skip to Main Content

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid staat door toenemende mobiliteit steeds meer onder druk. Uit landelijke cijfers blijkt dat het aantal verkeersgewonden in 2019 steeg en dat de daling van het aantal verkeersdoden stagneert. Net als de rijksoverheid gaan de regiogemeenten van Holland Rijnland in de komende jaren aan de slag met verkeersveiligheid. Holland Rijnland heeft voor de jaren 2020 en 2021 een Actieprogramma Verkeersveiligheid opgesteld. Het Dagelijks Bestuur stelde dit programma vast op 26 september 2019.

Het Actieprogramma is de basis voor een effectieve, regionale aanpak verkeersveiligheid. Het richt zich met name op gedragsbeïnvloeding. Holland Rijnland coördineert de uitvoering en de afstemming van verschillende projecten op dit gebied. Het gaat vooralsnog om een pakket gedragsbeïnvloedende maatregelen. Holland Rijnland heeft voor de uitvoering van het Actieprogramma een subsidie van de Provincie Zuid-Holland ontvangen ter grootte van 1.507.403 euro. De subsidiebeschikking is ontvangen in februari 2020.

Vanaf 2022 sluit Holland Rijnland aan bij nieuw (Rijks)beleid uit het recent verschenen Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 | 5,42 mb |.

In dit SPV staat integrale verkeersveiligheid centraal. Het plan is gebaseerd op drie pijlers. Naast educatie is handhaving en de inrichting van de weg van groot belang. Hierbij is de risico-gestuurde aanpak het uitgangspunt. Van wegbeheerders wordt verwacht dat zij actief inspelen op mogelijke verkeersgevaarlijke onderdelen van wegen en deze pro-actief aanpakken voórdat daar ongelukken gebeuren. Holland Rijnland trekt bij de formulering van beleid en plannen op met de provincie Zuid-Holland. Om de knelpunten op het wegennet goed in kaart te brengen laat Holland Rijnland deze door een gespecialiseerd bureau in kaart brengen. De uitkomsten hiervan zullen dienen bij het opstellen van een meerjarenplan Verkeersveiligheid volgens de nieuwe systematiek uit het SPV. Aan dit meerjarenplan wordt ook weer een nieuw actieprogramma gekoppeld. Als dit beschikbaar is, wordt dit ook hier op de website gepubliceerd.

Documenten

Download het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2017-2019Actieprogramma Verkeersveiligheid 2020-2021
1,27 mb

Nieuws

Back To Top