OV-concessie Zuid-Holland Noord

De concessie Zuid-Holland Noord heeft betrekking op het busvervoer in de regio Holland Rijnland en Midden-Holland. De provincie is verantwoordelijk voor het functioneren van dit busvervoer en stuurt de vervoerder aan. Voor de huidige concessieperiode is dat Arriva. De provincie controleert de kwaliteit van het vervoer en de uitvoering volgens het contract.

De regio participeert in de stuurgroep en projectgroep waar de verschillende aspecten van de lopende concessie worden besproken. Het gaat dan om wensen voor de volgende dienstregeling, marketing en andere plannen van de vervoerder. De regio is ook tussentijds aanspreekpunt voor de vervoerder.

Het contract voor de huidige concessieperiode zou in 2022 aflopen. Al in 2018 startte de provincie samen met de twee regio’s de voorbereidingen voor de nieuwe concessieperiode. De regio’s, de inliggende gemeenten en diverse stakeholders leveren hun data en kennis aan dit traject, bijvoorbeeld over de vervoersstromen in het huidige openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer. Ook zijn (ruimtelijke) ontwikkelingen, ambities en maatschappelijke opgaven in kaart gebracht. Deze gegevens worden gebruikt bij de nieuwe concessie-uitvraag en het beleidskader met uitgangspunten.

Na de besluitvorming over het beleidskader met uitgangspunten is de fase van het Programma van Eisen van start gegaan en uiteindelijk volgt het bestek. Het concept Programma van Eisen is rond de zomer 2020 in grote lijnen afgerond. De regio heeft de inbreng voor deze fase wederom met de gemeenten afgestemd.

De Covid-19 pandemie heeft gevolgen gehad voor de voortgang van de aanbesteding. Op het moment dat het beleidskader zou worden vastgesteld ging het land in lockdown. Het Programma van Eisen verkeerde toen al in een vergevorderd stadium, maar is door de pandemie niet vastgesteld.

De vervoersbedrijven hebben aangegeven dat zij eind 2020 / begin 2021 niet in staat zijn om deel te nemen aan openbare aanbestedingen. De aanbesteding van de concessie Zuid-Holland Noord is voorlopig dan ook opgeschort. De provincie werkt momenteel aan een overbruggingsconcessie. De looptijd van de overbruggingsconcessie, die medio december 2022 in zal gaan, wordt nog bepaald, maar zal maximaal twee jaar betreffen. Landelijk trekken de regionale opdrachtgevers voor Openbaar Vervoer op dit gebied nauw met elkaar op.

Het openbaar vervoer vormt ook een belangrijk onderdeel van de Regionale Strategie Mobiliteit. Hier wordt aandacht besteed aan het HOV-net Zuid-Holland Noord waarover Holland Rijnland afspraken heeft gemaakt met de provincie op het moment dat de Rijngouwelijn niet door zou gaan. Ook de bouwstenennotitie Openbaar Vervoer, die gezamenlijk met Midden-Holland is opgesteld, heeft als input voor de regionale strategie gediend. Daarnaast speelt het toekomstbeeld OV 2040 een belangrijke rol. Onderdeel hiervan vormt de verdere ontwikkeling van de Oude Lijn. Vooralsnog het deel van Dordrecht tot Leiden. Binnen het totaalpakket HOV-net Zuid-Holland Noord is ook aandacht voor de kwaliteit en frequentie op het spoor tussen Leiden en Utrecht.

U kunt het beleidskader en andere relevante documenten downloaden op de website van Provincie Zuid-Holland.

U kunt hier de Toelichting voortgang maatregelen RIF project HOV net Zuid Holland Noord vinden.

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud