Ga naar hoofdinhoud

PHO Verkeer en Vervoer 12 november 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 26 september 2014
Voorstel:

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

 • Alliantiegesprekken Stedenbaan
  Tijdens de vorige vergadering is aangekondigd dat voor deze regio momenteel zgn. alliantiegesprekken zijn gestart voor de ontwikkeling van het stationsgebied rond station Alphen aan den Rijn. Het doel is een multimodale aanpak van knooppunten. Immers, ontwikkeling van multimodale knooppunten kan alleen worden versterkt en versneld via een gezamenlijke aanpak van partijen. Juist op OV punten komt het StedenbaanPlus concept tot leven. Daar raken de ruimtelijke ontwikkelingen het OV netwerk. Het doel van de alliantie-gesprekken is dat de verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een stationsomgeving samen tot een gedeelde ontwikkelingsstrategie komen. Wethouder Tseard Hoekstra zal in de vergadering een korte toelichting geven op de voortgang in Alphen aan den Rijn.
 • Regiotaxi Holland Rijnland
  Op basis van het eerder dit jaar genomen besluit inzake de berekening van de klanttarieven voor de Regiotaxi en de cf. het bestek afgesproken kostprijs, zijn de nieuwe bedragen voor 2015 berekend. Voor de klanttarieven is daarvoor net als in voorgaande jaren de indexering voor het Openbaar Vervoer gehanteerd. Voor de verhoging van de kostprijs is de indexering zoals die jaarlijks door Panteia/NEA voor het personenvervoer wordt vastgesteld gehanteerd. Op de klanttarieven is het door de provincie aangegeven concept percentage voor 2015 toegepast. Dit percentage is kan eventueel nog wijzigen. Dit wordt dan via de ambtenaren Wmo en Verkeer bekend gemaakt. De nieuwe voorlopige bijdragen luiden als:

  • Zoneprijs voor de vijf bij de ISD Bollenstreek aangesloten gemeenten:
   • Wmo reiziger jonger dan 65 jaar € 1,01 per (opstap)zone, (uitgangspunt € 1,00);
   • Wmo reiziger 65 jaar en ouder € 0,71 per (opstap)zone, (uitgangspunt € 0,70);
  • Voor de overige gemeenten geldt de volgende zoneprijs:
   • Wmo reiziger jonger dan 65 jaar € 0,72 per (opstap)zone, (was in 2014 € 0,71);
   • Wmo reiziger 65 jaar en ouder 0,47 per (opstap)zone, (was in 2014 € 0,46);
  • De reiziger die de regiotaxi als OV gebruikt betaalt in 2015 € 2,65 per (opstap)zone, (was 2,60).
  • Voor de nachtzones tussen 01.00 en 06.00 uur wordt 1 euro toeslag per (opstap)zone berekend.
  • Ter informatie is tevens de 03 M2 Regiotaxi nieuwsbrief 3e kwartaal 2014 managementrapportage Regiotaxi Holland Rijnland (179 kb) over het derde kwartaal bijgevoegd.
 • Reactie van Holland Rijnland aan Arriva op de netwerkanalyse, het marketingplan en het sociale veiligheidsplan. Deze reactie is opgesteld aan de hand van de reacties uit de gemeenten. De aan Arriva en de stuurgroep concessie Zuid Holland Noord is ter informatie bijgevoegd.

04 Inrichting fietsvoorzieningen

De trends op het gebied van fietsverkeer zowel wat vormgeving van de fiets als de snelheden die thans bereikt worden zorgen voor een discussie op het gebied van inrichting van fietspaden en andere fietsvoorzieningen. Ook de fietsveiligheid speelt hierbij nadrukkelijk een rol.

Dhr. Dirk Ligtermoet van adviesbureau Ligtermoet en Partners, een autoriteit op het gebied van fietsbeleid ca., zal allereerst aan de hand van een presentatie een toelichting geven op de wijzigingen in het gebruik van de afgelopen jaren. Nadien wordt aan de hand van enkele voorbeelden en stellingen een interactieve discussie met de leden van het portefeuillehoudersoverleg gevoerd over hoe hier mee omgegaan wordt of kan worden binnen de gemeenten.

Voorstel:
het houden van een discussie op basis van enkele stellingen, voorbeelden en de informatie die verkregen is tijdens de presentatie.

05 Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Tijdens de vorige vergadering heeft een eerste presentatie plaatsgevonden over de opzet van de OV monitor. Als voorbeeld is toen de uitwerking van de OV corridor Leiden-Zoetermeer getoond. Inmiddels is de OV visie verder uitgewerkt. Helaas waren ten tijde van de verzending van de stukken nog niet alle gegevens verwerkt. Ten tijde van de presentatie in het pho is dit wel het geval. In het portefeuillehoudersoverleg wordt een complete concept versie uitgereikt. Het streven is de monitor enkele weken na deze vergadering ter vaststelling aan het DB voor te leggen. De leden van het pho worden in de gelegenheid gesteld binnen twee weken na de vergadering hun eventuele opmerkingen te laten weten. Voorgesteld wordt de voorzitter van dit overleg te mandateren de mogelijk op basis van reacties gewijzigde versie aan het DB ter vaststelling voor te leggen.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van
  • de uit te reiken versie van de concept monitor OV visie;
  • presentatie van het definitieve concept en de voorzitter de mandateren na verwerking van de reacties over te gaan tot het aanbieden aan het DB ter vaststelling van de monitor.

06 Stand van zaken projecten

Bijgaand treft u het geactualiseerde overzicht met lopende projecten aan.
Bij de bespreking van het overzicht wordt desgewenst ingegaan op de stand van zaken van enkele projecten.
Voorstel:

Bij dit agendapunt wordt nader ingegaan op de laatste ontwikkelingen t.a.v. enkele grote projecten op het gebied van HOV en auto-infrastructuur. De portefeuillehouders van de betrokken gemeente worden verzocht een kort toelichting te geven op de stand van enkele projecten. Gedacht wordt aan:

 • Rijnlandroute
  Medio november wordt het inpassingsplan voor de Rijnlandroute in de Statencommissie besproken. Begin december volgt de bespreking in Provinciale Staten. Ter vergadering wordt verslag gedaan van de voortgang van dit project. Hierbij zal tevens op de besprekingen binnen de provincie worden ingegaan.
 • Duinpolderweg;
  stand van zaken besluitvorming.
  Op 7 november vindt een stuurgroep plaats waar zoals het streven nu is een besluit wordt genomen over een extra variant in de MER (spoorvariant, obv minimaliseren stikstofdepositie) en stelt de stuurgroep de actualisatie van de bereikbaarheidsstudie grensstreek en doorrekenen NOG beter pakket integraal vast. Toelichting door dhr. Ten Hagen.
 • HOV corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk.
  Het streven is half november het voorlopig ontwerp af te ronden. Op basis hiervan worden de voorkeursmaatregelen vastgesteld. De stuurgroep die hierover een besluit moet nemen is ook op 7 nov. In het portefeuillehoudersoverleg zal de voortgang worden gemeld. Toelichting door de heer Nieuwenhuis.
 • HOV corridor Noordwijk – Schiphol
  Mogelijk is er begin november meer duidelijkheid over de brug over de ringvaart in de HOV-corridor Noordwijk – Schiphol. De wethouders van Noordwijk, Teylingen en Lisse worden verzocht in de vergadering iets te vertellen te laten vertellen over de voortgang van de uitvoering van maatregelen in deze corridor.
 • LAB071
  De gemeente Leiden overlegt momenteel over een packagedeal met de provincie mbt HOV en LAB071. Dhr. Strijk wordt verzocht daar iets over te vertellen in het PHO.  Projecten als HOV Leiden – Leiderdorp kunnen daarmee versneld worden. De deal heeft invloed op projecten in een groter deel van de regio dan alleen de gemeente Leiden.
 • Nagelburg; bijdrage uit het RIF
  De provincie heeft een verzoek ingediend voor een bijdrage RIF voor de Nagelbrug (maatregel middengebied POG). Het DB is gemandateerd om hierover een besluit te nemen. In de vergadering wordt ruimte geboden om hierop nog een reactie te geven.
 • Randweg Teylingen
  Dhr. Brekelmans wordt verzocht een toelichting te geven op de voortgang rond het project Randweg Teylingen.

07 Verkeersveiligheid

Dhr. Elkhuizen doet bij dit agendapunt kort verslag van de bespreking in de Raad over de knelpunten verkeersveiligheid in Ter Aar zoals die vorige vergadering ook door VVN zijn gemeld.

De heren Ten Hagen en Elkhuizen geven nog een korte toelichting op de rolverdeling tussen beiden op het gebied van verkeersveiligheid. Het gaat dan met name om het ambassadeurschap en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid.

08 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud