14 mei 2014 (Economie)

01 Opening, welkom en kennismaken

Kennismaken tijdens de gezamenlijk lunch waarbij iedere wethouder zich kort voorstelt.

02 Voorbereiding werkbedrijf

De Tweede kamer heeft op 20 februari 2014 ingestemd met de ontwerp-Participatiewet. Hierin heeft het werkbedrijf een centrale rol om de banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die door werkgevers in het Sociaal Akkoord zijn toegezegd, in te vullen. Uw overleg heeft op 5 februari 2014 ingestemd met het aantrekken van een kwartier-maker voor het vormgeven van het werkbedrijf. In deze periode vinden de selectiegesprekken voor de aan te trekken kwartiermaker plaats.
Gertru Diender, trekker decentralisatie werk, zal een toelichting verzorgen op de actuele ontwikkelingen en aangeven wat het resultaat is van de selectieprocedure van de kwartiermaker.

03 Vaststelling van de agenda

04 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

05 Conceptbesluitenlijst PHO EZ 5 februari 2014

06 Wat speelt er regionaal op economisch gebied

Bijgevoegd treft u een korte notitie aan met een aantal bijlagen waarin op compacte wijze is beschreven wat er momenteel op economische gebied in Holland Rijnland speelt. Ook wordt hierover een korte presentatie gegeven.
Voorstel:

  • Kennis te nemen van de notitie en de presentatie en hierover met elkaar een richtinggevende discussie te voeren.
  • Overzicht
    (73 kb)

07 Detailhandel

Verzoek gemeente Zoeterwoude inzake detailhandel Meerburgerpolder
De gemeente Zoeterwoude heeft bij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland in haar hoedanigheid als Regionaal Economisch Overleg een (hernieuwd) verzoek ingediend om een positief advies te geven inzake de vestiging van 4.000 m² detailhandel (twee supermarkten en een verswinkel) in de Meerburgerpolder.
Het DB vraagt hierover advies aan het portefeuillehoudersoverleg Economische zaken (PHO EZ).
Eerder is niet ingestemd met het verzoek, omdat er in het PHO EZ van 5 november 2013 een discussie ontstond over de al dan niet ontwrichtende werking voor de winkels in de buurgemeenten. Het PHO heeft de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude gevraagd hierover met elkaar in gesprek te gaan en overeenstemming te bereiken en dan opnieuw een adviesaanvraag in te dienen.
Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. De gemeente Leiderdorp is akkoord met de plannen mits in het distributie planologisch onderzoek (DPO) een correctie zou worden aangebracht voor de actuele situatie. Dit laatste is gebeurd.
Met de gemeente Leiden is (nog) geen overeenstemming bereikt. Leiden heeft ernstige bezwaren tegen de genoemde ontwikkeling. De gemeente Zoeterwoude zal – om aan de bezwaren van Leiden tegemoet te komen – de plannen wel faseren.
Ook ambtelijk ligt er een verdeeld advies.
Voorstel:

08 Rondvraag en afsluiting van dit deel

09 (Concept) Nota van beantwoording Visie Ruimte en Mobiliteit

De regio heeft in februari van dit jaar een zienswijze ingediend op de concept Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie. Op 7 april is de reactie daarop van de provincie besproken in een Bestuurlijke Tafel. Volgens planning wordt op 22 april de Nota van Beantwoording vastgesteld door Gedeputeerde Staten, gevolgd door de vaststelling van het gewijzigd ontwerp op 6 mei. Op 21 mei is er een hoorzitting over de VRM in Provinciale Staten. De Statencommissie buigt zich op 4 en 18 juni over de VRM en bespreking in Provinciale Staten gepland op 9 en 11 juli.
Voorstel:

Back To Top
Ga naar de inhoud