Klachten

Holland Rijnland probeert iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent, bijvoorbeeld over de wijze waarop wij u te woord staan of omdat u geen antwoord krijgt op een brief. In zo’n geval kunt u een klacht indienen. Die klacht kunt u richten tegen een ambtenaar van Holland Rijnland, het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur of de directeur-secretaris.

U kunt een klacht indienen over een gebeurtenis die niet langer dan een jaar geleden plaatsvond. Als er een andere manier van rechtsbescherming wordt geboden, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen, dan kunt u geen klacht indienen.

Met welke klachten kunt u niet bij ons terecht?

Voor klachten die betrekking hebben op de Regiotaxi, kunt u terecht bij de vervoerder zelf. Zie hiervoor de klachtenpagina van de Regiotaxi.

Voor klachten die te maken hebben met woonruimteverdeling, zoals de inschrijving als woningzoekende, de aanvraag van een urgentieverklaring of de handelwijze van een medewerker van een woningcorporatie, richt u zich tot de desbetreffende woningcorporatie.

Hoe dient u een klacht in?

Bij voorkeur dient u uw klacht schriftelijk of per e-mail in. Maar u mag ook bellen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en geef aan tegen wie u uw klacht richt.

Uw klacht kunt u sturen naar:

Holland Rijnland t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 558 2300 AN Leiden, juridischezaken@hollandrijnland.nl, 071 523 90 90

Uw klacht ingediend, en dan?

De klachtencoördinator van Holland Rijnland overlegt eerst met de persoon tegen wie de klacht is ingediend. De klachtencoördinator kijkt of er direct een oplossing kan worden aangedragen voor uw klacht. Is dit niet het geval, dan wordt u uitgenodigd om uw klacht mondeling toe te lichten. Hierbij is degene aan wie de klacht gericht is, ook aanwezig. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Aan de hand hiervan adviseert de klachtencoördinator over de afhandeling van de klacht. Deze afhandeling is binnen tien weken, waarbij het mogelijk is om deze termijn met vier weken te verlengen.

Ga voor meer informatie het naar klachtenreglement van Holland Rijnland.

De Nationale ombudsman

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de uitkomst van de klachtafhandeling. U kunt dan uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. Deze instantie adviseert om eerst telefonisch contact op te nemen over uw klacht. Let wel, de Nationale ombudsman neemt een klacht pas in behandeling als de klachtenprocedure bij Holland Rijnland is afgerond.

0800 335 55 55

www.nationaleombudsman.nl

Back To Top
Ga naar de inhoud