Over ons

Organisatie

Binnen Holland Rijnland, in het hart van de Randstad, werken wij met dertien gemeenten samen om de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven van inwoners, instellingen en bedrijven te verbeteren. Als Holland Rijnland stimuleren en faciliteren wij deze samenwerking.

Organogram

Download: Organogram 2019 | 70 kb | of bekijk de tekstversie

Bestuur

Holland Rijnland kent een bestuursmodel bestaande uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Gemeenten kiezen zelf of zij collegeleden, raadsleden of een combinatie afvaardigen in het Algemeen Bestuur.

 

De gemeenteraad van iedere Holland Rijnland-gemeente, wijst de vertegenwoordigers aan in het Algemeen Bestuur. Deze vertegenwoordigers kennen de standpunten van de eigen gemeenteraad over voorstellen die worden voorgelegd aan de vergadering van het Algemeen Bestuur.

 

In elk Portefeuillehoudersoverleg zijn alle colleges van B&W vertegenwoordigd. Het college is zelf verantwoordelijk dat de ingenomen standpunten worden overgedragen aan de eigen gemeenteraad.

 

Om goed in te spelen op de besluitvorming in Holland Rijnland, kent een groot aantal gemeenteraden een commissie of werkgroep regiozaken. Deze commissie kan de raadsvergaderingen afstemmen op het vergaderschema van de regio. Daarnaast geeft de commissie of werkgroep kaders waarbinnen de gemeentelijke vertegenwoordigers aan de regionale bestuurstafel kunnen acteren en controleert deze ook.

 

De meeste gemeenten hebben een regiocoördinator | 69 kb | benoemd. Deze is goed op de hoogte van wat er speelt in de regio en wie het aanspreekpunt is voor het regionale onderwerp in die gemeente.

 

Het handboek best practices | 222 kb | beschrijft hoe een gemeentelijke organisatie zo goed mogelijk kan inspelen op de regionale besluitvorming.

Algemeen Bestuur

Holland Rijnland kent een bestuursmodel met een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De gemeenten kiezen zelf of zij collegeleden, raadsleden of een combinatie daarvan afvaardigen in het Algemeen Bestuur. Elke gemeente vaardigt twee personen af, plus mogelijk een DB-lid. Het aantal leden in het Algemeen Bestuur is echter niet van invloed op de stemverhouding. Voor elke 10.000 inwoners wordt één stem uitgebracht, met een minimum van twee stemmen. Daardoor kan het aantal stemmen per gemeente variëren van twee stemmen (voor kleinere gemeenten) tot 39 (voor Leiden). Overzicht van de leden »

 

Download het overzicht van de stemverhoudingen
28 kb

 

Het Algemeen bestuur vergadert vier keer per jaar. De vergaderdata en locaties vindt u in het vergaderschema. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De agenda’s en stukken van het Algemeen Bestuur liggen ter inzage in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten.
De besluitenlijsten zijn tevens te downloaden.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de regio is samengesteld uit leden van het Algemeen Bestuur, gekozen door alle leden van het Algemeen Bestuur en heeft een voorzitter. Uit de drie clusters (Duin- en Bollenstreek, de Leidse regio en de Rijnstreek) zijn elk twee leden voorgedragen.

 

Elk lid van het Dagelijks Bestuur is portefeuillehouder voor een of meerdere beleidsvelden. Het Dagelijks Bestuur doet na advisering door het Portefeuillehoudersoverleg voorstellen aan het Algemeen Bestuur of de colleges van Burgemeester en Wethouder (B&W). Ook is het Dagelijks Bestuur belast met de uitvoering van besluiten van het Algemeen Bestuur.

 

Het Dagelijks Bestuur vergadert gemiddeld elke drie weken op het kantoor van Holland Rijnland in Leiden. De exacte data vindt u in het vergaderschema | 19 kb |. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld.

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Portefeuillehoudersoverleg

Elk college van B&W is in alle Portefeuillehoudersoverleggen vertegenwoordigd. In dit overleg treffen de portefeuillehouders elkaar en worden feitelijk zaken gedaan. De gemeentelijke vertegenwoordigers spreken in deze overleggen niet op persoonlijke titel maar namens de eigen gemeente.

 

Alle voorstellen die in het Algemeen Bestuur op de agenda staan, zijn eerst besproken in het Portefeuillehoudersoverleg. Deze overleggen zijn openbaar en telkens in een ander gemeentehuis in de regio. De leden krijgen de stukken uiterlijk twee weken voor de vergadering toegestuurd.

Nieuws