PHO Maatschappij 15 juli 2015

01 Opening en vaststelling agenda
(09.30-09.35)

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 15 juni 2015
(09.35-09.45)

03 Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
(09.45-10.00)

04 Regionaal Educatieprogramma 2015 en aanpak 2016
(10.00-10.20)

Op 1 januari 2015 is de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. Dit heeft ook gevolgen voor de organisatie en uitvoering van de educatie in de regio Holland Rijnland. In het kort betekenen de veranderingen dat de gemeenten met ingang van 2015 meer bestedings- en beleidsvrijheid krijgen bij het samenstellen van een educatieaanbod passend bij de diversiteit van de doelgroep van de gemeenten.

De werkgroep educatie heeft voor 2015 een voorstel voor een regionaal educatieprogramma uitgewerkt in een notitie en de aanpak voor 2016 uiteengezet.

In dit voorstel worden tevens een aantal keuzemogelijkheden voorgesteld met ambtelijk advies.

Voorstel:

 • Het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden te adviseren in te stemmen met:
  • het doelgroepenbeleid voor educatie zoals genoemd in bijlage 1, pagina 2;
  • de inkoop van non-formele educatie met de middelen voor educatie;
  • de inkoop van een goede mix van professioneel en vrijwillig aanbod voor educatie;
  • het maken van afspraken met potentiele doorverwijzers naar het educatieaanbod;
  • de opdracht aan de werkgroep educatie om te onderzoeken of subsidiering van het educatieaanbod mogelijk is met de middelen voor educatie;
  • de voorgestelde pilots in 2015;
  • het ontwikkelen van één educatienetwerk in Leiden;
  • het aansluiten van het regionaal educatieprogramma bij het landelijk actieplan ‘Tel mee met Taal’ (bijlage 2) op voorwaarde dat het past in het beleid en de aanpak van de gemeenten.
 • Adviesnota
  (95 kb)
 • Regionaal educatieprogramma Holland Rijnland
  (170 kb)
 • Brief Tweede Kamer inz. actieprogramma Tel Mee met Taal
  (364 kb)

05 Aanbod MBO-onderwijs in de regio
(10.20-10.40)

Door de gedeeltelijke ontmanteling van ROC Leiden komt het aanbod van MBO-opleidingen in de regio de komende jaren zowel qua inhoud als huisvesting in beweging. De rol van de gemeenten daarbij is niet duidelijk. Het is voor gemeenten van belang dat zowel voor de optimale afstemming onderwijs-arbeidsmarkt als de kansen van kwetsbare jongeren op MBO-niveau 1 en 2 er een kwalitatief goed en toegankelijk MBO-onderwijsaanbod in de regio beschikbaar is.

Voorstel:

 • Meningsvormend te discussiëren of en welk signaal gemeenten gezamenlijk kunnen afgeven om invloed uit te oefenen op de spreiding en inhoud van het aanbod van MBO-onderwijs in de regio.
 • De aanbevelingen van gemeente Noordwijkerhout te bespreken en hierover te besluiten.
 • Adviesnota
  (226 kb)
 • Beoordeling Commissie Fusietoets Onderwijs
  (460 kb)

06 Invulling korting decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DU VO)
(10.40-11.00)

De komende jaren wordt de DU VO aan centrumgemeenten door een landelijke herverdeling van deze middelen voor ZHN teruggebracht van 4,2 naar 3,1 miljoen. Centrumgemeente Leiden ziet daarmee een korting tegemoet van ca. 25%.
Dit voorstel geeft inzage in de gevolgen van de korting en doet voorstellen die tot doel hebben blijvend stevig in te zetten op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voorstel:

 • Het belang te onderschrijven om in de komende jaren blijvend stevig in te zetten op de aanpak huiselijk geweld op basis van regionaal geformuleerd beleid;
 • Op termijn bij te dragen aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling voor zover de DU VO te kort schiet om in deze kosten te voorzien;
 • De bijdragen regionaal te verdelen op basis van het solidariteitsprincipe naar rato van het aantal inwoners;
 • De gemeenteraad Leiden te adviseren de huidige onderbesteding van de DU VO te bestemmen voor vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld en in te zetten om de korting op de DU VO in de eerstvolgende jaren op te vangen.
 • Adviesnota
  (65 kb)
 • Notitie invulling korting DU VO
  (35 kb)

07 Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart
(11.00-11.20)

Een complete en betrouwbare sociale kaart is belangrijk in de informatieverstrekking aan burgers en intermediairs. Met ingang van 2016 stopt de RDOG HM met het beheer van de sociale kaart. Ook loopt de afspraak over de financiering dit jaar ten einde. Daarom worden aan het PHO de uitgangspunten voor een nieuwe sociale kaart voorgelegd.

In te stemmen met de uitgangspunten voor een nieuwe sociale kaart, te weten:

 • Regiogemeenten van Holland Rijnland schaffen gezamenlijk een licentie aan en beheren of financieren samen het gebruik van de database SoCard IV;
 • Na te gaan of het huidige contract met leverancier voor het beheer en onderhoud van de database SoCard IV kan worden verlengd of dat één van de gemeenten deze taak dit op zich kan nemen;
 • De inrichting van een portal/website en de daarbij behorende functionaliteiten aan afzonderlijke gemeenten (of in een groep) te laten maar deze wel te relateren aan de ontwikkeling van een digitaal preventie-loket dat regio breed vanuit Jeugd wordt opgezet.
 • Adviesnota
  (59 kb)
 • Sociale Kaart
  (60 kb)

08 Begroting Jeugdhulp 2016
(11.20-11.40)

Wordt nagezonden.

09 Rondvraag en sluiting
(11.40-11.50)

Back To Top
Ga naar de inhoud