PHO Maatschappij 30 januari 2019

09:30 – 11:45 uur
Lisse, raadzaal

01. Agenda PHO Maatschappij – onderdeel jeugd 30 januari 2019
(09:30 – 09:40 uur)

02. Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke overleggen

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Externe bestuurlijke overleggen

03. Vaststelling concept besluitenlijst PHO Jeugd 12 december 2018

Vertrouwelijk deel

04. Vaststelling VERTROUWELIJKE concept besluitenlijst PHO Jeugd 12 december 2018

Themadeel

Themadeel: Datasturing jeugdhulp
De heer Grob (TWO Jeugdhulp) verzorgd aan de hand van enkele concrete voorbeelden een presentatie en gaat met u in gesprek over de wijze waarop datasturing een rol kan spelen in de toeleiding naar jeugdhulp.

Pauze

Maatschappij

05. Agenda PHO maatschappij 30 januari 2019
(10:25 – 10:35 uur)

06. Vaststelling concept besluitenlijst PHO Maatschappij 12 december 2018
(10:35 – 10:40 uur)

07. Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke overleggen
(10:40 – 10:50 uur)

08. Presentatie resultaten marktbewerkingsplan 2018
(10:50 – 11:15 uur)

Een presentatie over de resultaten van het marktbewerkingsplan 2018

09. Marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2019/Perspectief op werk
(11:15 – 11:40 uur)

De staatssecretaris van SZW zet met deze krappe arbeidsmarkt in op het extra toeleiden van werkzoekenden naar werk. In dit kader moet een regionaal actieplan Perspectief op Werk opgesteld worden. Dit actieplan kent inbreng vanuit ondernemers, overheid en onderwijs. De landelijke planning is dat in januari een bestuurlijk overleg plaatsvindt tussen het ministerie van SZW, werkgevers en gemeenten. Hierna kunnen vijf regio’s als eerste een aanvraag indienen voor de beschikbaar gestelde middelen in het kader van Perspectief op Werk. De arbeidsmarktregio Holland Rijnland is hierbij koplopersregio. Parallel aan het regionale actieplan wordt het marktbewerkingsplan 2019 uitgewerkt. Dit bouwt voort op de in 2018 ingezette branchegerichte aanpak.
Voorstel:

10. Evaluatie jobcoachregeling
(11:30 – 11:40 uur)

In 2016 hebben gemeenten besloten de jobcoachregeling onder dezelfde voorwaarden in te zetten. Deze harmonisatie is onderdeel van eenduidige werkgeversbenadering in de arbeidsregio Holland Rijnland. In 2016 is tevens afgesproken dat de regeling na 1,5 jaar geëvalueerd wordt. Naar aanleiding daarvan is een onderzoek/evaluatie uitgevoerd
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de resultaten en conclusies uit het onderzoek naar de gemeentelijk jobcoachregeling Holland Rijnland;
 • Het uitgangspunt van harmonisatie inzet jobcoaching te handhaven;
 • Opdracht te verlenen tot uitwerking van de kaderregeling jobcoaching met als elementen:
  • Opdrachtgeversfunctie blijft bij gemeenten.
  • De huidige kaders van het lichte regime van het UWV te (blijven) handhaven voor de gemeenten van Holland Rijnland: tarieven, uren en looptijd van één jaar.
  • De mogelijkheid van de looptijd te verruimen naar twee jaar op basis van het maatwerkbeginsel. Aan de verruiming naar twee jaar kan echter geen automatisch recht worden ontleend.
  • Indien meer inzet nodig is gebruik te maken van de hardheidsclausule. De hardheidsclausule in de huidige jobcoachregeling biedt hiervoor voldoende mogelijkheden.
  • In de kaders op te nemen dat maatwerk het uitgangspunt is en dat gemeenten de inschatting maken of extra inzet (en financiering) van jobcoaching noodzakelijk is. Het uitgangspunt van cofinanciering door werkgevers hanteren bij een looptijd langer dan één jaar jobcoaching.
  • Inzet van mogelijkheid van advisering door het UWV over invulling jobcoachtraject.
 • De uitgewerkte jobcoachregeling voor te leggen aan het PHO Maatschappij van 10 april 2019
 • Adviesnota evaluatie jobcoachregeling
  (175 kb)
 • Bijlagen bij evaluatie jobcoachregeling
  (494 kb)

11. Rondvraag en sluiting
(11:40 – 11:45 uur)

Het volgende PHO Maatschappij en jeugd zal zijn op 6 maart 2019 in Oegstgeest

Lunch

Gecombineerd PHO Maatschappij/Economie en Leefomgeving

Human Capital Agenda van de Economic Board Zuid-Holland
Presentatie door Ferrie Förster, projectleider Human Capital Zuid-Holland
De arbeidsmarkt in provincie Zuid-Holland kent drie grote knelpunten:

 • Zuid-Holland kent de grootste arbeidstekorten van alle provincies. 1 op de 5 bedrijven kan geen goede mensen krijgen;
 • De arbeidsmarkt in Zuid-Holland is versnipperd en werknemers stappen niet snel over naar andere sectoren. Dat is een enorm risico in het licht van alle transities die op de regio afkomen en voor veel dynamiek op de arbeidsmarkt gaan zorgen;
 • Zuid-Holland is nummer 10 van de 12 provincies in het activeren van onbenut arbeidspotentieel, mensen zonder werk die wel willen werken of mensen die meer willen werken.

Provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland zijn bezig met een Human Capital traject. Hierin zijn ze bezig met het:
 identificeren en versterken van bestaande concrete projecten met focus op begeleiding van werk naar werk in de speerpuntsectoren van de Economic Board Zuid-Holland: cyber security, smart industry, haven, life science & health, voeding;
 opstellen en ondertekenen van een Human Capital akkoord waarbij naast de concrete projecten ook structurelere afspraken worden gemaakt over Human Capital en voorstel voor een uitvoeringsstructuur wordt gedaan.
Gevraagd wordt:
I. te bespreken in welke mate de economische programma’s van Economie071, Economische agenda Duin- en Bollenstreek en Groene Hart Werkt! en Holland Rijnland een bijdrage kunnen leveren aan dit traject;
II. het identificeren van kansrijke, concrete projecten en commitment vragen voor het Human Capital akkoord.

Back To Top
Ga naar de inhoud