PHO Energie, Economie en Leefomgeving 30 mei 2018

10:30 – 17:00 uur
Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Stadhuisplein 1 Alphen aan den Rijn

Algemeen

(10:30 – 10:35 uur)

01. Opening en vaststelling agenda

02. Vaststelling besluitenlijst PHO Economie en Leefomgeving 15 november 2017
Voorstel:

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

Energie

Voorzitter: Liesbeth Spies
10:35 – 11:05 uur

04. Opening, mededelingen, verslagen vorig PHO+ en Stuurgroepen en vaststelling agenda

05. Convenant Aardgasvrije bouw
In het PvA Warmte is aangegeven dat we een beleidskader opstellen voor nieuwbouw. Stedin heeft dit onlangs al gedaan met de MRA. Samen met Liander willen we met alle 14 gemeenten een convenant opstellen Van het gas af: er ligt nu een concept. Idee om die op 30 mei te ondertekenen bij eerste nieuwe  Regiodag/PHO.
Voorstel:

06.   Financiering voor 2019 en verder
Voorstel:

 • Aan elke partner voor 2019 (tot en met 2025) eenzelfde, structurele bijdrage te vragen als voor 2018. Met deze bijdragen blijft de continuïteit van het programma geborgd en kan het programma blijven dienen als aanjaagfunctie, stimulans en structuur voor de verder uitrol van de regionale energietransitie. Dit verzoek om een financiële bijdrage van de partners zal de komende maanden in worden gebracht bij de begrotingsbehandelingen 2019.
 • Memo financiering 2019 en verder
  (279 kb)

Economie

11.05 – 11.10 uur

07.  Mededelingen en ingekomen stukken

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Terugmelding externe overleggen

Ruimte en Wonen

11.10 – 11.25 uur
Voorzitter: Gerben van Duin

08.  Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

09. Gemeentelijke vertegenwoordiging beleidscommissie woonruimteverdeling
De Huisvestingsverordening Holland Rijnland bepaalt dat er een beleidscommissie is die adviseert over het woonruimte-verdeelbeleid. Met de start van een nieuwe raadsperiode dient ook een nieuwe gemeentelijke delegatie te worden ingesteld.
Voorstel:

10.  Vertegenwoordigers ambassadeursteam huisvesting arbeidsmigranten
Gemeenten hebben als rol om huisvestingsinitiatieven vanuit de markt te faciliteren. Gemeenten nemen daarom deel aan het ambassadeursteam huisvesting arbeidsmigranten. Deze heeft tot doel huisvestingsinitiatieven te stimuleren, de realisatie te monitoren en knelpunten aan de juiste tafel te agenderen.
Voorstel:

 • Het ambassadeursteam huisvesting arbeidsmigranten te verzoeken haar monitor- en aanjaagrol te continueren;
 • De provincie te verzoeken toe te treden tot het ambassadeursteam;
 • Namens de gemeenten twee bestuurlijke vertegenwoordigers aan te wijzen die zitting nemen in het ambassadeursteam;
 • Holland Rijnland te verzoeken het ambassadeursteam secretarieel te ondersteunen.
 • Adviesnota Huisvesting arbeidsmigranten
  (143 kb)
 • Rapport Huisvesting arbeidsmigranten
  (819 kb)

Natuur, landschap en recreatie

(11.25 – 11.35 uur)

11. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
 • Terugmelding externe overleggen

12. Groenprogramma 2020-2030
Het huidige Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland loopt in 2020 af. De vraag ligt voor of, en zo ja in welke vorm, het Groenprogramma een vervolg krijgt. Het vervolg van het Groenprogramma is op 17 mei besproken in het DB en op 22 mei in het Ambtelijk overleg Natuur, Landschap en Recreatie van Holland Rijnland.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling DB en Ambtelijk overleg Natuur, Landschap en Recreatie;
 • Oriënterende bespreking mogelijk vervolg regionaal groenprogramma.

Verkeer en vervoer

(11.35 – 11.55 uur)

13. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

14. Subsidieaanvraag provinciale subsidieregeling mobiliteit
Provincie Zuid-Holland heeft de regio’s in de gelegenheid gesteld om in het kader van de Subsidieregeling Mobiliteit infrastructurele projecten voor het subsidiejaar 2019 aan te melden. Medio juli moet het verzoek schriftelijk zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten. Daarom wordt voorgesteld het Dagelijks Bestuur te adviseren bijgaande projectlijsten vast te stellen en in te dienen bij Provincie Zuid-Holland.
Voorstel:

15. Regiotaxi Holland Rijnland na 2018
Op 1 januari 2019 loopt het huidige contract voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in Holland Rijnland, de Regiotaxi Holland Rijnland, af. Voorgesteld wordt om het DB te adviseren om het contract te verlengen.
Voorstel:

 • Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren in te stemmen met de verlenging met twee jaar van het huidige vervoercontract voor de Regiotaxi Holland Rijnland.
 • Voorafgaand aan de verlenging van het contract voor de Regiotaxi in gesprek te gaan met de contracthouder, De Vier Gewesten BV, over de te leveren kwaliteit van het vervoer;
 • De huidige bestuursovereenkomst met de provincie Zuid-Holland voor een periode van vier jaar, volgens ongewijzigde afspraken, te verlengen.
 • Adviesnota verlenging Regiotaxi
  (139 kb)
 • Bijlage bij voorstel verlenging regiotaxi CVV financiën SRM Regionale Gebiedsagenda Mobiliteit
  (110 kb)

16. Rondvraag en sluiting
(11:55-12:00)

De volgende vergadering van het portefeuillehouderoverleg Economie en Leefomgeving vindt plaats op de regiomiddag Holland Rijnland van 5 september 2018 te Katwijk.

Lunch

12:00-12:30 uur

MIDDAGPROGRAMMA

12.30 – 17.00 uur

Op de regiodag van 30 mei organiseert Holland Rijnland een middagprogramma voor de (nieuwe) portefeuillehouders door de regio. In het middagprogramma wordt u geïnformeerd over de onderwerpen binnen de domeinen maatschappij, energie, economie en leefomgeving waar de gemeenten in Holland Rijnland op samenwerken. Tevens worden de volgende drie voorbeelden bezocht:

De Jozef van Woonstichting Woonforte in Alphen aan den Rijn: een voorbeeld van transformatie leegstaand vastgoed, tijdelijke huisvestingsvormen, huisvesting van spoedzoekers en doelgroepen maatschappelijke zorg.
De Leo Kannerschool in Oegstgeest: kansen en knelpunten bij de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en (jeugd)zorg voor leerlingen van voortgezet speciaal onderwijs.
De Bollenpolder van de toekomst: vanaf Tespelduyn in Noordwijkerhout vertelt Onno Zwart van de Greenport OntwikkelingsMaatschappij over de Hoogeveense polder en omliggende gebieden als bollen proef-polder  voor duurzame en economisch verantwoorde bollenteelt.
Natuurlijk is het middagprogramma ook bedoeld om nader kennis te maken met uw collega-bestuurders van de andere gemeenten in regio Holland Rijnland. Het middagprogramma start na de portefeuillehoudersoverleggen en de lunch om 12:30 uur bij de locatie van de Jozef aan de Hoflaan (vlakbij stadhuis van Alphen aan den Rijn) en eindigt om 17:00 uur ook weer in Alphen aan den Rijn.

 

Back To Top
Ga naar de inhoud