PHO Jeugd 17 juli 2019

11:00 – 13:00 uur
Hillegom, ntb

Pho Jeugd

01. Agenda PHO Jeugd 17 juli 2019
11:00 – 11:05 uur

02. Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke overleggen
11:05 – 11:10 uur

Ter kennisname
11:10 – 11:15 uur
Onderstaande stukken zijn ter kennisname, besluitvorming is voor deze stukken (nog) niet van toepassing. Indien bespreken van deze stukken gewenst is, graag voorafgaand aan de vergadering (uiterlijk dinsdag 21 mei 2019, 16:00 uur) kenbaar maken aan de secretaris van het PHO Maatschappij/Jeugd (via L.van.den.elsen@hollandrijnland.nl).

03. Concept statement VNG passende zorg voor de meest kwetsbaren
In het BJ42 van afgelopen 24 mei is een concept statement van de VNG besproken omtrent de best passende zorg voor de meest kwetsbaren. Het statement geeft aan hoe bestuurders van de 42 regio’s aan de slag gaan of zijn met de punten uit het bijbehorende actieplan. De inhoudelijke doelen uit dit actieplan zijn gericht op het voorkomen dat jongeren in de gesloten zorg terecht komen en het verbeteren van de zorg voor jeugdigen die tijdelijk dwang nodig hebben. Gemeenten hebben een belangrijk aandeel in het organiseren van randvoorwaarden omtrent deze doelen.
Voorstel:

04. Handelswijze Holland Rijnland Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’ers) na 18 jaar
Vanaf 18 jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting en ondersteuning (bijvoorbeeld richting hulp, werk en inkomen, et cetera) van deze jongeren. Daarom heeft Nidos brieven verzonden aan gemeenten in onze regio met de vraag per gemeente om de vergoeding voor deze opvanggezinnen te financieren (en daarmee zou de gemeente dan voldoen aan hun verplichting tot huisvesting). In deze Memo wordt uitgelegd waarom vanuit jeugdhulp hier geen gehoor aan gegeven wordt.
Voorstel:

05. Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren
VWS heeft een actieprogramma dak- en thuisloze jongeren gelanceerd. Een 13-tal gemeenten gaat vanaf de zomer 2019 van start met de ‘100% ambitie pilots’ uit het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Doel is om er voor het eind van 2021 voor te zorgen dat alle (potentiële) dak- en thuisloze jongeren de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.
De pilotgemeenten zijn: Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Haarlem, Leiden, Purmerend, Rotterdam en Utrecht.
Momenteel worden vanuit Leiden voorbereidingen getroffen om hier gezamenlijk in op te trekken. Zo is in de projectgroep maatschappelijke zorg iedere sub-regio Holland Rijnland gevraagd een aanspreekpunt aan te dragen om op dit onderwerp regionaal op te pakken.
Voorstel:

Hamerstukken
11:15 – 11:20 uur
Bij hamerstukken verwachten we op basis van ambtelijk en/of bestuurlijk vooroverleg dat er geen relevante bespreek/discussiepunten meer zijn. Indien bespreken van deze stukken gewenst is, graag voorafgaand aan de vergadering (uiterlijk dinsdag 21 mei 2019, 16:00 uur) kenbaar maken aan de secretaris van het PHO Maatschappij/Jeugd (via L.van.den.elsen@hollandrijnland.nl)

06. Transformatieplan jeugd: werken met maatschappelijke businesscases
Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd stelt het Rijk over de jaren 2018, 2019 en 2020 in totaal €3,4 miljoen beschikbaar aan de 12 samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland.
Geadviseerd wordt om voor de uitvoering van het transformatieplan, waar opportuun, te werken met maatschappelijke businesscases. Deze aanpak helpt om meer gericht en concreet te sturen op de gewenste maatschappelijke en financiële effecten in de jeugdhulp. Voorstel is om voor de MBC’s middelen beschikbaar te stellen uit het transformatiefonds.
Voorstel:

07. Rondvraag en sluiting
11:20 – 11:30 uur

Het volgende PHO Maatschappij/jeugd is op 26 juni in de Raadzaal van gemeente Teylingen, te Voorhout.

Bestuurlijk Beraad Jeugd (incl. Lunch)

11:30 – 13:00 uur

In het bestuurlijk beraad spreken de portefeuillehouders informeel met elkaar over onderwerpen die verdere bestuurlijke verdieping behoeven.
Als vervolg op het bestuurlijk beraad van 22 mei 2019 spreken de portefeuillehouders onder leiding van Bianca den Outer verder met elkaar over hoe de samenwerking tussen de gemeenten in de regio Holland Rijnland kan bijdragen aan het realiseren van de lokale wensen van de individuele gemeenten.

Back To Top
Ga naar de inhoud