PHO Wonen + Maatschappij 31 oktober 2018

09:00 – 10:00 uur
Alphen aan den Rijn

Pho Wonen gecombineerd met PHO Maatschappij

01. Regionale huisvestingsverordening
(09:00 – 10:00 uur)
Op basis van de uitkomsten van een participatietraject met relevante stakeholders is door Holland Rijnland de regionale huisvestingsverordening geactualiseerd. Het PHO wordt gevraagd het Dagelijks Bestuur te adviseren over de concept-verordening.
Voorstel:

Wmo en participatie

01. Mededelingen (WMO en Participatie)
(10:00 – 10:05 uur)

02. Samenwerkingsagenda gemeenten en Zorg & Zekerheid inzake GGZ
(10:05 – 10:20 uur)
In de lokale en regionale infrastructuur van zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen, heeft de ggz een belangrijke positie. Gemeenten kopen o.a. ondersteunende begeleiding en beschermd wonen in bij ggz-instellingen. De zorgverzekeraars en het zorgkantoor zijn als financier van de geestelijke gezondheidszorg een belangrijke partner van gemeenten. Z&Z is in Holland Rijnland de preferente zorgverzekeraar (uitvoering ZvW) en het zorgkantoor (uitvoering Wlz). Om tot verbetering te komen in de lokale en  regionale sociale infrastructuur voor maatschappelijke zorg van zijn bijgevoegde samenwerkingsafspraken opgesteld met Z&Z. Deze worden jaarlijks concreet gemaakt in uitvoeringsplannen.
Voorstel:

Jeugd

03. Vaststelling besluitenlijst PHO Maatschappij 26 september 2018
(10:20 – 10:25)

04. Mededelingen en ingekomen stukken
(10:25 – 10:35 uur)

05. Beoordeling plan in het kader van Tijdelijk Fonds Jeugdhulp ‘Bij Mees’
(10:35 – 10:45 uur)
Het regionaal beleidsteam jeugd en de TWO jeugdhulp hebben een plan beoordeeld dat een zorgaanbieder in het kader van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp (TFJ) Holland RIjnland heeft aangeleverd. Doel van dit Tijdelijk Fonds is de transformatie te versnellen.
Voorstel:

06. Evaluatie en positionering jeugdbeschermingstafel
(10:45 – 11.00 uur)
Gemeenten hebben een wettelijke taak om de toeleiding naar het gedwongen kader te regelen. De gemeenten in Holland Rijnland hebben hieraan invulling gegeven door het inrichten van een jeugdbeschermingstafel (JBT). De JBT is op 1 januari 2015 van start gegaan. In het voorjaar van 2018 is de functie en het functioneren van de JBT geëvalueerd. De voorzitters van de JBT worden vanuit de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) bij Holland Rijnland gedetacheerd. Deze detacheringsconstructie eindigt per 1  januari 2019. Dit betekent dat tijdig een besluit moet worden genomen over continuering en positionering van de JBT per 1 januari 2019 (zie hiervoor ook de bijlage ‘Notitie positionering JBT’). De evaluatie levert input voor besluitvorming hierover.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de evaluatie van de Jeugdbeschermingstafel en de aanbevelingen uit de evaluatie te onderschrijven;
 • Het beleidsteam opdracht te geven deze aanbevelingen uit te voeren;
 • De jeugdbeschermingstafel te continueren;
 • De jeugdbeschermingstafel vanaf 1 januari 2019 te positioneren bij Holland Rijnland;
 • De positionering van de jeugdbeschermingstafel, en daarmee het in dienst nemen van de voorzitters en secretaris, bij Holland Rijnland juridisch te borgen via de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp.
 • Adviesnota Evaluatie en positionering jeugdbeschermingstafel
  (143 kb)
 • Notitie positionering jeugdbeschermingstafel
  (337 kb)
 • Evaluatie jeugdbeschermingstafel
  (936 kb)

07. Versterken van de toegang tot jeugdhulp vanuit huisartsen
(11.00 – 11.15 uur)
Het voorliggende voorstel betreft de verdeling van de, nog door het Rijk toe te kennen, gelden uit het Transformatiefonds die begroot zijn voor het ontwikkelvoorstel “Versterking van de toegang tot jeugdhulp vanuit huisartsen”.
Voorstel:

08. Concept eerste halfjaarrapportage 2018 Jeugdhulp Holland Rijnland
(11.15 – 11.30 uur)
De eerste halfjaarrapportage 2018 Jeugdhulp Holland Rijnland geeft inzicht in de cijfermatige ontwikkeling van de Jeugdhulp in het eerste half jaar van 2018.
Voorstel:

Vertrouwelijk deel

(11:30 – 12:30 uur)

Het volgende PHO Maatschappij zal plaatsvinden op 21 november in de gemeente Teylingen, bestuurscentrum te Voorhout.

Back To Top
Ga naar de inhoud