Skip to content

PHO Maatschappij 14 mei 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 7 maart 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming

04 Benoeming leden bestuurlijke groepen Sociale agenda nieuwe bestuursperiode

Binnen het sociale domein zijn op regionaal niveau een aantal bestuurlijke groepen actief die als klankbordgroep, stuurgroep of extern bestuurlijk overleg  fungeren op een deelterrein. Met de wisseling van wethouders die heeft plaatsgevonden, is het zaak om opnieuw naar de samenstelling van deze groepen te kijken en afspraken te maken over de samenstelling voor de komende bestuursperiode. De eerste 6 groepen hebben betrekking op WMO en jeugdbeleid, de groepen 7, 8 en 9 op arbeidsmarktbeleid.
Voorstel:

 • Vertegenwoordigers te benoemen in de in de bijlage genoemde bestuurlijke overleggen 1 t/m 6 en de vertegenwoordigers in de groepen 7, 8 en 9 in het portefeuillehoudersoverleg EZ/Sociale Agenda (12.00 uur)
 • Overzicht externe bestuurlijke overleggen
  (48 kb)

05 Presentatie organisatievorm Jeugd- en gezinsteams

Per 1 januari moeten overal in de regio jeugd- en gezinsteams actief zijn. Om dat mogelijk te maken moeten een aantal zaken in organisatorische en randvoorwaardelijke sfeer worden ingevuld. Marion Goedhart (regionaal transitiemanager), Gerrit Jan Hoogeland (Cardea), en René Verkuylen (Kwadraad) houden een presentatie waarin zij toelichten welke gedachten hierover momenteel bij gemeenten en instellingen leven.
Voorstel:

 • Kennis nemen van de presentatie en meningsvormende gedachtenwisseling.

06 Continuering virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin

Sinds 2010 functioneren de virtuele Centra voor Jeugd en Gezin. Na een evaluatie in 2012 is besloten tot voortzetting van de vCJG’s tot de transitie van de  jeugdzorg. Inmiddels is duidelijk dat de CJG’s en de vCJG’s belangrijk zijn in het toekomstmodel Jeugdstelsel Holland Rijnland en wordt voorgesteld de vCJG’s te continueren.
Voorstel:

 • Het in gezamenlijkheid opgezette virtuele centrum voor jeugd en gezin met ingang van 1 januari 2015 voort te zetten.
 • Hierbij onderscheid te maken in een website voor ouders (van kinderen van -9 maanden tot 23 jaar), een website voor jongeren 12-23 jaar en een website  voor professionals rondom het CJG (met name medewerkers van de netwerkpartners).
 • Het beheer, de coördinatie, de communicatie, de (door)ontwikkeling en het onderhoud van deze sites voor onbepaalde tijd onder te brengen bij de GGD Hollands Midden (HM), totdat hierover nieuwe besluitvorming plaatsvindt.
 • De RDOG HM te verzoeken om op basis van facturering de financiering met de gemeenten te regelen.
 • De directeur van de RDOG HM te mandateren tot tekenbevoegdheid bij het verlenen van vCJG gerelateerde opdrachten en het ondertekenen van bijbehorende contracten.
 • De gemeente Katwijk te verzoeken opdrachtgeverschap vCJG voort te zetten.
 • Adviesnota
  (60 kb)
 • Voorstel continuering virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin
  (165 kb)

07 Coördinatie Positief opvoeden (Triple P) in 2015

Bij de start van de regionale invoering van Positief Opvoeden/Triple P in 2010 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten  vastgesteld dat na de implementatieperiode de regionale coördinatie belegd wordt bij een van de instellingen binnen de regio. In februari 2014 heeft uw overleg de coördinatiefunctie belegd bij de GGD voor de tweede helft van 2014. Dit voorstel gaat over 2015 en 2016.
Voorstel:

 • De colleges te adviseren om:
  • in te stemmen met het inzetten van gemeentelijke middelen in 2015 en 2016 voor de kosten van de regionale coördinatiefunctie Triple P, inclusief activiteiten en een basisset materialen per CJG ad op € 34.980 (prijspeil 2015) conform de verdeling uit bijlage 1;
  • de GGD opdracht te geven de uitvoering van deze coördinatiefunctie na 2014 voor te zetten, waarbij in 2016 de stip op de horizon is dat de taken worden afgebouwd.
 • Adviesnota
  (74 kb)
 • Borging en coördinatie Triple P na 2014
  (89 kb)

08 Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

De voorliggende notitie vormt het resultaat van de 3D Holland Rijnland werkgroep “Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning aan chronisch zieken en gehandicapten”. De werkgroep heeft in beeld gebracht welke mogelijkheden de gemeenten hebben om invulling te geven aan hun nieuwe taak vanwege het  afschaffen van de Wtcg en de CER. Structureel ontvangen gemeenten hier middelen voor, vanaf 2014 € 45 miljoen oplopend naar € 268 miljoen per 2017. In de notitie wordt de nieuwe taak voor gemeenten uitgelegd en komen een viertal scenario’s voor implementatie aan bod.
De werkgroep adviseert om het scenario van een uitgebreidere collectieve aanvullende zorgverzekering verder uit te werken. Voor het kunnen vormen van de collectiviteit is deelname van alle gemeenten daarbij een belangrijk uitgangspunt, in verband met het benodigde deelnemersvolume. Deze keuze wordt  gecombineerd met de bijzondere bijstand.
Voorstel:

09 OGGZ-agenda

De Wmo wordt met ingang van 2015 uitgebreid met nieuwe taken. De gemeenten krijgen hiermee een grotere verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van hun (kwetsbare) inwoners en krijgen de opdracht om voorzieningen te treffen voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen, dagbesteding en (woon)begeleiding.
Vanaf 2015 worden gemeenten en de centrumgemeente samen verantwoordelijk voor de hele OGGZ-keten, waaronder preventie en herstel (ook nazorg) en de gespecialiseerde opvang.

Uw overleg heeft een ambtelijke werkgroep een bestuursopdracht gegeven om de gevolgen van deze decentralisatie in beeld te brengen, voorstellen te formuleren om tot goede afspraken te komen in de OGGZ-keten en afspraken over het niveau van preventie in het kader van solidariteit.
Voorstel:

 • In te stemmen met:
  • de uitgangspunten uit de OGGZ agenda:
  • het bevorderen van een integrale aanpak;
  • inzetten op preventie / herstel;
  • het bevorderen van eigen kracht en eigen regie van de doelgroep;
  • lokale verantwoordelijkheid, een regionaal vangnet.
 • de geformuleerde doelstellingen en oplossingsrichtingen;
 • het voorstel om organisaties zelf met een plan
  • voor beschermd wonen vanaf 2015 te laten komen en
  • om met hen tweejarige afspraken te maken;
 • een vervolgopdracht voor de werkgroep om de oplossingsrichtingen nader uit te werken, met daarbij specifieke aandacht voor preventie, beschermd wonen en de inloopfunctie GGZ.
 • Adviesnota
  (75 kb)
 • Regionale OGGZ-agenda
  (183 kb)
 • Overzicht taken en verantwoordelijkheden
  (30 kb)

10 Bestuursopdracht: Specialistische begeleiding in de nieuwe WMO

Per 1-1-2105 gaan een aanzienlijk aantal WMO-taken over naar de gemeenten. De vraag is of er nieuwe taken zijn die zo duur of specialistisch zijn dat een regionale aanpak wenselijk is en zo ja hoe deze taken vervolgens regionaal te financieren en in te kopen. Een regionale ambtelijke werkgroep heeft dat uitgezocht.
Voorstel:

 • Voor de doelgroepen doven, blinden, slechtzienden en zeldzame aandoeningen subregionaal dan wel lokaal in te kopen via een landelijk af te sluiten raamovereenkomst, daar waar de begeleiding niet via PGB ingekocht kan worden.
 • Voor mensen met een psychiatrische beperking en mensen met een NAH subregionaal dan wel lokaal in te kopen, gelijktijdig met de inkoop van de reguliere begeleiding.
 • Voor de financiering van de specialistenpool van MEE te verwijzen naar de separate besluitvorming over de financiering van MEE in 2015.
 • Adviesnota
  (92 kb)
 • Advies specialistische ondersteuning in de nieuwe WMO
  (500 kb)

11 Gespreksnotitie over de tarieven in de Regiotaxi

In het gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg van 7 maart jl. is afgesproken dat nogmaals een notitie zal worden opgesteld waarin de mogelijkheden voor een extra verhoging van de bijdrage van de Wmo-reiziger in de Regiotaxi, al dan niet op subregionaal niveau, zal worden opgesteld. Aan de hand van bijgaande notitie wordt hierover van gedachten gewisseld. Deze discussie vindt tevens plaats in het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer. Het standpunt van het pho Sociale Agenda is leidend in de discussie.
Voorstel:

12 Eindrapport van het Onderzoek optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland

Gemeenten hebben te maken met drie transities in het sociale domein, namelijk WMO, Jeugdzorg en de participatiewet. Doel is te transformeren van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Het doelgroepenvervoer is een belangrijk middel om te kunnen participeren door bijvoorbeeld school of  dagbesteding te kunnen bereiken, maar doelgroepenvervoer kan ook een rol spelen bij het vinden en het behouden van een baan. Gemeenten krijgen meer taken voor kwetsbare burgers in combinatie met een korting op bestaande budgetten. Dit vraagt om samenwerken over de sociale domeinen heen en te zoeken naar slimme en creatieve oplossingen. In bijgaande eindrapportage is een viertal scenario’s opgenomen die samen een pakket aan mogelijke maatregelen bieden of efficiency in het vervoer te bewerkstelligen.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de eindrapportage Onderzoek optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland;
 • De colleges van Burgemeester en Wethouders te adviseren voor de korte termijn de volgende maatregelen te nemen:
  • I.v.m. het op korte termijn aflopen van enkele vervoerscontracten de onderlinge samenwerking op korte termijn opzoeken en zorgen dat de looptijden van de contracten onderling aansluiten om een verdergaande samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer in brede zin per 1 januari 2017 mogelijk te maken.
  • Voor 2015 (en 2016) zorg in te kopen in combinatie met vervoer.
  • Het op korte termijn uitvoeren van de aanbevelingen zoals opgenomen in scenario’s 1a en 1b te weten:
   • Scenario 1a Sturen op locatie van voorzieningen.
    Door een actieve inzet van gemeenten om dagbesteding dichtbij huis te organiseren worden de vervoerskosten beperkt.
   • Scenario 1b Versterken van eigen kracht.
    Door het aanscherpen van de indicatiestelling en het inzetten op netwerkondersteuning en training wordt de toegang tot de vervoersvoorziening beperkt.
 • In te stemmen met het op regionaal niveau opstellen van een plan van aanpak en op basis hiervan opstarten van de uitwerking van de maatregelen zoals opgenomen in de scenario’s:
  • Scenario 2 Bundelen van vervoer.
   Volgtijdelijke bundeling van het doelgroepen vervoer, invoeren van tariefdifferentiatie, doelgroepen gezamenlijk vervoeren of werken met centrale opstapplaatsen leidt tot kostenbesparing.
  • Scenario 3 Hervormen onderkant openbaar vervoer.
   Inzetten op kleinschalig ov en ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven, het opzetten van feederlijnen of servicelijnen kan leiden tot vermindering van de druk op het doelgroepenvervoer.
  • Scenario 4 Besparing beheerskosten
   Opzetten van een regionale regiecentrale om de kosten te kunnen beheersen en beperken.
  • In te stemmen met het instellen van een werkgroep binnen Holland Rijnland /gemeenten met daarin vertegenwoordigers uit verschillende  gemeentelijke vervoersdisciplines en zorginstellingen inclusief financiële expertise om de aangereikte kansrijke oplossingen verder uit te werken en een concreet maatregelenpakket uit te werken.
  • Gezien de complexiteit en de omvang van het aantal maatregelen ter ondersteuning van de werkgroep een bureau in te huren en daarvoor binnen de 3D-begroting een bedrag beschikbaar te stellen van maximaal € 25.000,– (incl. BTW)
 • Adviesnota
  (78 kb)
 • Eindrapportage onderzoek optimaliseren doelgroepenvervoer
  (2,48 mb)
 • Bijlage: Huidige en toekomstige vervoersstromen regio Holland Rijnland
  (2,72 mb)
 • Bijlage: Overzicht gegevens inventarisatie
  (163 kb)
 • Verslag werkgroep onderzoek optimaliseren doelgroepenvervoer
  (260 kb)

13 Rondvraag en sluiting

PHO ECONOMISCHE ZAKEN / SOCIALE AGENDA

01 Opening, welkom en kennismaken

Kennismaken tijdens de gezamenlijk lunch waarbij iedere wethouder zich kort voorstelt (naam, gemeente, portefeuilles)

02 Benoeming leden bestuurlijke groepen Sociale agenda nieuwe bestuursperiode

Binnen het sociale domein zijn op regionaal niveau een aantal bestuurlijke groepen actief die als klankbordgroep, stuurgroep of extern bestuurlijk overleg fungeren op een deelterrein. Met de wisseling van wethouders die heeft plaatsgevonden, is het zaak om opnieuw naar de samenstelling van deze groepen te kijken en afspraken te maken over de samenstelling voor de komende bestuursperiode. De eerste 6 groepen hebben betrekking op WMO en jeugdbeleid en worden benoemd in het portefeuillehoudersoverleg sociale agenda van 9.00 uur; de groepen 7, 8 en 9 hebben betrekking op het arbeidsmarktbeleid.
Voorstel:

 • Vertegenwoordigers te benoemen in het in de bijlage genoemde bestuurlijke overleg 7: Bestuurlijk Overleg Werk
 • Het Bestuurlijk Overleg Werk te verzoeken om een voorstel te doen voor de vertegenwoordiging in de groepen 8 en 9.

03 Voorbereiding werkbedrijf

De Tweede Kamer heeft op 20 februari 2014 ingestemd met de ontwerp Participatiewet. Hierin heeft het werkbedrijf een centrale rol om de banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die door werkgevers in het Sociaal Akkoord zijn toegezegd, in te vullen.
Uw overleg heeft op 5 februari ingestemd met het aantrekken van een kwartiermaker voor het vormgeven van het werkbedrijf. In deze periode vinden de  selectiegesprekken voor de aan te trekken kwartiermaker plaats. Gertru Diender, trekker decentralisatie werk, zal een toelichting verzorgen op de actuele ontwikkelingen en aangeven wat het resultaat is van de selectieprocedure van de kwartiermaker.

04 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud