Ga naar hoofdinhoud

PHO Economie en Leefomgeving 15 november 2017

13:00 – 15:00 uur
Raadzaal gemeente Kaag & Braassem

Algemeen

(13:00-13:40)

01 Opening en vaststelling agenda
(13:00-13:05)

02 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen
(13:00-13:05)

 • Mededelingen
  • Lid van het Dagelijks Bestuur als portefeuillehouder Wonen en wethouder te Lisse Dhr. Nieuwenhuis is per 6 november 2017 geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente  Waddinxveen. Zijn taken in het dagelijks bestuur van Holland Rijnland voor de portefeuille wonen en ruimtelijke ordening worden overgenomen door dhr. Gerben van Duin uit Noordwijk.
  • Dhr Hoekstra is voor het onderdeel economie opgevolgd door mw. Liesbeth Spies uit Alphen aan den Rijn.

03 Besluitenlijsten van het portefeuillehouderoverleg Economie en Leefomgeving van 30 augustus 2017
(13:05-13:10)
Voorstel:

04 Concept-kadernota Holland Rijnland 2019
(Presentatie 13:10-13:30)
In het kader van de Planning en Control-cyclus van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland treft u hierbij de concept-kadernota 2019 aan. De concept-kadernota bevat in deze fase een doorzicht op de inhoudelijke ontwikkeling op de verschillende domeinen. Aan de hand van een korte presentatie zullen de hoofdpunten van de kadernota worden gepresenteerd.
Voorstel:

05 Aanvragen cofinancieringsfonds Holland Rijnland
(13:30-13:40)
Er zijn drie aanvragen binnengekomen bij het co-financieringsfonds Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur stelt voor positief te adviseren over de aanvragen van Labs2Meet, Levend Lab en Back on Track.
Voorstel:

Economie

(13:40-14:25)

06 Mededelingen en ingekomen stukken
(13:40-13:45)

07 Kantorenbehoefte
(Presentatie 13:45-14:25)
Gedeputeerde Staten wil een discussienota kantoren vaststellen. Hiervoor zal zij tweemaal langs de regiobestuurders gaan om input op te halen. Voor Holland Rijnland op 15 november en op 14  februari. Beide rondes langs de regio’s zullen worden afgesloten met agendering van Kantoren in het BOEZHD. Stec (Esther Geuting) geeft een presentatie over het onderzoek dat Stec heeft  verricht naar de provinciale kantorenbehoefte en haar aanbevelingen. Daarnaast wordt door de provincie bij de bestuurders opgehaald welke onderwerpen zij graag terugzien in de discussienota  kantoren.

08 Bedrijventerreinenstrategie
(14:25-14:35)
Bij bespreking van het onderwerp in het PHO van 10 mei en 30 augustus kwamen de volgende vragen naar voren:

 • Is de voorgestelde opzet niet te zwaar beschouwd en kunnen de subregio’s dit zelf doen;
 • Kunnen de voorgestelde werkzaamheden binnen de bestaande bedrijfsvoering van Holland Rijnland uitgevoerd worden;
 • De financiële consequenties zijn niet geheel duidelijk.

Het PHO heeft verzocht een aangepast voorstel op te stellen over de coördinerende rol van Holland Rijnland ten behoeve van de bedrijfsterreinenstrategie. Dit voorstel ligt hierbij voor.
Voorstel:

 • De portefeuillehouder economie in het DB als bestuurlijk opdrachtgever namens de 14 gemeenten in Holland Rijnland aan te wijzen voor het opstellen van de bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland, conform bijgevoegd plan van aanpak;
 • De secretaris van Holland Rijnland als ambtelijk opdrachtgever aan te wijzen;
 • De uitvoering van het opstellen van de bedrijventerreinen strategie te beleggen bij de subregio’s. Holland Rijnland levert uren ten behoeve van de procesregie;
 • Ten behoeve van het opstellen van de regionale bedrijventerreinenstrategie financiële middelen, zijnde € 20.000,00 (exclusief 21% BTW), beschikbaar te stellen, die worden verrekend met  de gemeenten op basis van gemeentelijk inwoneraantal.
 • Adviesnota regionale bedrijventerreinenstrategie
  (90 kb)
 • Plan van aanpak regionale bedrijventerreinenstrategie
  (103 kb)

Wonen

09 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
(14:35-14:35)

 • Mededelingen
  • Het PHO Wonen heeft op 25 oktober 2017 positief geadviseerd over de concept-Regionale Woonagenda (RWA) met inachtneming van de onderstaande opmerkingen, die verwerkt  zullen worden in de versie die ter inzage gaat. De opmerkingen die verwerkt zijn:
   • Schema’s van kwantitatieve afstemming + beschrijvingen aangepast;
   • Noordse Buurt heeft status aparte (mandjes zijn hierop aangepast);
   • In mandjes ‘minima’ opgenomen;
   • In bijlage beschrijving aantallen per subregio volgens schematische benadering;
   • Sociaal van nominaal naar percentueel gebracht;
   • Sociaal: toevoeging doorstroming, scheefheid en bestaande voorraad;
   • Kader over Zoeterwoude opgenomen;
   • In kader onder keuze 1 een zin over de Laddertoetsing opgenomen (enkel wettelijk kader is leidend);
   • Bij categorie 4 gevoegd: Boskoop Rijn-Gouwe (komt door fusie Alphen aan den Rijn met Boskoop vanuit Midden-Holland en is dus aanvullend t.o.v. vorige RWA Holland-Rijnland);
   • Passage over vitale kernen opgenomen als aandachtspunt bij kwalitatieve programmering, incl. korte zin over OV-visie en bereikbaarheid landelijk gebied.
    Het DB van Holland Rijnland heeft op 25 oktober 2017 het concept-RWA dd. 25-10-2017 definitief vastgesteld, evenals de planlijst woningbouw 2017 dd. 13-10-2017. De RWA wordt per 30  oktober 2017 vrijgegeven voor inspraak.
  • Proces vaststelling uitvoeringsplan maatschappelijke zorg.

Natuur, landschap en recreatie

(14:35-14:45)

10 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

11 Besteding ZZG-middelen (Zuid-Holland Zichtbaar Groener)
Voorstel:

Verkeer en vervoer

(14:45-15:00)

12 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen
(14:45-14:50)

13 Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi 2017
(14:50-14:55)
Op verzoek van de Klankbordgroep Regiotaxi, bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse ouderenbonden en gehandicaptenplatforms in de regio, is een enquête uitgezet onder de gebruikers van de Regiotaxi, waarbij de diverse aspecten van een rit met de Regiotaxi zijn uitgevraagd.
Voorstel:

14 Rondvraag
(14:55-15:00)

De volgende vergadering van het portefeuillehouderoverleg Economie en Leefomgeving vindt plaats op de regiomiddag Holland Rijnland van 14 februari 2018

Back To Top
Ga naar de inhoud