07 februari 2014 (Verkeer en Vervoer)

01 Opening en vaststelling agenda

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.
Voorstel:

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

Afhankelijk van de bespreking van de Regionale Verkeer en Milieukaart in het extra portefeuillehoudersoverleg van 9 januari zal indien gewenst in dit pho nog tijd ingeruimd worden voor bespreking van dit onderwerp.
Ter informatie is het overzicht van de inventarisatie van wensen voor de dienstregeling 2015 concessie Zuid-Holland Noord (ingaande december 2014) van de gemeenten bijgevoegd. Dhr. Marcel Vissers geeft een toelichting op de verdere planning van het proces. Op 12 februari vindt een stuurgroepvergadering concessie Zuid-Holland-Noord plaats waar de ingediende wensen voor de dienstregeling 2015 met een eerste reactie van Arriva daarop worden besproken. Indien hiervoor tijdig openbare stukken beschikbaar komen worden deze voor het portefeuillehoudersoverleg nagezonden.

04 Verkeersveiligheid

De Verkeersveiligheidatlas geeft de stand van zaken van de verkeersonveiligheid in de gemeenten in de regio weer en maakt de aanpak ervan (zowel infrastructureel als gedragsgericht) middels kaartbeelden inzichtelijk.
De atlas is recent geactualiseerd. Dhr. Edwin van Staveren zal tijdens dit agendapunt een presentatie geven van de Verkeersveiligheidatlas.
Ter informatie is tevens het verslag van de themabijeenkomst portefeuillehouders-overleg Verkeersveiligheid van 1 november bijgevoegd.

05 Monitoring OV-Visie

In het PHO Verkeer en Vervoer op 15 februari 2013 is het verzoek gedaan om de OV-visie te evalueren. Daarbij worden de vragen gesteld in hoeverre de doelstellingen uit de OV-visie zijn gerealiseerd; wat er voor nodig is om deze in de komende jaren te realiseren; welke effecten de investeringen hebben in het OV?
Dit heeft geleid tot het opstellen van een plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur heeft het plan van aanpak op 12 december 2013 vastgesteld. Nadien is een drietal bureaus benaderd met het verzoek offerte voor het opzetten van de monitor uit te brengen. U krijgt een verdere uitleg over de aanpak van de monitor en zo mogelijk kan het bureau dat er ondersteuning ingehuurd wordt bekend worden gemaakt.
Voorstel:

06 Concept Provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit

De regio heeft een regionale zienswijze opgesteld op de nieuwe provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit, die momenteel voor inspraak ter inzage ligt. Zienswijzen kunnen nog tot uiterlijk 19 februari ingediend worden. Besluitvorming in het DB staat gepland op 13 februari. De concepttekst van de zienswijze van Holland Rijnland wordt momenteel geschreven en wordt zo spoedig mogelijk nagezonden. Op verzoek van de stuurgroep Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek is een aparte brief geschreven over de Noordelijke Randweg Rijnsburg.
Voorstel:

07 Subsidieaanvraag Brede Doeluitkering 2015

Medio november is de regio door de provincie in de gelegenheid gesteld subsidieaanvragen in te dienen voor projecten in het kader van de regionale BDU en projecten Duurzaam Veilig (zie brief PZH bijlage 1). Op basis van aanmeldingen van de gemeenten zijn bijgaande groslijsten t.b.v. de aanvraag bij de provincie opgesteld.
Voorstel:

08 Actualisatie Uitvoeringsprogramma’s

  • Regionaal Verkeer en VervoerPlan
  • Openbaar Vervoer Visie
  • Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek

Bij de vaststelling van bovengenoemde uitvoeringsprogramma’s is besloten de projectenbladen waar een toelichting op de projecten inclusief de actuele stand van zaken wordt vermeld jaarlijks te actualiseren. Aangezien de OV-visie en het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek onderdeel van het UP RVVP vormen vindt gelijktijdige actualisatie en vaststelling van de projectbladen plaats.
Voorstel:

09 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud