PHO Maatschappij 06 maart 2019

09:00 – 12:15 uur
Oegstgeest, raadzaal

Themabijeenkomst onderwijs-jeugdhulp

Vertegenwoordigers van de gemeenten en onderwijspartners gaan met elkaar in gesprek over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Samenwerkingsverbanden, MBO en gemeenten in Holland Rijnland hebben in gezamenlijkheid een notitie opgesteld met ambities over deze samenwerking. De bijeenkomst is bedoeld om met elkaar het gesprek te voeren over deze samenwerking, onze ambities en hiervoor bestuurlijk draagvlak te creëren.
Ter informatie over wat er al gebeurd aan ontwikkeling op dit snijvlak is een tussenrapportage bijgevoegd van het project Innovatie Dekkend Netwerk. Dit project is opgenomen in het Transformatieplan.

Pauze

PHO Jeugd

01. Agenda PHO Maatschappij – onderdeel jeugd 6 maart 2019
10:50 – 11:00 uur

02. Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke overleggen
10:50 – 11:00 uur

03. Vaststelling concept besluitenlijst PHO Jeugd & Maatschappij 30 januari 2019
11:00 – 11:05 uur

04. Contractering lokale toeleiding jeugdhulp
11:05 – 11:25 uur
De huidige regionale contracten Jeugdhulp hebben een looptijd tot 1 januari 2020. Op 30 mei 2018 heeft het PHO Maatschappij opdracht gegeven tot het uitvoeren van fase 1 (analyse) uit de notitie ‘Proces Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020’. Op 21 november 2018 is besloten dat gemeenten lokaal bepalen welk scenario voor de contractering van de lokale toeleiding voor hen passend is en hier vóór 1 maart 2019 terugkoppeling op geven.
Voorstel:

 • Bespreken.
 • Terugkoppeling gemeenten scenario contractering lokale toeleiding
  Wordt nagezonden

05. Regionale werkagenda jeugd
11:25 – 11:40 uur
Door middel van het sturingsplan jeugd Holland Rijnland 2018-2019 en het werken met een regionaal beleidsteam jeugd is in 2018 de versnelling van de transformatie van de jeugdhulp in gang gezet. Vanaf 2019 leggen de gemeenten het accent meer op de subregionale en lokale doorontwikkeling van de jeugdhulp. Deze fase vraagt dan ook om een inzet die zowel passend is bij de subregionale ontwikkelingen als de regionale opgaven. De voorliggende werkagenda beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van de regionale opgaven en gaat in op het te verwachten resultaat, de (ruwe) planning en de mogelijke risico’s. Ook staat in de werkagenda hoe de projectorganisatie eruit ziet en hoeveel capaciteit en budget daarvoor nodig is.
Voorstel:

 • De gemeenten te adviseren om:
  • De regionale werkagenda jeugd 2019 Holland Rijnland vast te stellen.
  • In te stemmen met de (concept)begroting voor de uitvoering van de regionale werkagenda te weten € 110.000,-
  • Een bedrag van € 110.000,- beschikbaar te stellen aan Holland Rijnland voor de uitvoering van de regionale werkagenda jeugd 2019 conform de verdeling onder het kopje financiën.
  • In te stemmen met de gewijzigde begroting van het transformatiefonds.
 • Adviesnota regionale werkagenda jeugd 2019
  292 kb
 • Regionale werkagenda jeugd 2019
  441 kb

06. Transformatieplan jeugd: uitvoering en beheer regionaal transformatiefonds jeugd
11:40 – 11:50 uur
Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd stelt het Rijk over de jaren 2018, 2019 en 2020 in totaal 3,4 miljoen euro beschikbaar aan de twaalf samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland (via de gemeente Leiden als grootste gemeente).
Gezien de faciliterende rol van Holland Rijnland in de regionale samenwerking op het terrein van beleid, inkoop en uitvoering van de jeugdhulp, wordt voorgesteld de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd en het beheer van de middelen te beleggen bij Holland Rijnland.
Voorstel:

 • Het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland te verzoeken:
  • Aan het Algemeen bestuur (AB) van Holland Rijnland voor te leggen om de uitvoering van het transformatieplan Jeugd bij de (strategische eenheid van) Holland Rijnland te beleggen;
  • De adviezen van het PHO Maatschappij/Jeugd over de uitvoering van het Transformatieplan jeugd als bindend te beschouwen conform de governance zoals vastgelegd in artikel 4 van de DVO Jeugdhulp;
  • Aan het AB het besluit voor te leggen de begroting 2019 en 2020 van Holland Rijnland te verhogen met respectievelijk € 2.293.144,00 en € 1.146.572,00;
  • Deze budgetten op de begroting van Holland Rijnland te oormerken voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd
 • Adviesnota Transformatieplan jeugd uitvoering en beheer
  134 kb
 • Transformatieplan jeugd 2018 – 2020
  880 kb

07. Transformatieplan jeugd: opdracht en financiering project Garage2020 Leiden
11:50 – 11:55 uur
Het project van Garage2020 is in het transformatieplan opgenomen onder het ontwikkelvoorstel ‘Aansluiten op de digitale wereld’. Het project is een innovatieplatform en richt zich op het ontwikkelen van vernieuwingen in de jeugdhulp. In dit advies is de verdere uitwerking van het project opgenomen.
Voorstel:

08. Transformatieplan jeugd: opdracht en financiering ‘Samen werken aan veiligheid’
11:55 – 12:05 uur
De pilot ‘samen werken aan veiligheid’ is een onderdeel van het ontwikkelvoorstel ‘expertise veiligheid binnen lokaal team’. Vanuit de pilot wordt bijgedragen aan het doel: jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt door een tijdige en integrale aanpak. In dit advies is de verdere uitwerking van de pilot opgenomen.
Voorstel:

09. Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen
12:05 – 12:10 uur
De wettelijke taak voor de organisatie van jeugdhulp ligt bij gemeenten. Met ingang van 1 januari 2019 is de bekostiging van deze jeugdhulp aan asielzoekerskinderen ook overgedragen aan de gemeenten. Door de hulp aan deze kinderen, een opgave van één gemeente in deze regio, toe te voegen aan de reguliere opdracht aan TWO jeugdhulp uit de Dienstverleningsovereenkomsten, kan gebruik worden gemaakt van reeds afgesloten contracten.
Voorstel:

10. Rondvraag en sluiting
12:10 – 12:15 uur

Het volgende PHO Maatschappij/jeugd is op 10 april in de gemeente Leiderdorp

Back To Top
Ga naar de inhoud