PHO Leefomgeving 23 september 2015

PHO Leefomgeving en PHO Economie gezamenlijk, Raadzaal
12:00 -12:45 uur (incl. lunch)

Presentatie Omgevingswet

De heer Arjan Nijenhuis, plaatsvervangend directeur programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van IenM, schetst proces en inhoud van de nieuwe Omgevingswet. En de mogelijke consequenties hiervan voor gemeenten. Waar kunnen gemeenten de komende periode zelf al op inspelen?

PHO Leefomgeving, Raadzaal

01 Opening en vaststelling agenda
12.50 – 12:55 uur

Onderdeel Ruimte

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van 20 mei 2015
12.55 – 13:00 uur
Voorstel:

03       Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven
13.00 – 13:10 uur

04 Ladder Duurzame Verstedelijking
13.10 – 13:40 uur

In het PHO van 16 april is een notitie besproken over de Ladder Duurzame Verstedelijking. Besloten is dat in het volgende PHO een concreet voorstel zal liggen voor regionale aanpak van dit thema. In bijgaande notitie en offerte treft u dit voorstel. Bureau Stec Groep geeft een korte presentatie over deze aanpak.
Voorstel:

 • In te stemmen met bijgaande notitie als basis voor de regionale aanpak voor de Ladder voor Duurzame Verstedelijking;
 • Het bureau Stec Groep de opdracht te verlenen voor uitvoering van een regionaal onderzoek  conform de bijgevoegde offerte ‘Een sterk Ladder-proof databestand voor gemeenten Holland Rijnland’;
 • Het benodigde bedrag van € 90.000,- voor het onderzoek te verkrijgen via een extra bijdrage van alle gemeenten naar rato van het inwoneraantal;
 • Aansturing van het onderzoek plaats te laten vinden door de bestaande ambtelijke Ladderwerkgroep en een Stuurgroep, bestaande uit de portefeuillehouder Ruimte en een vertegenwoordiger per subregio.
 • Adviesnota
  (84 kb)
 • Memo regionale aanpak dataverzameling Ladder voor Duurzame Verstedelijking
  (55 kb)
 • Offerte Stec Groep
  (3,13 mb)
Onderdeel Verkeer en Vervoer

05 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 22 mei 2015
13.45 – 13:50 uur
Voorstel:

06 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven
13.50 – 14:00 uur

 • Terugblik Thema-Pho
  Op 5 juni vond, in samenwerking met Arriva, een thema-Pho plaats in Leiden.

 • Stand van zaken 2e fase onderzoek doelgroepenvervoer
  (84 kb)
 • BDU en toekomstige subsidieregeling mobiliteit
  De huidige BDU regeling wordt gewijzigd. Tijdens het volgend PHO wordt dit onderwerp behandeld en toegelicht door de provincie.
 • Managementrapportage Regiotaxi Holland Rijnland
  De managementrapportage Regiotaxi Holland Rijnland over het eerste én tweede kwartaal 2015 is verschenen, dit ter kennisname.

 • Stuurgroep concessie Zuid-Holland Noord
  Een terugkoppeling van de vergadering van 3 september 2015.

07 Beheermodellen Regionale Verkeer- en MilieuKaart 3.0
14.00 – 14:25 uur

Manus Barten van Studio Bereikbaar zal een korte toelichting geven over het voorgestelde beheer van de RVMK. Zowel de organisatie, als de uitvoering en de financiele consequenties zullen aan bod komen.
Voorstel:

 • Het toekomstig beheer van de RVMK te bespreken.

08 Vaststelling subsidieaanvraag BDU/ subsidieregeling mobiliteit 2016
14.25 – 14:45 uur

De provincie Zuid-Holland heeft de regio in de gelegenheid gesteld projecten in te dienen in het kader van de provinciale Subsidieregeling Mobiliteit, de opvolger van de BDU. De uitvraag heeft betrekking op het subsidiejaar 2016. De bijdrage voor Holland Rijnland voor 2016 is € 2.850.055,-. Een gedeelte van dit bedrag wordt voor projecten Duurzaam Veilig gereserveerd. Conform een eerdere wens van het Pho wordt dit een bedrag van € 641.035. Conform de wens van het Pho wordt dit bedrag volgens een vastgestelde procentuele verdeling ter beschikking gesteld aan de gemeenten. Voor grote infrastructurele projecten resteert een totaal subsidiebedrag van € 2.209.020.
Voorstel:

09 Stand van zaken projecten
14.45 – 14:50 uur

Bijgaand treft u het geactualiseerde overzicht met lopende projecten aan. Bij de bespreking van het overzicht wordt desgewenst ingegaan op de stand van zaken van enkele projecten.
Voorstel:

10 Rondvraag en sluiting
14.50 – 15:00 uur

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving vindt plaats op 11 november 2015 in het gemeentehuis van de gemeente Alphen a/d Rijn.

Pauze

11 Inhoudelijke Agenda 2016 en speerpunten Leefomgeving
15:15 – 16:15 uur

De Inhoudelijke Agenda 2016 vormt de start van een nieuwe periode van samenwerking. Een nieuwe rol voor Holland Rijnland; van ‘regionale organisatie’ naar ‘regionaal organiseren’, waarbij er een sterkere focus komt op de platformfunctie, lobby en belangenbehartiging en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en kansen. De Inhoudelijke Agenda 2016 is aan de hand van de drie domeinen Maatschappij, Economie en Leefomgeving uitgewerkt. Deze drie domeinen zijn in de Samenwerkingsagenda (maart 2014) al vastgesteld als de toekomstige aandachtsgebieden van de regio. De Inhoudelijke Agenda 2016 beschrijft deze domeinen en de speerpunten daarbinnen die in 2016 en verder door Holland Rijnland samen met de gemeenten in verschillende coalities en samenwerkingen worden opgepakt.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de concept Inhoudelijke Agenda 2016;
 • De inzet in het domein Leefomgeving te bespreken, met daarbinnen de volgende speerpunten:
  • Speerpunt 8: Beter benutten regionaal mobiliteitsnetwerk;
  • Speerpunt 9: De regio is een aantrekkelijke groene bestemming voor inwoners en recreanten;
  • Speerpunt 10: De regio heeft een passende woningvoorraad voor bijzondere doelgroepen.
 • Het Dagelijks Bestuur te adviseren om kennis te nemen van de gevoerde inhoudelijke discussie over het domein Leefomgeving en te adviseren om de Inhoudelijke Agenda 2016 hierop aan te passen en vervolgens vast te stellen.
 • Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland
  (368 kb)
Pauze

Plenair, Raadzaal 
16:30 – 17:30 uur

Gastspreker René ten Bos
René ten Bos is filosoof en organisatiedeskundige. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Afsluiting en borrel
17:30 uur

Back To Top
Ga naar de inhoud