PHO Maatschappij 12 december 2018

01. Agenda PHO maatschappij 12 december 2018 – onderdeel jeugd
(09:00 – 09:05 uur)

02. Vaststelling concept besluitenlijst PHO Jeugd 21 november 2018
(09:05 – 09:10 uur)

03. Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke overleggen
(09:10 – 09:15 uur)

04. Mandaat en klachtenafhandeling jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland
(09:15 – 09:25 uur)
Toelichting:
In het PHO Maatschappij van 31 oktober 2018 zijn de aanbevelingen in de evaluatie van de Jeugdbeschermingstafel (JBT) onderschreven. Eén van deze aanbevelingen is afspraken te maken over de klachtenregeling en deze inzichtelijk te maken voor cliënten en gemeenten. Als vervolg op de afspraken in dit voorstel, worden cliënten van de JBT geïnformeerd over hoe de JBT werkt en waar men terecht kan met een klacht.
Voorstel:

05. Voortgangsrapportage Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland
(09:25 – 09:35 uur)
Toelichting:
De voortgangsrapportage Tijdelijk Fonds Jeugdhulp (TFJ) Holland Rijnland geeft de huidige stand van zaken weer van de plannen die gefinancierd worden vanuit het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland.
Voorstel:

06. Tarieven jeugdhulp 2019
(09:35 – 09:45 uur)
Toelichting:
Op 7 juni 2017 heeft het PHO maatschappij de notitie ‘Jeugdhulp Holland Rijnland – notitie bekostiging en tariefopbouw 2018’ vastgesteld en daarmee besloten tot inspanningsgerichte bekostiging van de aanbieders jeugdhulp. Deze vorm van bekostiging wordt gefaseerd ingevoerd. De wijziging van bekostigingssystematiek naar een inspanningsgerichte bekostiging, is per 1 januari 2018 voor de GGZ-sector gaan gelden. Per 1 januari 2019 treedt de bekostigingssystematiek ook voor ‘ambulante jeugdhulp’ en ‘jeugdhulp met verblijf’ in gang. De keuze voor de bekostigingssystematiek is geen definitieve keuze, het inzicht dat wordt verkregen gebruikt de regio voor het ontwikkelen van de bekostiging. De tarieven zijn in overleg met aanbieders tot stand gekomen.
Voorstel:

VERTROUWELIJK

07. Intern controleplan Jeugdhulp 2018 TWO Holland Rijnland
(09:45 – 09:55 uur)
Toelichting:
In het Intern controleplan Jeugdhulp 2018 worden de werkzaamheden en de planning beschreven die de TWO Jeugdhulp uitvoert om tot de verantwoording Jeugdhulp 2018 te komen.
De TWO Jeugdhulp voert namens de gemeenten (interne) controles uit op door de aanbieders ingediende facturen en productieverantwoordingen. De TWO stelt op basis hiervan de verantwoording Jeugdhulp 2018 op.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van Intern Controleplan TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 2018;
 • Het intern controleplan TWO Jeugdhulp 2018 aan het DB van Holland Rijnland ter vaststelling voor te leggen.
 • VERTROUWELIJK PHO Adviesnota Intern controleplan Jeugdhulp 2018 TWO Holland Rijnland
 • VERTROUWELIJK Intern controleplan Jeugdhulp 2018 TWO Holland Rijnland

08. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst PHO Jeugd 21 november 2018
(09:55 – 10:00 uur)

 • Concept VERTROUWELIJKE besluitenlijst PHO Jeugd 21 november 2018

09. Rondvraag en sluiting
(10:00 – 10:05 uur)

THEMADEEL ZORGLANDSCHAP

Analyse zorglandschap
(10:10 – 10:40 uur)
Toelichting:

 • Presentatie en gesprek naar aanleiding van analyse zorglandschap.
 • De analyse zorglandschap wordt nagezonden.

THEMADEEL FINANCIEEL ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

Presentatie Annual Insight
(10:40 – 11:20 uur)
Toelichting:

 • Annual Insight voert namens de TWO Jeugdhulp een controle uit op de jaarrekeningen van de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Per aanbieder wordt inzicht en duiding gegeven in de ontwikkelingen en het risico vanuit een financieel economische blik. De informatie wordt gebruikt om per aanbieder doelen te formuleren in het contractmanagement. Daarbij wordt ook in kaart gebracht wat de afhankelijkheid is vanuit Holland Rijnland versus de jeugdhulpaanbieder.

MAATSCHAPPIJ

10. Agenda PHO Maatschappij 12 december 2018 – onderdeel maatschappij
(11:20 – 11:25 uur)

11. Vaststelling concept besluitenlijst PHO Maatschappij 21 november 2018
(11:25 – 11:30 uur)

12. Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke overleggen
(11:30 – 11:35 uur)

13. Terug- en vooruitblik volwasseneducatie Holland Rijnland 2015 – 2019
(11:35 – 11:55 uur)
Toelichting:
In 2015 is het regionaal educatieprogramma vastgesteld. Het programma is geëvalueerd.
Op basis van de evaluatie wordt voorgesteld het huidige beleid in 2019 voort te zetten en op enkele onderdelen bij te sturen. Het Rijk is voornemens de WEB per 1 januari 2020 opnieuw te wijzigen.  Nieuw beleid wordt daarom ontwikkeld als de inhoud van de wetswijziging bekend is. Ongeacht de inhoud van de wetswijziging wordt voorgesteld de intentie uit te spreken om de regionale samenwerking met betrekking tot volwasseneneducatie voort te zetten.
Voorstel:

 • Kennisnemen van de notitie Volwasseneneducatie in Holland Rijnland 2015- 2019: “Evaluatie, knel- en verbeterpunten en toekomstig beleid”;
 • Instemmen met:
  • in afwachting van de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs per 1 januari 2020 vooralsnog geen nieuw regionaal educatieprogramma opstellen;
  • voortzetten van het huidige beleid in 2019 met dien verstande dat
   • in de uitvoering de verwijzing, begeleiding en monitoring van uitkeringsgerechtigden moet verbeteren;
   • afwijking van de prioritaire doelgroepen toegestaan is als het budget het toelaat;
   • de NT-1 doelgroep bijzondere aandacht krijgt;
  • uitspreken van de intentie om ook na 2019 (na wetswijziging) de regionale samenwerking op het beleidsterrein volwasseneneducatie voort te zetten.
 • PHO Adviesnota Terug- en vooruitblik volwasseneducatie 2015-2019
  (136 kb)
 • Notitie volwasseneducatie in Holland Rijnland 2015-2019
  (170 kb)

14. Rondvraag en sluiting
(11:55 – 12:00 uur)

Het volgende PHO Maatschappij is op woensdag 30 januari 2019

Back To Top
Ga naar de inhoud