PHO Maatschappij 20 mei 2015

01 Opening en vaststelling agenda
(09.30-09.45)

02 Cultuureducatie met Kwaliteit
(09.45-10.30)

In het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit presenteren de Cultuureducatiegroep en Parkvilla de programma’s die in onze regio worden uitgevoerd om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te verbeteren.

De huidige regeling loopt in 2016 af. E
n tussentijdse landelijke evaluatie is bijgevoegd.
In 2016 wordt ook gewerkt aan een nieuwe aanvraag voor de regeling voor de periode van 2017-2020.

Voorstel:

03 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 1 april 2015
(10.30-10.35)

04 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
(10.35-10.45)

05 Jeugdhulp en preventie in het CJG
(10.45-11.15)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Een sterk en goed georganiseerd preventief veld verlaagt de druk op (en daarmee de kosten van) de gespecialiseerde hulpverlening. Nu de Jeugd- en Gezinsteams zijn gevormd, is het noodzaak om het netwerk eromheen te versterken.

Voorstel:

 • kennis te nemen van de notitie Jeugdhulp en Preventie.
 • instemmen met de volgende besluiten:
  • Herbevestiging van een gezamenlijke bijdrage aan de CJG website, het KCC, de communicatieboodschap en de kwaliteitsbewaking op de universele preventie;
  • Borging van de selectieve en probleemgerichte preventie in de contractering met aanbieders voor 2016 door de TWO;
  • Onderzoek naar de mogelijkheid om een regionaal, digitaal preventieloket te organiseren inclusief financiële consequenties door een werkgroep  met  een gemeentelijke projectleider als trekker en ondersteund door JSO. De werkgroep bestaat uit medewerkers van het CJG (JGZ, JGT, vCJG), gemeenteambtenaren, vertegenwoordiging vanuit het voorveld en het onderwijs. Opheffen van het huidige opvoedcursusbureau van de GGD kan uitkomst zijn van het onderzoek.
 • Besluit 2.3 tevens ter besluitvorming voor te leggen aan het DB, cq. AB van de RDOG.
 • Adviesnota
  (93 kb)
 • Notitie jeugdhulp en preventie in het CJG
  (36 kb)

06 Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp 2015
(11.15-11.25)

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. De gemeenten in Holland Rijnland hebben de jeugdhulp gezamenlijk ingekocht bij diverse partijen (opdrachtnemers). Via het verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp 2015 worden kaders gesteld ten behoeve van de verantwoording door opdrachtnemers.

Voorstel:

07 Integrale crisisdienst 0-100
(11.25-11.40)

Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn bij wet verplicht om in spoedeisende gevallen bereikbaar en beschikbaar te zijn door een crisisdienst in te richten die 24 uur per dag bereikbaar is, waarbij per direct hulp kan worden geboden (binnen en buiten kantooruren). Momenteel zijn er verschillende crisisdiensten actief in de regio en ontbreekt een eenduidige ingang tot hulpverlening bij een crisis. Er is grote behoefte aan een ingang, waarbij er geen onderscheid hoeft te zijn in leeftijd of doelgroepen. Momenteel is er overlap tussen de crisisdiensten van Holland Rijnland en Midden Holland, die samen 1 veiligheidsregio vormen. Beide regio’s delen ook de organisatie Veilig Thuis. Het ligt dan ook in de rede voor te stellen dat er een crisisdienst komt die voor beide regio’s werkzaam is.

Voorstel:

 • kennis te nemen van de notitie Integrale crisisdienst 0-100 regio MH.
 • In stemmen met de volgende besluiten:
  • Onderzoek op te starten naar een intersectorale (GGZ, LVB en Jeugd &   Opvoedhulp) crisisdienst voor de leeftijd 0-100+ bij de afdeling Maatschappelijk Zorg en Veilig Thuis bij de GGD.
  • Opdracht te verstrekken aan de RDOG om een uitgewerkt voorstel in het najaar van 2015 voor te leggen aan het PHO.
  • Besluit 2 tevens ter kennis name voor te leggen aan het DB, cq. AB van de RDOG.
 • Adviesnota
  (85 kb)
 • Opdrachtformulering integrale crisisdienst
  (35 kb)

08 Intervisie crisis en calamiteiten
(11.40-12.10)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Er kunnen zaken misgaan binnen de jeugdhulp. Bijgaande notitie is een handreiking aan de gemeenten van Holland Rijnland hoe daarbij te handelen. Het gaat in op diverse soorten van problemen: inhoudelijke stagnatie van hulp, klachten, incidenten, crises en crisisdienst en calamiteiten. Vooral het laatste onderdeel is van belang, waarbij de gemeente Kaag en Braasem input heeft geleverd op basis van de daar recent opgedane ervaringen.

Vraag aan de portefeuillehouders is of dit stuk voldoende is om lokaal en regionaal de juiste stappen te kunnen zetten, mocht dit nodig zijn.

Voorstel:

09 Rondvraag en sluiting
(12.10-12.30)

Back To Top
Ga naar de inhoud