PHO Sociale Agenda 31 oktober 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 1 oktober 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming

 04 OGGZ: Financiën Bescherm Wonen

De Wmo wordt met ingang van 2015 uitgebreid met nieuwe taken. De gemeenten krijgen hiermee een grotere verantwoordelijkheid  voor de ondersteuning van hun (kwetsbare) inwoners op het gebied van maatschappelijke opvang, beschermd wonen, dagbesteding en (woon)begeleiding.
Over beschermd wonen moeten vóór 1 januari 2015 afspraken gemaakt worden tussen de centrumgemeente en de regiogemeenten.
Voorstel:

 • Uit te gaan van het solidariteitsbeginsel, waarbij uitgangspunt is dat de centrumgemeente alles in het werk stelt om binnen het beschikbare budget te blijven, met een halfjaarlijkse rapportage door de centrumgemeente naar de regiogemeenten;
 • Akkoord te gaan met de te hanteren verdeelsleutel – de integratie-uitkering sociaal domein, objectief verdeelmodel;
 • Bij een financieel voordeel ervoor te kiezen om de overschotten op te vangen in een gezamenlijke reserve;
 • Uitgaven of herverdeling van die reserve via gezamenlijke besluitvorming (PHO sociale agenda) te laten plaatsvinden.
 • Adviesnota
  (163 kb)
 • Memo financiële afspraken Beschermd Wonen
  (19 kb)
 • Analyse Beschermd Wonen, versie 23 oktober 2014
  (184 kb)

05 Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

De voorliggende notitie vormt het resultaat van de Holland Rijnland vervolgopdracht tot uitbreiding van de collectieve aanvullende zorgverzekering. Het pho van 14 mei heeft deze vervolgopdracht gegeven met betrekking tot de “Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning aan chronisch zieken en gehandicapten”, onderdeel van het regionale project 3D. De werkgroep heeft in constructief overleg met aanbieder Zorg en Zekerheid een uitbreiding van de huidige collectieve aanvullende zorgverzekering gerealiseerd. Deze keuze wordt gecombineerd met de bijzondere bijstand.
Het AO Participatie adviseert positief.
Voorstel:

06 Memo uitwerking besturingsmodel

Vorig pho is gevraagd om een aantal kwesties uit het besturingsmodel nader uit te werken. Bijgevoegd memo geeft deze uitwerking.
Voorstel:

07 Samenwerkingsprotocol gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming

De regio’s Holland Rijnland, Midden Holland en de Raad voor de Kinderbescherming hebben gezamenlijk een samenwerkingsprotocol opgesteld. Hierin zijn de bestaande afspraken tussen de Raad voor de Kinderbescherming en het huidige Bureau Jeugdzorg geactualiseerd naar aanleiding van de verplichtingen vanuit de jeugdwet. In het protocol zijn eveneens de afspraken met de GI’s (gecertificeerde instellingen) en de nieuwe werkwijze voor de toegang tot het gedwongen kader (het COBplus) opgenomen.
Voorstel:

08 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud