PHO Maatschappij 05 september 2018

Tijd: 10.00 – 12.15 uur
Gemeentehuis Katwijk
(Koningin Julianalaan 3, Katwijk)

Vertrouwelijk deel

(10.00 – 10.55 uur)

Pauze

Reguliere vergadering

01. Opening en vaststelling agenda
(11.00 – 11.05 uur)

02. Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 11 juli 2018
(11.05 – 11.10 uur)

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(11.10 – 11.15 uur)

Jeugd

04. Cliëntervaringsonderzoek Jeugd Holland Rijnland 2017-2018
(11.15 – 11.30 uur)

De gemeenten hebben een wettelijke verplichting om jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de toegankelijkheid, de kwaliteit en het effect van de jeugdhulp en van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering ervaren. In het voorjaar van 2018 hebben de gemeenten in Holland Rijnland onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van kinderen, jongeren en ouders met jeugdhulp. De rapportage geeft de resultaten en de inzichten weer.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek jeugd 2017-2018.
 • De rapportage ‘Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2017-2018’ naar het ministerie van VWS te sturen.
 • Vervolgacties te verwerken in de werkagenda van het Sturingsplan Jeugdhulp 2018-2019.
 • Het beleidsteam opdracht te geven een pilot voor te bereiden voor continue meting van cliëntervaringen in de Jeugdhulp.
 • Adviesnota
  (142 kb)
 • Rapport Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017-2018 inclusief bijlagen
  (0,99 mb)

05. Transformatiefonds VWS jeugd (nazending)
(11.30 – 11.55)

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben VNG en Rijk een Transformatiefonds opgericht. Voor de periode 2018 tot en met 2020 is landelijk € 108 miljoen beschikbaar aan transformatiebudget. Voor Holland Rijnland is dat over drie jaar €3,4 miljoen. Om in aanmerking te komen voor het transformatiefonds, stellen jeugdhulpregio’s een driejarig transformatieplan op (ontwikkelvoorstellen) dat aansluit op de actielijnen van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’.
In de voorliggende ontwikkelvoorstellen van Holland Rijnland zijn vijf regionale vraagstukken uitgewerkt. Zij dragen bij aan de transformatie van de jeugdhulp.
Garage2020 Leiden heeft onlangs een aanvraag ingediend bij het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 2018-2019. Omdat het beter past binnen de criteria van het Transformatiefonds, is het onder het ontwikkelvoorstel ‘Aansluiten op de digitale wereld’ opgenomen als project.
Voorstel:

 • De voorliggende ontwikkelvoorstellen voor de aanvraag voor het Transformatiefonds Jeugdhulp van Holland Rijnland in te dienen bij het Rijk.
 • Het plan dat Garage2020 Leiden heeft ingediend voor het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 2018-2019 op te nemen onder het ontwikkelvoorstel ‘Aansluiten op de digitale wereld’ voor het Transformatiefonds.
 • Adviesnota Transformatiefonds jeugd
  (169 kb)
 • Concepttransformatieplan Jeugd 2018-2020
  (378 kb)

Participatie

06. Versterken techniekonderwijs Holland Rijnland
(11.55 – 12.00 uur)

Het Technolab is een samenwerking aangegaan met mborijn//land. De twee partijen hebben gezamenlijk een programma gericht op versterking van het techniekonderwijs opgezet. Het opzetten van twee innovatielabs is een belangrijk onderdeel voor uitvoering van dit programma. Voor de realisatie is een aanvraag ingediend bij het cofinancieringsfonds Holland Rijnland.
Voorstel:

Wmo

07. Proces Regionale huisvestingsverordening 2019
(12.00 – 12.10 uur)

De leden van het PHO Maatschappij wordt geïnformeerd over het proces waarin de nieuwe regionale huisvestingsverordening tot stand komt. Er wordt vooruit geblikt op de conferentie van donderdagochtend 13 september a.s.. Hierin spreken gemeenten, corporaties, zorgpartijen en huurdersvertegenwoordigingen over de te maken keuzes in de nieuwe verordening.
Voorstel:

08. Rondvraag en sluiting
(12.10 – 12.15 uur)

Het volgende PHO Maatschappij zal plaatsvinden op 26 september in Leiden.

Back To Top
Ga naar de inhoud