Ga naar hoofdinhoud

15 mei 2014 (Verkeer en Vervoer)

01 Opening en vaststelling agenda

Aangezien het de eerste vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer in deze bestuursperiode is zal bij aanvang van de vergadering een kennismakingsronde plaatsvinden.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 7 februari en 7 maart (gezamenlijke deel met Sociale Agenda) jl.
Voorstel:

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

 • Mededelingen
  • In april zal de Regionale Verkeer en Milieukaart door het Dagelijks Bestuur worden vastgesteld. U wordt ter vergadering mondeling geïnformeerd over het besluitvormingsproces.
  • Visie Ruimte en Mobiliteit
   De regio heeft in februari van dit jaar een zienswijze ingediend op de concept Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie. Op 7 april is de reactie daarop van de provincie besproken in een  Bestuurlijke Tafel. Volgens planning wordt op 22 april de Nota van Beantwoording vastgesteld door GS, gevolgd door de vaststelling van het gewijzigd ontwerp op 6 mei. Op 21 mei is er een  hoorzitting over de VRM in PS. De Statencommissie buigt zich op 4 en 18 juni over de VRM en bespreking in PS is gepland op 9/11 juli. Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte is leidend in het proces van de VRM.
   Aangezien de Nota van Beantwoording pas op 6 mei beschikbaar is worden de stukken voor dit punt nagezonden. De nazending betreft de zienswijze van de regio, het verslag van de bestuurlijke  tafel over dit onderwerp van 7 april jl. en de Nota van Beantwoording van de provincie.
   Voorstel: bespreking van de Nota van Beantwoording op de onderdelen Mobiliteit om na te gaan in hoeverre de zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de VRM en of er nog  beïnvloedingsmomenten vanuit dit gremium nodig zijn in het proces.
  • Brief zienswijze visie Ruimte & Mobiliteit
   (816 kb)
  • Verslag Bestuurlijk Overleg Visie Ruimte & Mobiliteit
   (204 kb)
  • Nota van Beantwoording Visie Ruimte & Mobiliteit
   (6,01 mb)

04 Informatie lopende projecten

Aan de hand van de vastgestelde Uitvoeringsprogramma’s en door middel van een presentatie wordt u geïnformeerd over de belangrijkste lopende projecten met de laatste stand van zaken.
Ingegaan zal worden op onderdelen van

 • het Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en Vervoer
 • het Uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoervisie Holland Rijnland
 • de monitoring van het UP OV-visie
 • het Uitvoeringsprogramma Fiets
 • Programma ontsluiting Greenport Bollenstreek

De projectbladen van de uitvoeringsprogramma’s worden jaarlijks geactualiseerd. Tussentijds wordt door middel van een projectoverzicht per portefeuillehoudersoverleg de voortgang van de projecten kort  gepresenteerd. Dit overzicht is voorzien van verkeerslichten. Een geactualiseerd voorbeeld hiervan is bijgevoegd. Zo mogelijk worden bij de presentatie de verkeersparagrafen uit de collegeprogramma’s in  relatie tot regionale projecten betrokken. Medio februari is gestart met de monitoring van het uitvoeringsprogramma OV-visie Holland Rijnland. Tijdens de presentatie wordt u op de hoogte gesteld van de voortgang van deze monitor. Het plan van aanpak is – wellicht ten overvloede – ter informatie bijgevoegd.
Bij dit agendapunt wordt tevens stilgestaan bij projecten op het gebied van verkeersveiligheid. Een voortgangsnotitie met de lopende projecten is bijgevoegd. Hierin wordt tevens ingegaan op het  ambassadeurschap voor de verkeersveiligheid in de regio.
Voorstel:

05 Concessie Zuid-Holland Noord

Medio juli vindt een vergadering van de stuurgroep voor de concessie Zuid-Holland Noord plaats. Hier zal onder andere een voorstel met definitieve wijzigingen voor de dienstregeling 2015 worden besproken.  Tijdens dit agendapunt wordt door dhr. Wout Terra van Arriva een mondelinge toelichting op de voorstellen gegeven. Wanneer gewenst orde kan nog beperkt input meegegeven worden voor de  stuurgroepvergadering. De reactie van Holland Rijnland op de eerste inventarisatie van wensen en suggesties voor de dienstregeling 2015 is bijgevoegd.
Voorstel:

06 Regiotaxi Holland Rijnland / Doelgroepenvervoer

In het gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg van 7 maart jl. is afgesproken dat nogmaals een notitie zal worden opgesteld waarin de mogelijkheden voor een extra verhoging van de bijdrage van de  Wmo-reiziger in de Regiotaxitaxi, al dan niet op subregionaal niveau, zal worden opgesteld. Aan de hand van bijgaande notitie wordt hierover van gedachten gewisseld. Deze discussie vindt tevens plaats in het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. Het standpunt van dat pho is leidend in de discussie.
Voorstel:

07 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud