PHO Maatschappij 09 november 2016

9 november 2016
13.20 – 15.00 uur
(12.30 – 13.20 uur besloten deel)
Stadhuis Alphen aan den Rijn

Agendapunten 1 en 2 worden in het besloten deel van de vergadering behandeld.

03 Opening en vaststelling agenda
(13.20 – 13.25 uur)

04 Vaststelling besluitenlijsten PHO Maatschappij 28 september 2016 en 12 oktober 2016
(13.25 – 13.35 uur)

05 Zorginkoop LVB doelgroep (nagezonden)

06 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(13.35 – 13.45 uur)

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
 • Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen
Jeugd

07 Voorstel Integrale Aanpak
(13.45 – 13.55 uur)
De werkgroep integrale aanpak 16-27 jarigen heeft de opdracht om aanbevelingen op te stellen voor gemeentelijk beleid om op integrale wijze invulling te geven aan de ondersteunings-noodzaak van 16 tot 27 jarigen. Doel is om knelpunten in de continuïteit van ondersteuning door leeftijdsgrenzen, schotten en elkaar tegenwerkend beleid en regels aan te pakken. Hierdoor wil de werkgroep een bijdrage leveren aan de transformatiedoelstelling die gemeenten in Holland Rijnland zich naar aanleiding van de transitie jeugdhulp, Wmo en invoering Participatiewet hebben gesteld. Dit onderwerp is eerder besproken in het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van 28 september. Afgesproken is de vragen en opmerkingen te verwerken in het voorstel en het opnieuw te agenderen voor positief advies van het portefeuillehoudersoverleg.
Voorstel:

08 Financiering MEE en Kwadraad
(13.55 – 14.10 uur)
De TWO jeugdhulp financiert de Jeugd- en Gezinsteams in de regio grotendeels met een opdracht aan de Coöperatie JGT. De fte’s die MEE en Kwadraad leveren voor de JGT’s worden op dit moment apart gesubsidieerd door de individuele gemeenten. De gemeenten en de aanbieders willen de financiële relatie met MEE en Kwadraad gelijktrekken met de andere aanbieders. Hiermee bereiken we een duidelijkere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit leidt daarnaast tot meer flexibiliteit bij het inkopen van deskundigheid en gelijkwaardigheid tussen medewerkers.
Voorstel:

 • De colleges te adviseren om:
  • met ingang van 1/1/2018 het budget voor de fte’s JGT van MEE en Kwadraad beschikbaar te stellen aan de TWO Jeugdhulp ten behoeve van de JGT’s;
  • hierbij uit te gaan van de fte prijs van € 93.000,- bij voltijdsdienstverband;
  • Voor 1 januari 2017 aan te kondigen dat de subsidierelatie voor het jaar 2018 m.b.t. de fte’s voor JGT van MEE en Kwadraad formeel wordt verlaagd.
 • Adviesnota
  (285 kb)

09 Restant budget werkagenda 2016
Inmiddels wordt er binnen de Werkagenda Jeugd hard gewerkt aan de gezamenlijke opgaven. Een aantal van deze opgaven wordt binnenkort gerealiseerd, op andere opgaven vindt verdieping plaats en er komen nieuwe opgaven bij. Van een aantal opgaven is al duidelijk dat deze vanuit 2016 doorlopen in 2017. Om het ingezette proces niet te hinderen wordt voorgesteld om de resterende middelen uit 2016 (plm. € 50.000,- ) alvast in te zetten voor enkele opgaven in 2017.
Voorstel:

 • Het restant budget van de Werkagenda Jeugd 2016 van plm. € 50.000,- beschikbaar te stellen voor continuering van de Werkagenda in 2017 en indien nodig de colleges hiertoe te laten besluiten.
 • Adviesnota
  (240 kb)
Holland Rijnland algemeen

10 Inventarisatie ontwikkelingen ten behoeve van de Kadernota 2018
(14.20 – 14.45 uur)
Momenteel wordt toegewerkt naar de begroting 2018. Dit conform de wens van de diverse gemeenteraden. Hiertoe dient een kadernota te worden opgesteld. In de vorige regiomiddag is besproken dat er in deze kadernota niet alleen een financiële trendontwikkeling dient te worden gegeven, maar ook een doorzicht op de inhoudelijke ontwikkeling op de verschillende domeinen. Zoals ook gegeven via de ‘Memo stand van zaken Speerpunten van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland’, die ter kennisname naar de PHO’s is gestuurd in de vorige regiomiddag.
In dit agendapunt willen we met u, in het licht van de begroting van de organisatie Holland Rijnland, bespreken:

 • Welke ontwikkelingen zien we in 2018 en wat dit betekent voor de rol en inzet van de organisatie Holland Rijnland?
 • Blijven we hetzelfde doen als geprognotiseerd voor 2017, of verandert de inzet of vervallen zelfs thema’s waar het de inzet van Holland Rijnland betreft?
 • Voorzien we nieuwe trends of ontwikkelingen die mogelijk tijd gaan vragen?

Dit vooruitlopend op de verdere uitwerking en de behandeling van de begroting 2018. Op onderdelen is dit lastig, maar de ambitie is er om begroting voor 2018 toch zo scherp mogelijk (SMART) te formuleren. Waarbij er tevens ruimte dient te zijn voor het onverwachte.
De discussie hierover zal plaats vinden aan de hand van een presentatie en vraagstellingen door de voorzitter. Aan u de vraag om vooruitlopend bij u zelf na te gaan welke ontwikkelingen u ziet.

11 Rondvraag
(14.45 – 14.50 uur)

PAUZE / ZALENWISSEL
(14.50 – 15.00)

U wordt van harte uitgenodigd om aan te schuiven bij het gezamenlijke deel van Maatschappij en Leefomgeving voor het agendapunt ‘Onderzoek Provinciaal Doelgroepenvervoer’ om 15.00 uur in de Raadzaal.

Onderzoek Provinciaal Doelgroepenvervoer
(15.00 – 15.30 uur)
Aan de hand van een presentatie worden de resultaten van het onderzoek van de provincie toegelicht. De nadruk ligt op mogelijke pilots die in de regio’s Midden Holland en Holland Rijnland uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor moeten keuzes gemaakt worden, die waarschijnlijk financiële consequenties met zich meebrengen.

Back To Top
Ga naar de inhoud