te beëindigen.
 • Opdracht te verlenen om voor het PHO Maatschappij van 25 mei met een voorstel te komen voor de invulling van onderwijs-arbeidsmarkt activiteiten in Holland Rijnland en hierin de vormgeving van een platformfunctie mee te nemen.
 • Het DB Holland Rijnland te adviseren het in de begroting geoormerkte budget van € 52.990 te blijven bestemmen voor analyse en onderzoek en op basis van de uitkomsten van de inventarisatie tot een definitieve invulling te komen.
 • Adviesnota
  (87 kb)
 • Notitie achtergronden Regionaal Platformarbeidsmarktbeleid
  (87 kb)

07 Uitvoeringsplan educatie 2016:
(15.30-15.40)

Medio 2015 heeft de gemeente Leiden, als contactgemeenten van de arbeidsmarktregio het Regionaal Educatieprogramma Holland Rijnland 2015 en aanpak 2016 vastgesteld.

In het voorliggende Uitvoeringsplan educatie 2016 is de ambitie voor educatie van de regio, de toegang naar de taal- en rekenscholing en het aanbod educatie in 2016 uiteengezet. Daarnaast wordt de aansluiting bij de wet Taaleis, Taal voor het Leven van de stichting Lezen en Schrijven, de manier van inkopen en de financiering in 2016 toegelicht.

Voorstel:

 • Het college van de gemeente Leiden te adviseren om:
  • In te stemmen met het Uitvoeringsplan educatie 2016;
  • In te stemmen met de inzet van de resterende middelen voor educatie 2016 (€ 200.000,00) voor bijstandsgerechtigden die niet voldoen aan de taaltoets.
 • Adviesnota
  (82 kb)
 • Uitvoeringsplan Volwasseneneducatie 2016
  (150 kb)

Zorg en Welzijn

08 Aanvullende informatie bij Begeleiding na maatschappelijke opvang 2016
(15.40-15.55)

Door een herverdeling van het rijk wordt de centrumgemeente geconfronteerd met een korting op Begeleiding maatschappelijke opvang. De centrumgemeente vraagt regiogemeenten om bij uitstroom uit de maatschappelijke opvang na twee maanden de nazorg voor deze cliënten over te nemen binnen de lokale Wmo per 2016. Het PHO heeft gevraagd om een onderbouwing van aantallen cliënten, om zo een goede inschatting te kunnen maken van wat dit voor de gemeenten betekent. Deze onderbouwing is inmiddels aangeleverd door Stichting de Binnenvest en te vinden in de bijgevoegde bijlage.

Voorstel:

09 Uitvoeringsnotitie Beschermd wonen Holland Rijnland 2016
(15.55-16.10)

In 2015 is er regionaal een uitvoeringsnotitie Beschermd wonen vastgesteld, in afwachting van het beleidskader dat in 2016 klaar zou moeten zijn. Dit beleidskader heeft vertraging opgelopen en gaat pas per 2017 gelden.

Er was aanleiding om de uitvoeringsnotitie 2015 op onderdelen aan te passen (de aanpassingen in de notitie tov 2015 zijn schuingedrukt). Een deel van de aanpassingen vloeien voort uit ervaring die in de praktijk in 2015 is opgedaan, anderen komen voort uit de ambitie van de regio Holland Rijnland om cliënten vanuit de juiste plek de juiste zorg te bieden: lokaal waar het kan, centraal waar het moet.

Voorstel:

 • Akkoord te gaan met de afspraken waarbij centrumgemeente en lokale Wmo per cliënt gezamenlijk bepalen wat de beste maatwerkvoorziening bij zelfstandig wonen;
 • Het college van Burgemeester en Wethouders Leiden te adviseren om deze uitvoeringsnotitie Beschermd wonen vast te stellen in afwachting van een uitgebreidere integrale beleidsvisie die in de loop van 2016 wordt opgesteld samen met de regiogemeenten;
 • Kennis te nemen van het feit dat het beleidskader, door vertraging landelijk, pas met ingang van 2017 gerealiseerd kan worden.
 • Adviesnota
  (84 kb)
 • Uitvoeringsnotitie Beschermd Wonen
  (309 kb)

10 Rondvraag en sluiting
(16.10-16.15)

Back To Top
Ga naar de inhoud