PHO Maatschappij 28 november 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 12 november 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming

04 Voorstel OGGZ: begeleiding MO, Inloopfunctie en Convenant

De Wmo wordt met ingang van 2015 uitgebreid met nieuwe taken. De gemeenten krijgen hiermee een grotere verantwoordelijkheid om voor de ondersteuning van hun (kwetsbare) inwoners maatregelen te treffen voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen, dagbesteding en (woon)begeleiding. Over begeleiding vanuit de Maatschappelijke opvang en de GGZ-inloopfunctie moeten vóór 1 januari 2015 afspraken gemaakt worden tussen de centrumgemeente en de regiogemeenten. Daarnaast zullen er afspraken vastgelegd moeten worden in een nieuw OGGZ-convenant met alle betrokken partijen.
Beslispunten:

 • In stemmen met volgende voorstellen:
  • Begeleiding
   • Onder begeleiding MO, gefinancierd door de centrumgemeente valt:
    • Begeleiding binnen de opvang;
    • Begeleiding voor de duur van in principe  een half jaar na uitstroom uit de opvang;
    • Begeleiding op afstand van gemiddeld een half jaar tot 2 jaar bij huisvesting in een contingentwoning.
   • Na een half jaar begeleiding vallend onder beslispunt 1.A.b. wordt, afhankelijk van de noodzaak en behoefte van de cliënt, lokaal een passend aanbod gedaan voor de vorm, intensiteit en duur van begeleiding, als ook de aanbieder die de begeleiding gaat leveren;
   • De begeleiding, die bedoeld wordt onder beslispunt 1.A.c, wordt na een half jaar gefinancierd door de gemeente waar deze begeleiding plaatsvindt.
  • GGZ-inloopfunctie
   • Aan Rivierduinen en subsidie toe te kennen voor de duur van zes maanden, met een korting van 25% op het halfjaarsbedrag;
   • Die zes maanden gebruiken de gemeenten om toe te werken naar een situatie die beter aansluit op de wensen en eisen van de gemeenten, en betaalbaar is;
  • Convenant OGGZ
   • de bijgevoegde procesbeschrijving om te komen tot een nieuw convenant OGGZ;
   • het opnemen van afspraken in het convenant OGGZ, die aansluiten op de uitgangspunten en opgaven in de OGGZ-agenda en de doelstellingen, die zijn geformuleerd nav de evaluatie van het regionaal kompas;
   • de officiële ondertekening door de bestuurders in het eerste kwartaal van 2015, analoog aan het afsluiten van het Regionaal Kompas.
 • Adviesnota
  (104 kb)
 • Memo begeleiding Maatschappelijke Opvang
  (105 kb)
 • Notitie inloopfunctie GGZ
  (19 kb)
 • Procesbeschrijving opstellen nieuwe OGGZ-convenant, regio Zuid Holland-Noord
  (181 kb)

05 Eindevaluatie Jeugd- en Gezinsteams

In januari 2014 zijn in 6 gemeenten jeugd- en gezinsteams van start gegaan als zogenaamde proeftuinen. De zes teams in de proeftuinen hebben hun hulp op een nieuwe manier georganiseerd: nabij, op maat, snel en deskundig. In deze eindevaluatie vertellen de teams hoe zij hierin zijn geslaagd, welke knelpunten zij tegen kwamen en welke aanbevelingen zij hebben voor de nieuwe teams. In januari 2015 starten nieuwe jeugd- en gezinsteams in alle gemeenten in Holland Rijnland.
Voorstel:

06 Dienstverleningsovereenkomst Holland Rijnland – Servicepunt71

De gemeenten in Holland Rijnland (met uitzondering van Voorschoten) hebben besloten gezamenlijk het opdrachtgeverschap van de jeugdhulp vorm te geven. De afspraken over het inhoudelijk opdrachtgeverschap zijn onlangs vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten en Holland Rijnland. Aansluitend hierop worden de afspraken voor de uitvoering van het technisch opdrachtgeverschap vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst tussen Holland Rijnland en Servicepunt71. Basis van beide overeenkomsten zijn de afspraken die zijn gemaakt in dit portefeullehoudersoverleg over het technisch opdrachtgeverschap Jeugdhulp en het bessturingsmodel.
Voorstel:

07 Definitieve gunning Jeugdhulp

31 oktober 2014 is het portefeuillehoudersoverleg akkoord gegaan met de voorlopige gunning Jeugdhulp. Op basis van vragen van en waar nodig gesprekken met zorgaanbieders is gekomen tot een definitief voorstel.

08 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud