Algemeen Bestuur 04 juli 2018 incl. nazending #1

20.00
Gemeentehuis Oegstgeest

00 Algemeen Bestuur

01 Opening en vaststelling agenda

02 Aanwijzen van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en aanwijzen van de leden van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

03 Verslag Algemeen Bestuur 14-03-2018
Beslispunt:

04 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

De meeste ingekomen stukken zijn zienswijzen op de begroting en zijn om die reden als bijlagen bij agendapunt 06 gevoegd.

De ingekomen reactie op de brief over Schiphol is bij agendapunt 08 over dat onderwerp gevoegd.

Mededelingen

 • Aanbesteding accountant

05 Jaarrekening 2017

Het Algemeen Bestuur is het gremium dat de jaarstukken van het voorgaande begrotingsjaar vaststelt (artikel 34 lid 3, Wet gemeenschappelijke regelingen). De wet stelt ook dat de jaarstukken van een gemeenschappelijke regeling binnen veertien dagen na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarvoor de jaarstukken gelden, bij de provincie moet zijn aangeboden. In bijlage I treft u de jaarstukken 2017 van Holland Rijnland. Deze jaarstukken betreffen de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.
Beslispunt:

 • De jaarstukken van 2017 van Holland Rijnland vast te stellen;
 • Kennis te nemen van de verklaring en het verslag van de accountant (wordt nagezonden);
 • Het resultaat van de jaarrekening vóór bestemming vast te stellen op €582.208 voor het onderdeel Holland Rijnland reguliere taken;
 • Het resultaat van het onderdeel TWO vast te stellen op -€371.737;
 • Het gezamenlijk resultaat vast te stellen op € 210.471;
 • In te stemmen met de toevoeging van het restant van het budget Cofinancieringsfonds á  € 23.730 aan de reserve Cofinanciering;
 • In te stemmen met de toevoeging van het restant van het budget Werkagenda Jeugd á € 2.993 aan de reserve Werkagenda Jeugd;
 • In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve van € 156.060 voor Natuurlijke, Landschappelijke en Recreatieve Elementen;
 • Daarmee het uiteindelijke rekeningresultaat na bestemming vast te stellen op €27.688;
 • In te stemmen met de instelling van een Algemene Reserve die maximaal €250.000 bedraagt;
 • In te stemmen met de toevoeging van het rekeningresultaat á € 27.688 aan de Algemene Reserve;
 • In te stemmen met de verrekenstaat bijdragen deelnemende gemeenten.
 • Adviesnota jaarstukken 2017
  (246 kb)
 • Jaarstukken 2017 voor AB
  (804 kb)

De gewaarmerkte jaarrekening, de controleverklaring en het verslag van bevindingen van Publiek Belang Accountants zullen worden nagezonden wanneer deze gereed zijn.

06 Begroting 2019

Bijgaand treft u aan de begroting van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor het jaar 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022. Voor de opbouw van deze begroting en de toelichting hierop wordt verwezen naar de in het begrotingsboekwerk opgenomen Algemene Beschouwingen.

Deze ontwerpbegroting is voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met het verzoek hun gevoelens met betrekking tot de ontwerpbegroting bij voorkeur vóór 4 juli 2018 schriftelijk aan ons kenbaar te maken. De reacties van de gemeenteraden zijn aan de leden van het Algemeen Bestuur (na)gezonden.
Beslispunt:

07  Auditcommissie

Sinds de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 maart 2017 is er een auditcommissie die een adviserende taak aan het Algemeen Bestuur heeft. Het Algemeen Bestuur beslist over de benoeming van de leden van de auditcommissie. De auditcommissie wordt ondersteund door griffiers.

Met het vertrek van de leden van de auditcommissie uit het Algemeen Bestuur is er behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd één persoon per cluster hiervoor beschikbaar te stellen.
Beslispunt:

08 Schiphol

Op 14 maart heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland ingestemd met een voorstel van de gemeente Teylingen om namens de regio een brief te sturen aan de minister, met name over de zorgen over de geluidsoverlast in de nacht. Naar aanleiding hiervan is 14 maart in het AB ook gesproken over de mogelijkheid om een gezamenlijke strategie inzake Schiphol te bepalen en de rol van Holland Rijnland hierin.

De rol van Holland Rijnland inzake Schiphol is 17 mei 2018 besproken in het DB. Met dit voorstel leggen we de gemaakte afspraken vast. Daarnaast hebben we eind mei een reactie van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen op onze brief.
Beslispunt:

09 Cofinancieringsfonds

Conform afspraak zal aan de hand van een presentatie het AB worden meegenomen in de projecten die mede mogelijk zijn gemaakt door het cofinancieringsfonds.

10 Rondvraag en Sluiting

Volgende vergadering van het Algemeen Bestuur:
17 oktober 2018, in Lisse

Back To Top
Ga naar de inhoud