PHO Maatschappij 15 februari 2015

01 Opening en vaststelling agenda
(09.30-09.45)

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 11 december 2014
(09.45-09.50)

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
(09.50-10.00)

04 Beleidsplan leerplicht en rmc 2015-2018
(10.00-10.15)
Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL) voert voor 12 gemeenten de leerplicht, kwalificatieplicht en rmc-functie uit. Het beleidsplan leerplicht en rmc vormt hiervoor de grondslag. De huidige beleidsplannen voor leerplicht en rmc lopen tot en met 2014. Voor 2015-2018 is een nieuw overkoepelend beleidsplan opgesteld voor alle taken die door het RBL worden uitgevoerd.
Beslispunt:

05 Concept Werkagenda Sociale Domein 2015
(10.15-10.45)
Nu de drie transities zijn ingevoerd, is het tijd om met elkaar te bezien wat op de regionale agenda staat dit jaar. De agenda zal als levend en dynamisch document regelmatig opnieuw worden geagendeerd. Gevraagd wordt input te geven op welke thema’s  bestuurlijk gezien regionaal op de agenda moeten komen te staan. Zie bijgevoegde bijlage als voorzet hiervoor. Op basis van de bestuurlijke input zal via de ambtelijke overleggen de agenda verder met activiteiten voor dit jaar worden ingevuld.
Voorstel:

06 Jeugd- en Gezinsteams: coöperatie in oprichting
(10.45-11.15)
René Verkuylen van Kwadraad en Gerrit Jan Hoogeland van Cardea geven een toelichting op de ontwikkelingen rond de oprichting van de coöperatie voor de Jeugd- en Gezinsteams.
Voorstel:

 • Kennis nemen van de stand van zaken

07 Veranderagenda transformatie jeugdhulp 2015
(11.15-11.35)
Nu de contractering voor 2015 is afgerond, de tijdelijke werkorganisatie is ingericht en de Jeugd- en Gezinsteams in alle gemeenten van start zijn gegaan, treedt een nieuwe fase aan. Van transitie naar transformatie, van ontwikkelen naar door ontwikkelen, van inrichten naar richten. Daarnaast is geen sprake meer van 3D’s, die zijn immers per 1 januari in werking gegaan, maar hebben we nog wel een opgave met elkaar op het sociale domein. En bij veel onderwerpen is integraliteit tussen de drie pijlers belangrijk, zoals bij de groep van kwetsbare jongeren, beschermd wonen, veiligheid en het werkbedrijf. Bijgaande notitie geeft een eerste aanzet vanuit het jeugddomein.
Voorstel:

08 Ouderbijdrage Jeugdwet en uitvoering binnen Holland Rijnland
(11.35-11.45)
Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) was vorig jaar nog een enigszins onderbelicht onderwerp, waar lang veel onduidelijkheid over was. Verschillende aspecten vragen nog steeds om nadere uitwerking (landelijk en regionaal). Deze notitie is een eerste voorstel om in  onze regio te komen tot een gedragen, onderbouwd beleid, om de regeling zorgvuldig en rechtmatig te kunnen uitvoeren. En om onze argumenten ook te delen met VNG en Rijk, zowel ambtelijk als bestuurlijk.
Voorstel:

 • het aanleveren van nieuwe ouderbijdrageplichtigen, met uitzondering van plaatsing in pleeggezinnen, op te schorten totdat er:
  • duidelijkheid is over de uitkomsten van het toegezegde onderzoek en de stellingname binnen de Kamer;
  • meer inzicht is in de eigen bijdrage die wordt gevraagd binnen de (L)VB sector; en
  • een standpunt is ingenomen ten aanzien van het innen van ouderbijdrage voor dagplaatsingen.
 • het goed op de rit krijgen van PGB-toekenningen met de lopende discussie over de ouderbijdrage niet nodeloos te belasten.
 • wanneer later in het jaar aanlevering aan het CAK plaatsvindt van ouderbijdrageplichtigen, de inning van deze bijdrage pas in laten gaan in de betreffende maand, en niet met terugwerkende kracht.
 • Adviesnota
  (93 kb)

09 Nadere contractering jeugdhulp
(11:45-11:55)
Gemeenten moeten contracten afsluiten met aanbieders van jeugdhulp. In de aanbestedingsronde zijn de meeste aanbieders inmiddels gecontracteerd. Een aantal aanbieders heeft zich om diverse redenen niet aangemeld bij de aanbesteding, maar komt wel in aanmerking voor een contract of een betalingsregeling. Via dit voorstel wordt voorgesteld te besluiten over de gunning inzake een aantal van deze aanbieders en wordt het Dagelijks Bestuur geadviseerd te besluiten over de nog niet afgeronde veegrondecontracten en – betalingsregelingen, voor zover passend binnen de begroting en de wettelijke kaders.
Voorstel:

 • Positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur ten aanzien van het voorstel voor gunning/contractering jeugdhulp 2015 van een aantal aanbieders volgens de niet-openbare bijlage, in het kader van de “ veegronde”.
 • Het Dagelijks Bestuur de instructie te geven om met nieuwe aanbieders van zorgcontinuiteït contracten af te sluiten, resp. betalingsregelingen te treffen, voor zover deze contracten/regelingen op dit moment nog niet gereed zijn en voor zover deze
  contracten/regelingen niet uitstijgen boven de vastgestelde begroting en om het PHO hierover achteraf te informeren.
 • In het volgende PHO de financiële stand van zaken, eventueel met voorstellen voor wijziging van de begroting, te agenderen.
  Nb dit voorstel bevat een vertrouwelijke bijlage, in verband met te noemen bedragen en namen van aanbieders.
 • Adviesnota
  (61 kb)

10 Rondvraag en sluiting
(11.55-12.00)

Back To Top
Ga naar de inhoud