PHO Maatschappij 12 december 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 28 november 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming

04 Voorstel Volwasseneneducatie 2015

In het afgelopen jaar hebben de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met de (wijziging van de) Wet educatie en beroepsonderwijs per 2015. De invoering van de wetswijziging in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) per 1 januari 2015 heeft een aantal gevolgen voor de volwasseneneducatie van de gemeenten. De  contactgemeente van de arbeidsmarktregio krijgt verantwoordelijkheid voor deze taak en zal hiervoor de middelen ontvangen voor de hele regio. Daarnaast wordt de verplichte winkelnering bij de ROC’s in drie jaar afgebouwd.
De werkgroep Toekomst Educatie 2015 heeft een notitie opgesteld, waarin de gevolgen van de wetswijziging zijn opgenomen en een aantal voorstellen worden gedaan voor de aanpak in 2015.
Voorstel:

 • Het college van de gemeente Leiden te adviseren om in te stemmen met:
  • de voortzetting van de inkoop van volwasseneneducatie bij roc’s tot 90% van het budget tot 31 juli 2015;
  • de voortzetting van het aanbod van volwasseneneducatie van 2014 voor de periode genoemd in beslispunt 1;
  • de reservering van 10% van het budget voor de eerste zeven maanden van 2015 voor de uitvoering van pilots;
  • de inzet van 75% van het resterende budget voor 2015 bij de roc’s vanaf 1 augustus 2015;
  • de reservering van 25% van het budget voor de laatste zeven maanden van 2015 voor de uitvoering van pilots;
  • het benutten van subsidieverstrekking van de reserveringen genoemd in beslispunten 3 en 5;
  • de aansluiting van de pilots genoemd in beslispunten 3 en 5 op het sociaal domein van de gemeenten, de activiteiten van het bondgenootschap geletterdheid Holland Rijnland en de taaleis in de Participatiewet;
  • de inbedding van volwasseneneducatie in het beleid van het sociaal domein van de gemeenten met ingang van 2018.
 • Adviesnota
  (88 kb)
 • Notitie toekomst Volwasseneneducatie
  (63 kb)

05 Werkbedrijf Holland Rijnland

Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Hoofddoel is de arbeidsparticipatie aan de onderkant te verhogen. In het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn door sociale partners en het Rijk afspraken gemaakt voor het realiseren van banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het op te richten  werkbedrijf krijgt hier een belangrijke taak. Het pho van 5 februari 2014 heeft een kwartiermaker opdracht verleend te komen met een uitwerking. De kwartiermaker heeft in samenwerking met partners een uitwerking gemaakt. Deze uitwerking is geaccordeerd in het Bestuurlijk Overleg Werk van 3 december.
Voorstellen:

 • In te stemmen met de opzet van het Werkbedrijf Holland Rijnland op basis van bijlage 1.
 • In te stemmen met de aanpak garantiebanen 2015 en verder en hierbij opdracht te verlenen aan het Management Team Werkgeversdienstverlening om samen met de werkgeversservicepunten de taakstelling voor 2015 en 2016 te realiseren. Het UWV fungeert hierbij in het eerste half jaar als aanspreekpunt voor werkgevers.
 • In te stemmen met het advies aan gemeenten en UWV:
  • Middelen voor begeleidingskosten, no risk polis en kosten doelgroepbepaling m.b.t. garantiebanen voor 2015 beschikbaar te stellen. Hierbij te  onderzoeken of financiering uit de rijksbijdrage Werkbedrijf mogelijk is en waar nodig aan te vullen met gemeentelijke middelen.
  • Middelen voor inzet loonkostensubsidie voor de garantiebanen beschikbaar te stellen.
  • De taakstelling m.b.t. garantiebanen en het hierbij behorende budget in te zetten.
 • In te stemmen met de opdracht om het marktbewerkingsplan Holland Rijnland voor 1 februari 2015 of zoveel eerder als mogelijk te actualiseren en hierbij de realisatie van garantiebanen als nieuwe activiteit expliciet toe te voegen.
 • In te stemmen met de opdracht aan de gemeenten Katwijk, Leiden Alphen aan den Rijn en UWV, elk één en samen 4 banen in de overheidssector te realiseren als voorbeeld voor werkgevers.
 • In te stemmen met het verlengen van de opdracht kwartiermaker Werkbedrijf tot 1 juli 2015 met de opdracht om voor het eerstkomende bestuurlijk overleg met een begroting inclusief dekking voor de kwartiermaker te komen, die een koppeling heeft met de punten 1 tot en met 4
 • Adviesnota
  (103 kb)
 • Notitie opzet werkbedrijf Holland Rijnland
  (183 kb)
 • Regio in beeld, UWV marktanalyse
  (1,27 mb)

06 OGGZ

Tijdens het PHO van 31 oktober en 28 november is verzocht om aanvullende informatie over de inloopfunctie GGZ en beschermd wonen.

Inloopfunctie GGZ:
Over de inloopfunctie GGZ is besloten om een keuze te maken tussen scenario’s voor financiering. De aangepaste scenario’s zijn opgenomen in de bijgevoegde notitie.  Eerder is uitgesproken dat het merendeel van de gemeenten een voorkeur heeft voor een vorm van regionale solidariteit.
Voorstel:

 • Een keuze te maken tussen:
  • scenario 1b: alle gemeenten gezamenlijk (exclusief Alphen aan den Rijn) dragen de kosten van de inloopfunctie GGZ; of
   scenario 4: de subregio draagt de kosten voor de inloopfunctie binnen de eigen subregio. Daar waar de kosten het beschikbare budget in een subregio
   overschrijden, draagt de regio deze kosten.

Beschermd wonen:
Met betrekking tot beschermd wonen heeft het PHO gevraagd om een nadere analyse van het  klantenbestand en een update van de financiële situatie. Hierover is een bijlage toegevoegd. Eerder is ingestemd met het hanteren van het solidariteitsbeginsel bij financiële voor- en nadelen.
Voorstel:

 • Uit te gaan van het solidariteitsbeginsel, waarbij uitgangspunt is dat de centrumgemeente alles in het werk stelt om binnen het beschikbare budget te blijven, met een halfjaarlijkse rapportage door de centrumgemeente naar de regiogemeenten;
 • Akkoord te gaan met de te hanteren verdeelsleutel – de integratie-uitkering sociaal domein, objectief verdeelmodel;
 • Bij een financieel voordeel te kiezen voor d: de overschotten op te vangen in een gezamenlijke reserve en uitgaven of herverdeling van die reserve via gezamenlijke besluitvorming (PHO sociale agenda) te laten plaatsvinden.
 • Notitie inloopfunctie GGZ
  (190 kb)
 • Memo financiële afspraken Beschermd Wonen
  (59 kb)
 • Analyse Beschermd Wonen
  (185 kb)

07 Privacy-protocol Jeugdhulp

Uitvoering van de aan het college toegekende taken in het kader van de Jeugdwet 2015 en de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) maken het nodig om voor 1 januari 2015 de gegevensverzameling en verwerking in een Privacyprotocol te regelen. Het college is verantwoordelijk voor de gegevens en de gang door de keten van de instellingen en professionals die bij de jeugdhulpverlening betrokken zijn. In de Verordening Jeugdhulp is geregeld dat de gegevensverzameling niet kan beginnen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Het Privacy-protocol geeft uitvoering aan de in de Wbp opgenomen rechten van de gegevensverstrekker en van de gegevensontvanger. Daarnaast zijn in het Privacy-protocol de verplichtingen van de verantwoordelijke voor het gegevensbeheerder opgenomen.
Voorstel:

08 Wijziging DVO: bezwaar en- en Klachtenafhandeling bij jeugdhulp

Op grond van de Jeugdwet zullen vanaf 1 januari 2015 besluiten worden genomen in het kader van de jeugdhulp, die vallen onder de Algemene wet  bestuursrecht. Tegen deze besluiten kan dan ook bezwaar worden gemaakt. In de Dienstverleningsovereenkomst met SP71 is voorzien in de mogelijkheid de bezwaren op jeugdhulpbeschikkingen en -besluiten af te handelen. Bijgaande notitie ligt voor om, in tegenstelling hierop, gemeenten zelf hun bezwaarschriften op jeugdhulpbeschikkingen en -besluiten af te laten handelen.
Positief te adviseren over het voorstel om:

 • bezwaren met betrekking tot jeugdhulpbeschikkingen en –besluiten door gemeenten zelf te laten behandelen; en
 • bejegeningsklachten door de organisatie van herkomst te laten behandelen.
 • Adviesnota
  (88 kb)

09 Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp

Begin 2015 zullen indicaties voor jeugdhulp van sommigen jeugdigen aflopen. Daarmee eindigt hun overgangsrecht. Wanneer er na afloop van de indicatie nog een verdere jeugdhulpvraag is, moet een nieuw besluit worden genomen. Dit besluit moet worden genomen door de jeugd- en gezinsteams of met een verwijzing van een arts. Het is mogelijk dat vanwege de transitie en overgangsperikelen, dit besluit te laat wordt genomen. Om te voorkomen dat noodzakelijke jeugdhulp stopt vanwege het ontbreken van een tijdig besluit, wordt voorgesteld de indicaties ambtshalve te verlengen met maximaal 3 maanden. Het gaat om een overgangssituatie.
Voorstel:

 • Colleges positief te adviseren over het ambtshalve nemen van verleningsbesluiten voor verlenging van individuele gespecialiseerde jeugdhulp (zorg in natura) van 3 maanden, bij jeugdigen wiens indicatie voor 1 mei 2015 afloopt en waarbij de jeugdhulp noodzakelijk is.
 • Jeugdhulpaanbieders te verzoeken, vooruitlopend op het besluit van colleges, te doen wat nodig is om te zorgen dat cliënten die jeugdhulp nodig hebben
  deze jeugdhulp behouden ondanks dat de indicatie afloopt.
 • Het DB van Holland Rijnland te verzoeken aanbieders over het advies van het PHO te informeren.
 • Adviesnota
  (43 kb)

10 Nadere contractering Jeugdhulp 2015
Gemeenten moeten contracten afsluiten met aanbieders van jeugdhulp. In de aanbestedingsronde zijn de meeste aanbieders inmiddels gecontracteerd. Een voorstel hierover is 28 november 2014 in het PHO geweest. Een aantal aanbieders heeft zich om diverse redenen niet aangemeld bij de aanbesteding, maar komt wel in aanmerking voor een contract. Via dit voorstel wordt voorgesteld aan een drietal aanbieders alsnog dit jaar over te gaan tot gunning. Passend binnen de begroting en de wettelijke kaders.
Voorstel:

 • Positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland ten aanzien van het voorstel voor gunning jeugdhulp 2015 aan een drietal aanbieders
  volgens de niet openbare bijlage.
 • Positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland om de benodigde kosten voor contractering van deze drie aanbieders te dekken vanuit
  de post onvoorzien zoals opgenomen in de begroting Jeugdhulp 2015.
 • Adviesnota
  (57 kb)

11 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud