PHO Maatschappij 18 januari 2017

09:30-12:00 uur
Gemeentehuis Oegstgeest

01 Opening en vaststelling agenda
09.30 – 09.35 uur

02 Vaststelling besluitenlijst PHO Maatschappij 7 december 2016
09.35 – 09.45 uur

03 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
09.45 – 10.00 uur

Jeugd

04 Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q3
10.00 – 10.20 uur

De kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland Q3 geeft inzicht in de cijfermatige ontwikkeling van de Jeugdhulp in het kwartaal. Voorstel is kennismane van het rapport en bespreken van de inhoud.
Voorstel:

05 Beoordelingskader Tijdelijk Fonds Jeugdhulp
10.20 – 10.50 uur

De gemeenten in Holland Rijnland, die gezamenlijk alle jeugdhulp inkopen via de TWO jeugdhulp, hebben besloten een Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland in te stellen.
Doel van dit Tijdelijk Fonds is de transformatie in de jaren 2016 t/m 2019 te versnellen. Om als zorgaanbieder in aanmerking te komen voor het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland is voorliggend beoordelingskader opgesteld.
Voorstel:

06 Invulling Raad van Advies voor Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams
10.50 – 11.05 uur

De Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland is op zoek naar leden voor de in te stellen Raad van Advies. De Raad van Advies bestaat uit drie personen, die worden benoemd door de ALV. De leden van de Raad van Advies worden buiten de leden van de coöperatie gerekruteerd. Een van de leden dient voorgedragen te worden door de gemeenten.
Bestuur en directie verzoeken de gemeenten om voor 1 februari 2017 tot een voordracht te komen, zie voor meer informatie de bijlagen.
Voorstel:

WMO

07 Index GGZ regeling 2017
11.05 – 11.15 uur

Op basis van de afspraken die gemaakt zijn in de Gemeenschappelijke regeling GGZ ontvangt u jaarlijks de afrekening regionale GGZ subsidies en de begroting voor het komende jaar. Bijgaande brief betreft de afrekening 2015 en raming 2017.
De Leidse gemeenteraad heeft in november 2016 besloten om de korting op de indexering van subsidies niet toe te passen in 2017. Dit betekent dat de index voor subsidie in 2017 van 1,4 procent van toepassing is op de Leidse subsidies. Er is al enige jaren sprake van de 0-lijn voor de regionale GGZ-subsidies. Wij adviseren u daarom dit besluit van de Leidse gemeenteraad te volgen en deze index toe te passen op deze subsidies.
Voorstel:

08. Rondvraag en sluiting
11.15 – 11.30 uur

  • 25 januari is de werkconferentie bijzondere doelgroepen. Inventarisatie wie er aanwezig is, wie er in aanloop van de werkconferentie al bezig is met het onderwerp en of er onderwerpen zijn die de portefeuillehouders mee willen geven aan de organisatie.

Volwasseneneducatie – Feestelijke ondertekening Convenant Bondgenootschap Geletterdheid 2017-2020
11.30 – 12.00 uur

Samen met meer dan dertig verschillende partners in de regio vindt een feestelijke ondertekening van het convenant Bondgenootschap Geletterdheid 2017-2020 plaats. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het eerder getekend convenant in 2013 en gaan de bondgenoten gezamenlijk de strijd aan tegen laaggeletterdheid in de regio met nog concretere afspraken en activiteiten.

Back To Top
Ga naar de inhoud