PHO Maatschappij 02 juli 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda14 mei 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming

04 Transitie jeugdzorg: Notitie Jeugdhulp 2015 inclusief begroting

De werkgroep Programma Jeugdhulp 2015 heeft een notitie opgesteld waarin wordt ingegaan op de inkoop van de jeugdhulp in 2015. Tevens bevat deze notitie een begroting voor 2015 voor het uitvoeren van de taken van de jeugdwet. In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen regionale kosten en lokale kosten, zijn reserveringen opgenomen en staan voorlopige bedragen voor de grotere jeugdhulpaanbieders genoemd. Deze bedragen zijn indicatief en vormen de basis voor de onderhandelingsgesprekken met de aanbieders. De bijbehorende begroting dient dan ook vertrouwelijk behandeld te worden. De notitie incuslief begroting staan geagendeerd voor het Ambtelijk Overleg Jeugd van 24 juni a.s. Uiterlijk 25 juni worden de stukken aan het PHO nagezonden voor bespreking op 2 juli.

05 Transitie jeugdzorg: Uitwerking technisch opdrachtgeverschap

In de vorige vergadering is ingestemd met de uitwerking door Servicepunt 71 van een voorstel voor technisch opdrachtgeverschap Jeugd. De afgelopen periode is hard gewerkt aan dit voorstel, dat nu aan het pho wordt voorgelegd.

06 Transitie jeugdzorg: Verordening Jeugdhulp

De Jeugdwet verplicht de gemeenteraad een verordening jeugdhulp vast te stellen. In deze verordening moet het volgende worden geregeld:

 • de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening;
 • de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen;
 • de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld;
 • de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een persoonsgebonden budget;
 • waarborgen van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan, rekening houdend met de deskundigheid van de beroepskrachten en de toepasselijke arbeidsvoorwaarden, en
 • onder welke voorwaarden de persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het [zijn] sociale netwerk.

De Jeugdwet stelt dat verordening voor 1 november a.s. door de gemeenteraad moet zijn vastgesteld.
De bijgevoegde conceptverordening is een voorstel voor een verordening die past bij het gevoerde beleid in regio Holland Rijnland. Onder meer wordt de toegang tot jeugdhulp geregeld via de jeugd- en gezinsteams. Daarnaast wordt ook de toegang via een arts en het gedwongen kader beschreven.

Voorgesteld wordt dat u positief adviseert over het vrijgeven voor inspraak van deze conceptverordening en dat daarna op ambtelijk niveau gezamenlijk eventuele inspraakreacties worden verwerkt in deze conceptverordening.

De voorliggende conceptverordening is voorbereid door een regionale werkgroep verordening jeugdhulp, bestaande uit 3 beleidsmedewerkers en 2 juristen. De werkgroep heeft tijdens het opstellen van de verordening gebruik gemaakt van een modelverordening van de VNG. Er is over een aantal onderwerpen contact geweest met de helpdesk van de VNG en juristen van Pels Rijcken. Ook heeft de werkgroep over een eerste concept gesproken met cliënten (jeugdigen en ouders) en aanbieders van jeugdhulp. De reacties zijn zorgvuldig gewogen en indien mogelijk verwerkt in de voorliggende versie.
Voorstel:

 • De colleges van Burgemeester en Wethouders van de 13 gemeenten van Holland Rijnland positief te adviseren de concept verordening jeugdhulp 2015.
 • De nog te verwachten inspraakreacties op ambtelijk niveau gezamenlijk op te pakken en de concept verordening af te ronden.
 • Adviesnota
  (46 kb)
 • Conceptverordening jeugdhulp 2015
  (151 kb)

 07 Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst

In artikel 2.2.4 van de Wmo 2015 worden gemeenten verplicht een vorm van 24-uurs anonieme hulp op afstand beschikbaar te maken. Door met Sensoor een overeenkomst aan te gaan wordt aan de wettelijke verplichting voldaan. Sensoor biedt deze ondersteuning op dit moment. De financiering van Sensoor door de provincie vervalt 1-1-2015.

In de ALV van de VNG op 18 juni komt het voorstel aan de orde de anonieme hulplijn door de VNG uit te laten voeren, dus voor alle gemeenten. Wordt dit voorstel op de ALV aangenomen, dan vervalt dit agendapunt!
Voorstel:

 • De colleges van Holland Rijnland te verzoeken
  • in te stemmen met het afnemen van de dienstverlening van Sensoor voor 2015-2018 door het aangaan van een overeenkomst met Sensoor;
  • het ter beschikking stellen van een budget (€0,25 per inwoner) voor de uitvoering van deze dienstverlening, onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraden;
  • De burgemeesters te vragen om wethouder R.A. van Gelderen van Gemeente Leiden te machtigen om namens het college de onder 1 en 2 genoemde afspraken te ondertekenen.
 • Adviesnota
  (57 kb)

 08 Voorstel educatie 2015

Momenteel buigt de Tweede Kamer zich over een wetswijziging voor volwasseneneducatie. Het Rijk wil hiermee de beleidsvrijheid van de gemeenten vergroten en op termijn de verplichte inkoop bij de roc’s opheffen.
De landelijke besluitvorming zal na het zomerreces afgerond worden, waarna mogelijk een aanbestedingstraject moet plaatsvinden.
Een werkgroep die de voorbereiding op de nieuwe wetgeving doet, stelt voor om de afbouwregeling met de roc’s voor minstens 6 maanden uit te stellen. Hierdoor krijgt de werkgroep voldoende voorbereidingstijd voor vernieuwd regionaal beleid ten aanzien van VE.
Voorstel:

 • Het DB van Holland Rijnland en het college van de centrumgemeente Leiden te adviseren om in te stemmen met:
  • de voortzetting van de inkoop van volwasseneneducatie bij roc’s tot 90% van het budget in 2015 tot ten minste 30 juni 2015;
  • de reservering van 10% van het budget in 2015 voor de uitvoering van pilots;
  • per 31 december 2014 te bezien of de planning in beslispunt 1a nog voldoet.
 • Adviesnota
  (54 kb)
 • Voorstel volwasseneneducatie 2015
  (49 kb)

 09 Notitie Instrumenten Loonkostensubsidie en No-Risk polis

Per 1 januari wordt de nieuwe Participatiewet van kracht. Hierin gaan de instrumenten loonkostensubsidie en no-risk polis een belangrijke rol spelen.
Een brede werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, SW-bedrijven en UWV heeft een voorstel uitgewerkt.

Dit voorstel wordt voorbesproken in het Bestuurlijk Overleg Werk.
Voorstel:

 • Met betrekking tot de bepaling loonwaarde
  • Gelet op het verwachte beperkte volume loonwaardebepalingen, de samenwerkingsverbanden met het UWV en het feit dat de werkgevers te maken krijgen met een eenduidige methodiek loonwaardbepaling op de werkplek in Holland Rijnland voor alle doelgroepen met een arbeidsbeperking in 2015, is het advies te kiezen voor de methodiek van het UWV;
  • Na te gaan of in overleg met UWV het instrument decentraal uitgevoerd kan worden en te bekijken of het mogelijk is dat het instrument wordt gebruikt  door  medewerkers van gemeenten/SW-bedrijven;
  • Om de vinger aan de pols te houden, is het raadzaam te besluiten om na één jaar te evalueren en de uitvoering door UWV te vergelijken met een andere regio die Dariuz als partij heeft gekozen. Dit met in achtneming van de geformuleerde criteria, teneinde te bezien of aanpassing of bijstelling wenselijk is.
 • Met betrekking tot de bepaling van de No-Risk polis
  • Bekijk de mogelijkheid om op Holland Rijnland-niveau voor de regiogemeenten een contract af te sluiten (elke gemeente wel zelfstandig) met korting (hogere kwantumkorting) bij Centraal Beheer voor een No-Risk polis (Nieuwe start zonder risicoverzekering / No Risk) ten behoeve van de WWB (straks participatie) doelgroep.

10 Eindrapport van het Onderzoek optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland

In het pho van mei is dit agendapunt besproken. Daarbij is gevraagd om nader uit te zoeken of er lokaal of subregionaal ontwikkelingen gaande zijn die strijdig zijn met de aanbevelingen van dit rapport. Bijgevoegd is een notitie waarin dit in beeld wordt gebracht. Naar aanleiding van deze notitie kunnen de beslispunten uit het pho van mei alsnog gezamenlijk worden behandeld.
Gemeenten hebben te maken met drie transities in het sociale domein, namelijk WMO, Jeugdzorg en de participatiewet. Doel is te transformeren van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Het doelgroepenvervoer is een belangrijk middel om te kunnen participeren door bijvoorbeeld school of dagbesteding te kunnen bereiken, maar doelgroepenvervoer kan ook een rol spelen bij het vinden en het behouden van een baan. Gemeenten krijgen meer taken voor kwetsbare burgers in combinatie met een korting op bestaande budgetten. Dit vraagt om samenwerken over de sociale domeinen heen en te zoeken naar slimme en creatieve oplossingen. In bijgaande eindrapportage is een viertal scenario’s opgenomen die samen een pakket aan mogelijke maatregelen bieden of efficiency in het vervoer te bewerkstelligen.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de eindrapportage Onderzoek optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland;
 • De colleges van Burgemeester en Wethouders te adviseren voor de korte termijn de volgende maatregelen te nemen:
  • I.v.m. het op korte termijn aflopen van enkele vervoerscontracten de onderlinge samenwerking op korte termijn opzoeken en zorgen dat de looptijden van de contracten onderling aansluiten om een verdergaande samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer in brede zin per 1 januari 2017 mogelijk te maken.
  • voor 2015 (en 2016) zorg in te kopen in combinatie met vervoer.
  • Het op korte termijn uitvoeren van de aanbevelingen zoals opgenomen in scenario’s 1a en 1b te weten:
Scenario Activiteiten
Scenario 1a Sturen op locatie van voorzieningen.
Door een actieve inzet van gemeenten om dagbesteding dicht bij huis te organiseren worden de vervoerskosten beperkt.
Scenario 1b Versterken van eigen kracht.
Door het aanscherpen van de indicatiestelling en het inzetten op netwerkondersteuning en training wordt de toegang tot de vervoersvoorziening beperkt.
 • In te stemmen met het op regionaal niveau opstellen van een plan van aanpak en op basis hiervan opstarten van de uitwerking van de maatregelen zoals opgenomen in de scenario’s:
Scenario Activiteit
Scenario 2 Bundelen van vervoer.
Volgtijdelijke bundeling van het doelgroepen vervoer, invoeren van tariefdifferentiatie, doelgroepen gezamenlijk vervoeren of werken met centrale opstapplaatsen leidt tot kostenbesparing.
Scenario 3 Hervormen onderkant openbaar vervoer.
Inzetten op kleinschalig ov en ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven, het opzetten van feeder-lijnen of servicelijnen kan leiden tot vermindering van de druk op het doelgroepenvervoer.
Scenario 4 Besparing beheerskosten.
Opzetten van een regionale regiecentrale om de kosten te kunnen beheersen en beperken.
 • In te stemmen met het instellen van een werkgroep binnen Holland Rijnland / gemeenten met daarin vertegenwoordigers uit verschillende gemeentelijke vervoersdisciplines en zorginstellingen inclusief financiële expertise om de aangereikte kansrijke oplossingen verder uit te werken en een concreet maatregelenpakket uit te werken.
 • Gezien de complexiteit en de omvang van het aantal maatregelen ter ondersteuning van de werkgroep een bureau in te huren en daarvoor binnen de 3D-begroting een bedrag beschikbaar te stellen van maximaal € 25.000,– (incl. BTW)
 • Memo voortgang onderzoek optimalisering doelgroepenvervoer Holland Rijnland
  (38 kb)

11 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud