Skip to content

PHO Leefomgeving en Economie 10 mei 2017

10 mei 2017
12:30-17:30 uur
Raadzaal gemeente Oegstgeest

12:30-13:15 uur: Gezamenlijk deel PHO Maatschappij/Leefomgeving

00 Themasessie doelgroepenvervoer

Mw. Laura Werger gaat in opdracht van provincie Zuid-Holland het bestuurlijke draagvlak voor migratie en/of integratie van het doelgroepenvervoer in het openbaar vervoer onderzoeken. In deze gezamenlijke sessie van PHO Maatschappij en Leefomgeving wil zij een beeld krijgen wat haalbaar zou zijn en welke voorwaarden de verschillende partijen stellen om al dan niet met elkaar te komen tot kansrijke ontwikkelingen.

13:15-13:30 UUR PAUZE EN ZALENWISSEL

13:30-15:00 uur: Gezamenlijk deel PHO Economie/Leefomgeving/Maatschappij

00 Themasessie regionale woonagenda 2017
(13:30-15:00)

Onder leiding van bureau Compaenen zal in subregionale deelsessies een stap gezet worden in het proces van de actualisatie regionale woonagenda 2017.

15:15-17:30 uur: PHO Economie en Leefomgeving

ECONOMIE (15:15 – 15:30u.)

01 Opening en vaststelling agenda

02 Besluitenlijst van het portefeuillehouderoverleg Economie van 15 februari en 16 maart 2017  

Voorstel:

03 Mededelingen en ingekomen stukken

 • Stand van zaken Behoefteberaming kantoren en bedrijfsruimte
 • Stand van zaken Energieakkoord
 • Terugkoppeling bestuurlijk overleg Regionale Agenda Greenports 10/05/2017
 • Samenwerkingskaart waterrecreatie Zuid-Holland
 • Toezenden vertrouwelijke stukken aan regiocoördinatoren
 • Informatiebrief 2e tender Leader
  (296 kb)

04 Behoefteraming bedrijventerrein

De provincie Zuid-Holland heeft aan STEC de opdracht gegeven om de behoefteraming voor bedrijventerreinen in kaart te brengen. Daarbij zijn alle regio’s via klankbordgroepen betrokken. De conceptversie van het eindrapport is besproken in het extra PHO Economie van 16 maart. Overall conclusie van de wethouders was dat het wenselijk is om op regionale schaal met elkaar een bedrijventerreinenstrategie te hebben.
Voorstel:

 • Conceptplan van aanpak te bespreken (nazending)

05 Rondvraag en afsluiting onderdeel economie

ALGEMEEN  LEEFOMGEVING (15:30 – 15:40u.)

06 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ Uitgegane stukken/Verslagen 

Voorstel:

ONDERDEEL NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE (15:40 – 16:30 U.)

07 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

 • Terugkoppeling bestuurlijke overleggen Doorsteek Rotte-Rijn-Vliet, Nationaal park Hollandse duinen

08 Presentatie Water recreatie netwerken

Jaap Brouwer van Waterrecreatie Nederland zal een presentatie geven over de economische potentie van waterrecreatie in Holland Rijnland/randstad.

09 Groenprogramma

In het Algemeen Bestuur (AB) Holland Rijnland van 14 december 2016 is de evaluatie van het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 aan de orde geweest. In het AB is besloten om:

 • Tot een harmonisatie van voorwaarden voor de verantwoording van groenprojecten te komen.
 • Een accountantsprotocol op te stellen, waar voorwaarden voor verantwoording volledig in verwoord zijn.
 • In de doelstellingen expliciet aandacht te besteden aan het bevorderen van biodiversiteit.

In het PHO Leefomgeving van 11 november 2016 is afgesproken om een memo op te stellen voor particuliere initiatiefnemers van groenprojecten, onder welke voorwaarden zij een bijdrage kunnen krijgen uit het groenprogramma. De afspraken in het AB en PHO zijn in dit voorstel met bijbehorende bijlagen vorm gegeven.
Voorstel:

 • Het DB te adviseren over bijgaand AB-voorstel aangaande de volgende beslispunten:
  • Kennis te nemen van de wens van het Algemeen bestuur om tot verdere harmonisatie van de verantwoording van groenprojecten te komen en het DB gevraagd heeft hier uitwerking aan te geven.
  • Te constateren dat de harmonisatie verantwoording groen projecten vorm moet worden gegeven met de betrokken landschapstafels en de landschapstafels een systematiek hanteren die aansluit op voorwaarden van het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 van Holland Rijnland.
  • Te constateren dat nadere afspraken over verantwoording in overleg met de landschapstafels opgenomen kunnen worden in de toekomstig af te sluiten Uitvoeringsovereenkomsten tussen de landschapstafels en Holland Rijnland.
  • De constateringen onder punt 1 en 2 ter kennisgeving te agenderen in het PHO Leefomgeving en het AB van Holland Rijnland.
  • In te stemmen met de handleiding Verantwoording- en accountantscontrole behorend bij het Regionaal Groenprogramma 2010-2020.
  • Kennis te nemen van het memo voorwaarden voor particuliere initiatiefnemers van projecten.
  • Onder voorbehoud van een positief advies van het PHO Leefomgeving (d.d. 10 mei), het AB te vragen om in te stemmen met de eerste partiele herziening Regionaal Groenprogramma 2010-2020, zoals geformuleerd in het addendum met als oogmerk de doelstelling biodiversiteit toe te voegen.
  • Adviesnota
   (141 kb)
  • Memo Uitwerking harmonisatie verantwoording
   (89 kb)
  • Verantwoordings- en accountantsprotocol
   (440 kb)
  • Memo voorwaarden voor particuliere initiatiefnemers van projecten
   (139 kb)
  • Eerste partiele herziening Regionaal Groenprogramma 2010-2020, addendum biodiversiteit
   (8 kb)

ONDERDEEL RUIMTE EN WONEN (16:30 – 16:40u.)

10 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

ONDERDEEL VERKEER EN VERVOER (16:40 – 17:30u.)

11 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ Uitgegane stukken/Verslagen

 • Brief Rocov inz. Openbaar Vervoer en infrastructuur
  (215 kb)
 • Brief GS Zuid-Holland inz. inpassing Rijnlandroute
  (103 kb)
 • Brief Procesaanpak regionale gebiedsagenda’s en de herijking van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017
  (135 kb)
  In het vorige  portefeuillehouderoverleg is door de heer Fisser van de provincie bij het punt  knelpuntenanalyse kort ingegaan op het voornemen van de provincie om in  samenspraak met de regio’s een gebiedsagenda per regio op te gaan stellen.  Hier aan gekoppeld gaat de provincie in gesprek met de regio’s over de toekomst  van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland. Het komende jaar is voor deze  subsidieregeling aangemerkt als een overgangsjaar. Is middels is gestart met de  uitvraag van projecten die voor het komende jaar voor subsidie kunnen worden  aangemeld. De gesprekken over toekomstige aanpassingen zullen via de  reguliere overleggen in de regio’s verlopen. U wordt op de hoogte gehouden van  de ontwikkelingen dienaangaande.
 • Stand van zaken stationsgebied Leiden
 • Verkeersveiligheid
 • Overzicht voortgang projecten (de stoplichtennotitie): in het voorjaar wordt dit  overzicht altijd geactualiseerd. Nu de knelpuntenanalyse met een  uitvoeringsprogramma wordt voorbereid is afgesproken het projectenoverzicht  vooralsnog niet te actualiseren. Mogelijk wordt afhankelijk van de  knelpuntenanalyse voor een andere vorm gekozen.

12 Beheer regionale verkeers- en milieukaart Holland Rijnland

Voorstel:

 • Kennis te nemen van de uitwerking van de inrichting van het beheer van de RVMK zoals beschreven in bijgaand memo en zoals gevraagd in het portefeuillehouderoverleg Verkeer en Vervoer van november 2015;
 • In principe in te stemmen met de voorgestelde inrichting van het beheer van de RVMK zoals beschreven in bijgaand memo inclusief de daarin opgenomen structurele financiële bijdrage per gemeente;
 • De gemeente Leiden te vragen om op basis van dit voorstel de transitie te regelen waaronder het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid–Holland.
 • Adviesnota
  (209 kb)
 • Memo inz. voorstel inrichting beheer RVMK
  (219 kb)

13 Rapportage Trends en Knelpunten Holland Rijnland,  op weg naar een  mobiliteitsagenda

Voorstel:

14 Plan van aanpak OV-visie

Voorstel:

15 Regionaal Verkeer- en Vervoerplan

De actualisatie van het RVVP kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. In de notitie worden drie mogelijke varianten genoemd.
Voorstel:

16 Rondvraag

De volgende vergadering van het portefeuillehouderoverleg Leefomgeving vindt plaats op de regiomiddag Holland Rijnland van 30 augustus 2017.

Back To Top
Ga naar de inhoud