skip to Main Content

PHO Maatschappij 14 maart 2018

09.30 – 14.00 uur (inclusief lunch)
Lunchcafé Deksels, Granaatplein 1 te Leiden

01. Opening en vaststelling agenda
(09.30 – 09.35 uur)

Gecombineerd PHO Maatschappij/Verkeer & Vervoer (09.35 – 10.30 uur)

02. Doelgroepenvervoer en OV, input voor OV-visie
(09.35 – 10.15 uur)
Op de regiodag van 14 februari 2018 heeft de heer Fred van der Blij (Transtec) een presentatie gehouden over de mogelijke samenwerkingsmodellen tussen Openbaar Vervoer en Doelgroepenvervoer. Tijdens dit overleg is besloten hier op 14 maart 2018 uitgebreider bij stil te staan. Dit keer gebeurt dat samen met de collega’s van Verkeer en Vervoer. De heer van der Blij zal de door hem geschetste modellen uitwerken aan de hand van een operationeel voorbeeld. Tevens zal worden ingegaan op de reden van slagen / niet slagen van dit model.

03. Concept ‘afsprakenkader aanbesteding openbaar vervoer over de weg in het concessiegebied Zuid-Holland Noord’
(10.15 – 10.30 uur)
In het afsprakenkader worden afspraken vastgelegd tussen de provincie en de regio’s over de aanpak en inhoudelijke voorbereiding van de aanbesteding Zuid-Holland Noord. Roos van Gelderen en Arno van Kempen bespreken, alvorens namens Holland Rijnland over te gaan tot ondertekening van dit afsprakenkader, graag het concept met u. Het concept afsprakenkader wordt  momenteel bijgesteld naar aanleiding van bespreking in de stuurgroep en zal naar verwachting op 6 maart 2018 beschikbaar zijn om aan u toe te sturen

 • Concept-‘afsprakenkader aanbesteding openbaar vervoer over de weg in het concessiegebied Zuid-Holland Noord (nazending)

Regulier (10.30 – 10.45 uur)

04. Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 14 februari 2018
(10.30 – 10.35 uur)

05. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(10.35 – 10.40 uur)

Participatie (10.40 – 11.00 uur)

06. Uitvoeringsplan Bondgenootschap Geletterdheid in Holland Rijnland 2017-2020
(10.45 – 11.05 uur)
Sinds 18 januari 2017 hebben 41 bondgenoten het convenant Bondgenootschap Geletterdheid in de regio Holland Rijnland 2017-2020 ondertekend. Met dit 2e convenant van het bondgenootschap willen de bondgenoten concrete activiteiten ondernemen en borgen om gezamenlijk laaggeletterdheid in de regio te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor hebben de bondgenoten ambitiedocumenten opgesteld, waarin zij hun betrokkenheid en aanpak benoemen. Aan de hand van deze ambitiedocumenten is het bijgevoegd uitvoeringsplan opgesteld.

Jeugd

07. Presentatie verschillen Haagse Regio / Regio Holland Rijnland (presentatie)
(11.00 – 11.20 uur)
De heer Rasch (gemeente Voorschoten) zal, voortvloeiend uit het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van 13 december 2017, een toelichting geven op de verschillen in werkwijze van de Haagse regio ten opzichte van de regio Holland Rijnland.

08. Kwartaalrapportage Q4
(11.20 – 11.30 uur)
De rapportage bevat een overzicht van het gebruik van jeugdhulp in de regio Holland Rijnland over het vierde kwartaal van 2017. De rapportage bevat ook de gegevens over de andere kwartalen en geeft daarmee een beeld over de ontwikkeling van de jeugdhulp in 2017 als geheel.
Voorstel:

09. Jaaroverzicht TWO Jeugdhulp 2017
(11.30 – 11.40 uur)
Het jaaroverzicht bevat een impressie van de belangrijkste trends en gebeurtenissen in het kader van de TWO Jeugdhulp. Het overzicht pretendeert niet een compleet overzicht te geven en bevat geen cijfermatige analyses, zie hiervoor de kwartaalrapportage Q4 2017.
Voorstel:

10. Methodiek afrekening regionaal gecontracteerde jeugdhulp gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem
(11.40 – 11.50 uur)
Met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zijn in het inkoopplan 2017 afspraken vastgelegd over de wijze van afrekening van de regionaal gecontracteerde jeugdhulp bij de jaarafrekening. In dit voorstel wordt nadere invulling gegeven aan deze afspraken. Door dit voor de definitieve afrekening te laten vaststellen wordt voorkomen dat er achteraf discussie over de opzet ontstaat.
Voorstel:

 • Voor de jaren 2017 en 2018 (en bij ongewijzigde DVO ook voor 2019):
  • De afrekening jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) en gesloten jeugdhulp uit te voeren volgens de afspraken in het Inkoopplan Jeugdhulp, in dit besluit verder uitgewerkt;
  • De afrekening van Veilig Thuis, de Jeugdbeschermingstafel (JBT), het Crisis Interventie Team (CIT) en het Jeugd Preventie Team (JPT) volgens volledige solidariteit uit te voeren;
  • De afrekening Compensatie VO volgens begrote bedragen uit te voeren.
 • Voor de jaren 2017 en 2018:
  • De afrekening Regionale uitvoeringskosten volgens volledige solidariteit uit te voeren, rekening houdend met de vastgestelde maximumbijdragen voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem conform het inkoopplan jeugdhulp 2017.
 • Adviesnota methodiek afrekening gecontracteerde jeugdhulp Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem
  (81 kb)

11. Rondvraag en sluiting
(11.50 – 11.55 uur)

Het laatste PHO Maatschappij vóór de verkiezingen zal in stijl worden afgesloten met een verrassingsoptreden (12:00 – 12:30 uur) en een aansluitende lunch (v.a. 12:30 uur).

Back To Top